Avhandling om att leva med smärta

Pressmeddelande 2014-05-30

Maria Afrell, sjukgymnast/fysioterapeut vid samrehab på Västerviks sjukhus disputerar den 2 juni vid Linköpings universitet.

I avhandlingen "Att leva med en kropp som värker – samtal med fysioterapeuten" redovisas fyra studier ur ett kroppsligt existentiellt perspektiv kring upplevelsen att leva med långvarig smärta. Utifrån detta har en metod utvecklats för samtal och bedömning inom icke specialiserad fysioterapi.

Metoden består av fyra typologier och sju nyckelfrågor. De fyra typologierna är förhållningssätt till långvarig smärta: Acceptera sitt öde, acceptera genom aktiv förändring, befinna sig mellan acceptans och avståndstagande eller ta avstånd från sin värkande kropp. De sju nyckelfrågor gjorde det möjligt för patient och fysioterapeut, att tillsammans föra ett kroppsligt existentiellt samtal.

Resultatet av att använda nyckelfrågor och typologier blev att patienterna reflekterade, känslor väcktes och relationen och kommunikationen förbättrades ofta. Typologierna hjälpte till att få ett helhetsperspektiv på patientens problematik och förståelse för var patienten befann sig i rehabiliteringsprocessen, vilket kunde vara värdefull vid bedömning och val av behandling.

Mer information

Maria Afrell, doktorand
0708-504 44 47
maria.afrell@ltkalmar.se