Fler kvinnor kan få p-medelssubvention

Pressmeddelande 2013-09-04

Det blir gemensamma regler för hela landet när det gäller subvention av preventivmedel för unga kvinnor.

Hittills har varje landsting haft varsin modell. Det kan ha skiljt sig åt både i fråga om egenavgift och hur gammal kvinnan kan vara för att få subventionerade preventivmedel.

Efter ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderas nu samtliga landsting och regioner att använda samma regler. Därför sa också landstingsstyrelsen på tisdagen ja till SKL:s rekommendation.

I fortsättningen gäller subventionen till och med 25 års ålder och egenavgiften får inte vara mer än 100 kronor. Preventivmedlet ska också ingå i läkemedelsförmånerna för att vara aktuellt för subvention.

För Kalmar läns del innebär det att fler kvinnor än tidigare kan få subventionerade p-medel och att egenavgiften sänks. Tidigare har subventionen gällt kvinnor under 21 år och egenavgiften har varit 120 kronor vid köp av subventionerade p-medel.

De nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet.

Biogas vid kusten – biodiesel i inlandet

Biogas ska prioriteras som bränsle i de bussar som trafikerar Smålandskusten från Kalmar i söder till Västervik i norr. Det framgår av det förslag till miljöinriktning av kollektivtrafiken som ska tillämpas vid Kalmar Länstrafiks kommande upphandlingar.

Anledningen till att biogasdriften koncentreras till kusten är att det är i just Kalmar, Oskarshamn och Västervik det för närvarande och under överskådlig tid finns tankställen. Det innebär att en stor del av länets kollektivtrafik kan gå på biogas då hälften av all linjetrafik i länet utgår från någon av de tre orterna.

För trafik i stråktrafiken utanför kustområdet ska biodiesel vara förstahandsalternativ för de större fordonen, för mindre fordon är etanol eventuellt i kombination med grön el det bästa alternativet ur klimatsynpunkt.

Det övergripande målet är att Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region 2030 och i det sammanhanget är miljöinriktningen vid upphandling av kollektivtrafik av stor betydelse.

Förslaget går vidare till landstingsfullmäktige för beslut.

Resultatutjämning

Landstinget kommer i fortsättningen att lägga undan pengar från goda ekonomiska år för att täcka eventuella underskott andra år.

Sedan 1 januari i år ger kommunallagen kommuner och landsting möjlighet att inrätta en resultatutjämningsreserv. För landstingets del innebär det att den del av ett resultat som är högre än två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag tillsammans kan avsättas.

Beslut om att reservera eller använda pengar ur reserven tas i samband med bokslut varje år.

Åren 2010 och 2012 var ekonomiskt starka och den nya lagstiftning möjliggör landstinget att avsätta 67,5 miljoner för 2010 och 19,6 miljoner för 2012 till resultatutjämningsreserven. Vilket nu föreslås.

Förslaget om att inrätta resultatutjämningsreserven går nu vidare till landstingsfullmäktige för beslut.

Beslut i korthet

  • Landstingsstyrelsen föreslår att det även vid landstingsvalet 2014 ska vara sex valkretsar i länet enligt nuvarande ordning. Frågan avgörs av landstingsfullmäktige.

  • Landstingsstyrelsen är positiv till ett medborgarförslag om att båda sidorna i en kallelse till sjukvårdsbesök bör användas. I dag skickas ett följepapper med ytterligare information med. Förslagsställaren menar att landstinget kan spara pengar genom dubbelkopiering.

  • I ett annat medborgarförslag efterlyses en mobil blodgivarenhet, exempelvis en buss, som kan åka runt i länet. I sitt svar konstaterar landstingsstyrelsen att det pågår en översyn om att inrätta fler tappningsfilialer utanför de tre sjukhusorterna. Det anses som ett fullgott alternativ. Någon mobil enhet är inte aktuell. Båda medborgarförslagen går vidare till landstingsfullmäktige.

  • Landstingsstyrelsen sa för sin del ja till den integrationsstrategi som länsstyrelsen tagit fram. Strategin har undertecknats av ett antal organisationer, landstinget, länets kommuner, Regionförbundet och statliga myndigheter. Syftet med strategin är att utrikesfödda ska ges samma möjligheter som inrikes födda och därmed välja att bosätta sig och stanna kvar i länet. Landstingsfullmäktige fattar det definitiva beslutet.

  • Trafikförsörjningsprogrammet har reviderats och kompletterats och landstingsfullmäktige tar ställning till det i september. Kompletteringen handlar om ny lagstiftning som innefattar även kollektivtrafik på vatten. Skärgårdstrafiken i Oskarshamns och Västerviks skärgård är sedan den 1 augusti därför landstingets ansvar.

  • Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att teckna borgen för sju Pågatåg som AB Transitio köper in för trafiken på linjen Karlskrona-Emmaboda-Kalmar. Landstinget hyr sedan tågen. Samtidigt överlåter KLT AB ett Öresundståg till Transitio för högst 32 miljoner kronor. Också för denna finansiering tecknar landstinget en borgen. Totalt handlar borgensförbindelsen om 130,9 miljoner. Landstingsfullmäktige fattar det definitiva beslutet.

  • I en skrivelse till landstingsstyrelsen vill Allianspartierna gemensamt att ett handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder i länet ska tas fram. Alliansen vill också att landstingets program för det suicidpreventiva arbetet utvärderas och vid behov revideras. Skrivelsen kommer att behandlas vid ett senare sammanträde.