Behandlingsbadet renoveras

Pressmeddelande 2015-10-28

Landstingsstyrelsen gav på onsdagen klartecken till en renovering av det 30 år gamla behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar.

Den tekniska livslängden för de två bassängerna har passerats och det tekniska försörjningssystemet är delvis ur funktion. Lokalerna lever heller inte upp till dagens behov av duschar och omklädningsrum. Renoveringen som startar nästa år och vara klar i början av 2017 kommer att kosta totalt 13,5 miljoner kronor och ge bassängerna ytterligare tio års livslängd.

Vid sammanträdet beslöts också om att investera i utökad reservkraft för serverhallarna vid Länssjukhuset i Kalmar för 10 miljoner och en utökning av miljöstationen vid Västerviks sjukhus för 2 miljoner.

Samtliga tre projekt går vidare till landstingsfullmäktige för slutligt avgörande. Det gör också ett förslag om att sälja en fastighet söder om Lasarettsvägen vid Länssjukhuset i Kalmar till Kalmarhem för 24 miljoner kronor. Kalmarhem kommer att bygga bostäder i området.

Köfri vård

Tillgängligheten till vård försämrades något under sensommaren och början av hösten. I september fick 68 procent komma till en specialistmottagning inom 60 dagar, 69 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation.

Väntetiden på länets akutmottagningar är däremot stabil. Vid Oskarshamns sjukhus var i september 93 procent behandlade inom fyra timmar, vid Västerviks sjukhus rörde det sig om 89 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar cirka 74 procent.

Vid landstingsstyrelsen presenterades också siffror om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. I augusti fick 75 procent eller tre av fyra patienter sitt återbesök inom måldatum. I Oskarshamn fick 79 procent av patienterna tid inom målet precis som i Västervik 79 och Kalmar fick 70 procent tid inom medicinskt måldatum.

Tillgängligheten till psykiatrin har förbättrats i början av hösten. I september fick 98 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar, 100 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Inom vuxenpsykiatrin fick ungefär 75 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i juli.

När det gäller återbesök fick omkring 90 procent av barn och ungdomar tid inom medicinskt måldatum, för vuxna patienter var motsvarande siffra 85 procent.

Telefontillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen på 1177 i Kalmar län har ökat under hösten. I september tog det i medeltal 6,52 minuter innan ett samtal besvarades. Den kortaste tiden hittills i år. 47 procent av alla samtal besvarades inom 3 minuter. Det framgick av redovisningen från primärvården.

Fortfarande visar antalet vårdkontakter med primärvården i länet en ökande trend. Sedan 2012 har antalet kontakter på årsbasis ökat drygt 160 000, eller med nästan 20 procent.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

En lokal mätning av trycksår vid länets tre sjukhus den 30 september visade på några av de lägsta siffrorna sedan mätningarna startade 2008. Totalt hade 5,6 procent av de inneliggande patienterna trycksår. 2,9 procent hade trycksår som uppkommit på sjukhus. Det ska jämföras med 2008 då nästan 20 procent av patienterna uppvisade trycksår och knappt 12 procent hade fått dem på sjukhus.

Medarbetarenkät

Landstingsstyrelsen fick vid sitt sammanträde en redovisning av den enkät som gjorts med landstingets samtliga 6 500 anställda i början av hösten. Av dessa svarade 80 procent på 44 frågor kring hur man upplever sin arbetssituation och sin arbetsplats.

Resultaten sammantaget på landstingsnivå visar på en rad styrkor, men också på några förbättringsområden. De starka sidorna, där landstingets resultat ligger över riktvärdena är områdena medarbetarkraft, effektivitet, socialt klimat, lärande i arbete och återkoppling. Landstinget erbjuder utvecklande arbeten och arbetsplatser parat med ett bra arbetsklimat med god stämning och sammanhållning.

De tre områden som i redovisningen framträder som förbättringsområden är målkvalitet, delaktighet och det som anges som arbetsrelaterade utmattning. Störst förbättringspotential har målkvalitet. Det handlar om att skapa tydligare mål, men också realistiska sådana.

Medarbetarenkäten kommer att följas upp med åtgärder och handlingsplaner kopplade till resultaten. Dels handlar det om åtgärder på strategisk nivå, men också om att resultaten leder till att alla grupper formulerar och genomför åtgärder.

Motioner och medborgarförslag

  • Landstingsstyrelsens majoritet ser ingen anledning att utreda om barn- och ungdomshälsan aktivt ska informera om psykisk hälsa ute i länets kommuner. Bland annat pekas det redan i uppdragsbeskrivningen för verksamheten att samarbete med interna och externa aktörer är viktigt, exempelvis barn- och ungdomsförvaltningarna. Folkpartiets motion med ett sådant förslag avslogs därför vid styrelsens sammanträde. Folkpartiet reserverade sig till förmån för motionen.
  • Det är inte aktuellt att bussbiljetten patienter får i samband med en kallelse till ett vårdbesök också ska kunna användas som parkeringsbiljett. KLT och Landstingsservice som tittat på frågan konstaterar att det både skulle öka trycket på fler p-platser och gå stick i stäv med landstingets ambition om att minska utsläppen från biltrafik. Alliansen ville däremot bifalla medborgarförslaget och skapa ett förenklat parkeringsbetalningssystem med möjlighet att använda bussbiljett som p-biljett.
  • Ett medborgförslag om att anställa fler audionomer för att korta väntetiden för utprovning av hörapparat besvaras med att det genomförts en rad åtgärder för att frigöra audionomtid samtidigt som en ny audionomtjänst inrättats. I svaret anses att det är för tidigt att uttala sig om åtgärderna varit tillräckliga för att minska kön.

Både motionen och medborgarförslagen går vidare till landstingsfullmäktige för slutligt avgörande.