Egenvårdsgrupper hjälper vid depression

Pressmeddelande 2013-05-21

Egenvårdsgrupper kan på ett betydande sätt minska symtomen när det gäller psykisk ohälsa som depression, ångest och stressyndrom.

Det visar resultatet av en studie som har genomförts i Kalmar och Jönköpings län 2011-2012 och är ett forskningsprojekt inom rehabiliteringsgarantin. Tidigare har i forskningssammanhang visats att egenvårdsgrupperna kunnat förebygga stressrelaterade sjuklighet. Nu visar studien att de också kan minska symtomen på ett betydande sätt när man blivit sjuk.

50 personer har lottats till antingen egenvårdsstöd med hjälp av problembaserad metod (PBM) eller kognitiv beteendeterapi (KBT), vilken var kontrollgrupp och representerar gyllene standard på området. Patienterna i studien var sjukskrivna på grund av depression, ångest och stressyndrom och rekryterades vid vårdcentraler, företagshälsovård och psykiatriska öppenvårdsmottagningar inom landstingen i Kalmar- och Jönköpings län.

Resultatet visar att både PBM och KBT ledde till betydande symtomlindring. Det anses slående att de positiva effekterna visar sig så tydligt med på så pass få studiedeltagare. När det gäller arbetsförmåga visade resultaten på betydande förbättringar i tre av fem aspekter när det gäller KBT och en av fem för PBM. Detta indikerar att KBT är mera kraftfull på detta område, vilket i sin tur är ett viktigt fynd med tanke på bristen på studier som stödjer denna aspekt av KBT.

För problembaserade egenvårdsgrupper innebär resultatet ett första steg mot en kunskapsbas när det gäller att inte bara kunna förebygga stressrelaterad sjuklighet, utan också att kunna reducera symtom på ett betydande sätt när det gäller psykisk ohälsa av typen ångest, depression och stressyndrom. Om man tillämpar en "stegvis" behandlings- och rehabiliteringsmodell skulle egenvårdsgrupper kunna bli något man erbjuder i första hand. Förhoppningsvis kan det hjälpa så pass många att det blir en avlastning för en inte sällan hårt belastad kognitiv beteendeterapi.

Ansvariga är Landstingen i Kalmar och Jönköpings län i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping. Bas för projektet är Nyckeln kurs- och kompetenscenter vid Länssjukhuset i Kalmar. En första rapport har lämnats till Försäkringskassan och Vårdalstiftelsen som har varit finansiärer tillsammans med Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS. Arbete med publicering i vetenskapliga tidskrifter pågår.

Mer information

Kent-Inge Perseius, Leg. sjuksköt. Med. Dr. projektledare, Nyckeln kurs- och kompetenscentrum för hälsopedagogik, Länssjukhuset i Kalmar.
070-215 30 01