En dag om föräldrastöd i Kalmar län

Pressmeddelande 2013-11-25

Sverige är ett ekonomiskt välmående land – ändå hamnar mer än vart tionde barn i någon form av utanförskap.

Utifrån detta faktum arrangerar Länsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, tillsammans med Statens folkhälsoinstitut, en dag på temat föräldrastöd den 26 november.

Barns relationer till sina föräldrar har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor.

Föräldrastöd är samhällets insatser för att hjälpa föräldrar med deras viktiga uppgift att ge sina barn en trygg och bra uppväxt.

– I Kalmar län har det gjorts flera satsningar för att stärka föräldrar i sin föräldraroll, men det finns idag ingen samlad strategi för frågan, och det skiljer sig stort mellan olika kommuner hur det främjande och förebyggande arbetet bedrivs, säger John Heyne, projektledare på Regionförbundet.

Konferensen är en del av regeringens nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd, "En vinst för alla".

– Den omfattande satsningen på föräldrastöd har sin grund i forskning som visar att barns och ungdomars psykiska hälsa inte har förbättrats de senaste decennierna, säger Fredrik Löfgren, samordnare när det gäller alkohol- narkotika- dopnings- och tobaksfrågor på Länsstyrelsen.

Konferensen handlar om hur samhället med tidiga föräldrastödjande insatser kan minska utanförskapet och deltagarna får ta del av resultaten från en nationell studie kring evidensbaserade föräldrastödsmetoder. Vidare kommer goda nationella exempel att lyftas upp tillsammans med lokala exempel från Kalmar län.

– Vid konferensen kommer även kommunernas och landstingets behov av stöd och utveckling av föräldrastöd i länet att diskuteras, säger Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare på landstinget.

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med föräldrastöd eller är intresserade av att påbörja ett sådant arbete, t.ex. beslutsfattare, tjänstemän och praktiker med inriktning på föräldra-, barn- och ungdomsfrågor.

Konferensen äger rum på Oskarshamns folkhögskola den 26 november 8.30-16.15.

Mer information

Anna-Maria Norén, folkhälsoutvecklare
0491-78 29 44, 070-281 68 52