Barnsjukvården i länet får gott betyg

Pressmeddelande 2013-10-11

Barnsjukvården inom Landstinget i Kalmar län får gott betyg av de föräldrar som besökte länets sjukhus med sina barn under våren 2013.

Det visar den senaste nationella patientenkät som presenterades på fredagen. Under våren fick föräldrar till sammanlagt 1 191 barn möjlighet att svara på enkäten om sina upplevelser av länets sjukvård för barn- och ungdomar. 200 enkäter skickades till målsmän vars barn besökt en akutmottagning, 731 till dem som besökt en mottagning eller dagvården (öppenvården) och 160 till dem som varit inlagda på någon av de två barn- och ungdomsklinikerna (slutenvården).

Överlag är betygen höga både för Kalmar län och Sverige. Både när det gäller mottagningsverksamheten och för dem som varit inlagda visar Kalmar län på förbättrade siffror sedan förra mätningen 2011. Svarsfrekvensen är dock lägre i årets mätning än den 2011.

- Vi ser med glädje de resultat vi fått, liksom vi arbetade med resultatet efter 2011 kommer vi även i år att analysera och arbeta vidare med 2013 års resultat. Detta i syfte att förbättra vården för våra barn och deras föräldrar, säger Birgitta Hjalmarsson, verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

- Vi har jobbat med resultaten efter 2011 års enkät och kan nu se förbättringar på nästan alla delar, vilket vi är glada över. Vi har nu börjat analysera resultaten för 2013 och kommer att ha med dessa i det fortsatta arbetet med att förbättra vården för våra barn och ungdomar och att möta upp de förväntningar de och deras familjer har, säger Marie Törnlöf, verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken på Västerviks sjukhus.

Det är åtta frågor kring bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man skulle rekommendera mottagningen/kliniken för någon annan som nu presenteras. Mest nöjda är föräldrarna när det gäller den akuta vården. I samtliga frågeställningar ger man betyg som är bland de bästa i landet. Noteras ska att enbart elva landsting/regioner deltog i denna del av nationella patientenkäten. Urvalet har också förändrats mellan 2011 och 2013. 2011 ingick också barn under 17 år vid vanliga akutmottagningar i urvalet.

Också när det gäller besök på sjukhusens mottagningar och inom dagvården ligger betyget på eller över genomsnittet för riket. Bäst tycker man att bemötandet är på mottagning. Här får landstinget det höga betyget 96 på en skala 0-100.

Resultaten för vården då barnet ligger inlagt på sjukhus är också goda, men ligger i några frågeställningar under genomsnittet i landet.

De åtta frågorna

Svaren på frågorna har poängviktats i undersökningen. Maximalt kan 100 poäng delas ut på varje fråga. Så här ser resultaten ut för Landstinget i Kalmar län i jämförelse med genomsnittet i landet. (Rikets siffror inom parentes.)

Akutvård

(38,9 procent svarade på frågorna)

Bemötande

Kände du att ditt barn blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Landstinget i Kalmar län  88 (91)  Tionde plats.

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?

Landstinget i Kalmar län  80 (78) Andra plats 

Information

Fick du tillräcklig information om ditt barns tillstånd?

Landstinget i Kalmar län  82 (80)  Femte plats

Tillgänglighet

Från det att ni kom till akutmottagningen, hur längre dröjde det tills ditt barn blev undersökt av läkare?

Landstinget i Kalmar län  70 (58)  Andra plats

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som ditt barn träffade?

 Landstinget i Kalmar län  87 (84) Andra plats

Upplevd nytta

Anser du att ditt barns aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ert besök på sjukhuset?

Landstinget i Kalmar län  90 (83)  Första plats

Helhetsintryck

Hur värderar de som helhet den vård/behandling ditt barn fick?

Landstinget i Kalmar län 70 (68)   Andra plats

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här akutmottagningen till andra?

Landstinget i Kalmar län  87 (82)  Andra plats

Öppenvård – vård på mottagning eller dagvård

(47,7 procent svarade på frågorna)

Bemötande

Kände du att ditt barn blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Landstinget i Kalmar län 96 (94)  Andra plats 

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?

 Landstinget i Kalmar län  88 (85) Tredje plats

Information

Fick du tillräcklig information om ditt barns tillstånd?

Landstinget i Kalmar län 88 (84)   Andra plats

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden ditt barn fick vänta?

 Landstinget i Kalmar län  89 (84) Fjärde plats

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som ditt barn träffade?

Landstinget i Kalmar län  92 (90)  Andra plats

Upplevd nytta

Anser du att ditt barns aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ert besök på mottagningen?

Landstinget i Kalmar län 90 (87)   Tredje plats

Helhetsintryck

Hur värderar de som helhet den vård/behandling ditt barn fick?

Landstinget i Kalmar län 79 (77)   Femte plats

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

 Landstinget i Kalmar län  95 (91) Första plats

Slutenvård – vård på avdelning

(51,6 procent svarade på frågorna)

Bemötande

Kände du att ditt barn blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

 Landstinget i Kalmar län  93 (92) Sjunde plats

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om ditt barns vård och behandling, så mycket som du önskade?

Landstinget i Kalmar län  86 (82)  Fjärde plats

Information

Fick du tillräcklig information om ditt barns tillstånd?

Landstinget i Kalmar län  81 (82)  Tionde plats

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden ditt barn fick vänta för att bli inlagt på sjukhuset?

Då antalet svarande är lägre än 30 personer redovisas inget resultat för denna fråga.

Förtroende

Kände du förtroende för de läkare som ditt barn träffade?

 Landstinget i Kalmar län  88 (87) Sjunde plats

Upplevd nytta

Anser du att ditt barns aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett under vistelsen på avdelningen?

Landstinget i Kalmar län  95 (90)  Andra plats

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling ditt barn fick?

Landstinget i Kalmar län 77 (76)   Åttonde plats.

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här avdelningen till andra?

 Landstinget i Kalmar län  95 (90) Tredje plats

Mer information

Birgitta Hjalmarsson, verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken, Länssjukhuset i Kalmar
070-274 94 98

Marie Törnlöf, verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken, Västerviks sjukhus
070-232 83 77