Den psykiatriska vården granskad

Pressmeddelande 2012-11-09

Landstingets psykiatri har tagit flera steg framåt sedan 2009. Det visar en granskning av verksamheten som landstingets revisorer låtit göra.

Granskningen som gjorts av Ernst & Young är en uppföljning av den genomlysning som revisorerna lät göra 2009.

Till skillnad från för tre år sedan har psykiatrins effektivitet och kvalitet stärkts i flera avseenden:

• Det finns en tydlighet i vilka områden psykiatriförvaltningen fokuserar på i utvecklingsarbetet och följer upp. Patientsäkerhet är ett särskilt viktigt område.

• Avvikelsehanteringen har förbättrats. Vid flera enheter återstår dock arbete med att skapa motivation och drivkraft för att rapportera avvikelser som ett led i det interna utvecklingsarbetet.

• Förvaltningen arbetar offensivt för att rekrytera till de bristområden som finns, främst läkare och psykologer.

• För de stora diagnosgrupperna finns i dag vårdprogram och riktlinjer. Däremot är underlaget svagt för att bedöma hur dessa följs.

• Till skillnad från 2009 har i dag verksamhetscheferna tillgång till verksamhetsdata som underlättar det strategiska och operativa arbetet att leda verksamheten.

• Ett projekt pågår för att tydliggöra och precisera ansvar i gränssnittet mellan olika vårdaktörer. Ett förbättringsarbete pågår men är inte löst, speciellt inte vad gäller förstalinjens vård för barn och ungdomar.

I granskningsrapporten pekas också ett antal förbättringsområden ut:

• Internrapporteringen till kvalitetsregister har inte förbättrats sedan 2009.

• Forskningskoppling finns inte i tillräcklig omfattning.

• Förvaltningen kan vidta åtgärder för att styra genomströmningen av patienter.

• Rättspsykiatrin är utvecklingsmässigt och metodmässigt åtskild från övriga psykiatrin, vilket bedöms som olyckligt.

Landstingets revisorer skickar nu granskningsrapporten vidare till landstingsstyrelsen och vill ha svar på vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att ta tillvara på de förbättringsmöjligheter som redovisas i rapporten.

Mer information

Anders Björkman, ordförande för landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
070-215 08 85

Revisorernas brev till landstingsstyrelsen (öppnas i nytt fönster)

Granskningsrapporten (öppnas i nytt fönster)