Fler anmälningar – färre ersättningar

Pressmeddelande 2015-02-25

Förra året gjordes 306 anmälningar till Patientförsäkringen LÖF som berörde Landstinget i Kalmar län. En ökning med 31 anmälningar sedan 2013.

Det framgår av den årliga sammanställningen från Patientförsäkringen LÖF. Ända sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft vid årsskiftet 2010/11 har antalet anmälningar ökat. Lagen innebär bland annat en utökad upplysningsskyldighet från vården till patienter och närstående vid en inträffad skada. Ett annat skäl till ökningen är enligt Patientförsäkringen LÖF att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhetsarbetet, vilket ökar kunskapen om försäkringen. För hela riket har ökningen varit 37 procent för perioden 2010-2014. Från 10 528 anmälningar till 14 410.

Däremot fortsätter andelen ersatta ärenden att minska. Under 2014 var det 37 procent av de avgjorda ärendena som ledde till någon form av ersättning.

Patientförsäkringen LÖF:s tolkning av detta förhållande är i första hand en ökad medvetenhet i samhället om skador i vården samt att vårdgivaren tar sin upplysningsskyldighet på allvar, snarare än att vården blivit osäkrare.