Fall av kikhosta på Öland

Pressmeddelande 2016-11-18

Smittskyddsenheten uppmanar till ökad uppmärksamhet. Det gäller spädbarn under ett år, gravida i slutet av graviditeten samt ovaccinerade barn.

- Vi har sett en ökning av antalet kikhostfall och under veckan har ett barn i sexårsverksamheten på Gårdby skola på Öland diagnostiserats med kikhosta. Framför allt spädbarn under ett år där vaccinationerna ännu inte ger full effekt kan bli allvarligt sjuka och bör därför skyddas från nära kontakt med personer som har en misstänkt eller bekräftad kikhosta, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

På fredagen har rektorn på skolan kunnat vidarebefordra information från smittskyddsläkaren till föräldrar, skolpersonal och övriga rektorskollegor på Öland.

Föräldrar med spädbarn bör försöka undvika att barnet smittas. Vet man om att det förekommer kikhosta till exempel om barnet har äldre syskon, ska man vara mer observant på de första symtomen för att snabbare få diagnos och behandling för sina barn. Kikhosta är mycket smittsamt. Insjuknandet börjar ofta med lite feber, snuva och hosta. Hosta nattetid är vanligt. De två första veckorna av sjukdomen är svår att skilja från vanlig förkylning. Under dessa två veckor är smittsamheten som störst. När kikningarna kommer har smittsamheten börjat minska.

Vid kontakt med sjukvården är det viktigt att uppge att man varit utsatt för kikhosta eftersom man inte tar prov för kikhosta rutinmässigt. För att ställa säker diagnos tas ett speciellt prov från näsan. Om symtomen är typiska med kikhosta behövs inget prov. Tidig behandling med antibiotika kan lindra och förkorta sjukdomsförloppet.

Alla barn vaccineras mot kikhosta vid 3, 5 och 12 månader men vaccinet har inte effekt förrän upp till 4 veckor efter andra dosen, alltså vid 6 månaders ålder. Därför ska man vara extra försiktig med spädbarn under 6 månader.

Effekten av vaccinet avtar med tiden och man kan bli sjuk trots att man är vaccinerad. Sjukdomen ger inte alltid typiska kikningar utan kan enbart vara långvarig hosta. Vuxna och vaccinerade barn kan bli lindrigt sjuka men ändå smitta.

Barn med kikhosta får vara i förskola och skola om allmäntillståndet tillåter det eftersom smittspridning redan skett. Däremot bör barn som har mycket hosta, kräkningar eller påverkat allmäntillstånd vara hemma.

Gravida kan i senare delen av graviditeten få behandling för att inte smitta sitt nyfödda barn.

Den som har frågor kan läsa mer om kikhosta på 1177.se eller vända sig till sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Mer information

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare 0480-813 36