Folktandvården ska leta benskörhet

Pressmeddelande 2016-12-07

Benskörhet kan komma att upptäckas vid den regelbundna kontrollen hos tandläkaren. I samband med tandröntgen kan också bentäthet bedömas.

Landstingsstyrelsen gav vid sitt sammanträde på onsdagen klartecken till Folktandvården i Kalmar län att starta ett pilotprojekt för att utreda om röntgenbilder av tänder och käkar kan identifiera individer med risk för osteoporos, benskörhet.

Tio allmäntandläkare, såväl inom folktandvården som privattandvården, är tänkta att delta i projektet som kommer att riktas mot kvinnor från 55 år och uppåt. Det är framför allt bland kvinnor i denna ålder som benskörhet uppstår och kan leda till frakturer. Studier har visat att omkring 46 procent av alla kvinnor som fyllt 50 riskerar att drabbas av benskörhet under resterande del av sitt liv. Bland män är motsvarande siffra 22 procent. Årligen inträffar cirka 100 000 frakturer beroende på benskörhet. En kostnad på många miljarder för samhälle och till lidande för den som drabbats.

Tanken med en kontroll av bentätheten vid tandröntgen är att tidigt kunna remittera en patient till sjukvården för behandling innan en fraktur inträffar. Kostnaden för att bekräfta en misstanke om osteoporos efter tandröntgen bedöms till 1 000 kronor per patient, vilket ska ställas mot den ekonomiska besparingen och det minskade lidandet då en fraktur orsakad av benskörhet kan undvikas.

Projektet beräknas pågå ett år under ledning av Odontologiska fakultet i Malmö och omfatta totalt 120 patienter där röntgenundersökningen indikerar benskörhet.

Landstingsstyrelsen anslog 500 000 kronor för projektet.

Förstudie om lokaler för neonatalvården i Västervik

Landstinget ska göra en förstudie för att skapa bättre och mer ändamålsenliga vårdlokaler för neonatalavdelningen vid Västerviks sjukhus.

Vården av de för tidigt födda barnen ställer krav på moderna lokaler utformade för ett avancerat omhändertagande. Dessa barn tillhör tillsammans med cancerpatienter de mest infektionskänsliga och lokalerna tillsammans med ett aktivt hygienarbete är viktiga för att minska infektionsriskerna. Samtidigt innebär en familjefokuserad vård att föräldrarna ska kunna bo med sitt barn under den period som neonatalvård behövs, vilket också ställer krav på lokalernas utformning.

För att nå dessa mål krävs omfattande om- och nybyggen både vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus. Det framgår av den delrapport som redovisades för landstingsstyrelsen på onsdagen.

Då det föreligger ett mer akut behov i Västervik, som inte kan vänta på ett framtida nybygge beslöts att en förstudie ska ske för att pröva möjligheten att använda utrymmen från den angränsande barnavdelningen till neonatalverksamhet.

55 sjuksköterskor med utbildningsanställning

55 medarbetare inom landstinget har sedan höstterminen 2015 fått betalda utbildningsanställningar för att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Fyra av dem är också klara med sin utbildning och har fått jobb som anestesi- och operationssjuksköterskor.

Det var i början av 2015 som landstinget tecknade ett lokalt avtal med Vårdförbundet om utbildningsanställning/akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor. Syftet vara att höja kompetensen och stimulera till vidareutbildningen. Förutom att man har lön under utbildningstiden garanteras man en tillsvidareanställning som specialistsjuksköterska när utbildningsbevis är lämnat.

Av de 55 medarbetare som har/haft utbildningsanställning är det vidareutbildning till barnmorska respektive psykiatri som dominerar, 17 respektive 13 medarbetare.

Då behoven av kompetensutveckling är stort och trycket till utbildningen är högt reserverade sig Alliansen för ett förslag om att ge personaldelegationen i uppdrag att ta fram förslag till dimensionering av de akademiska specialistutbildning som motsvarar behoven de kommande fem åren.

Hälsoval 2017

Landstingsstyrelsen godkände också regelverket kring Hälsoval i Kalmar län för kommande år. Hälsoval omfattar såväl de offentliga hälsocentralerna som de privata mottagningarna inom primärvården.

Uppföljningen av samtliga enheter 2016 har legat till grund för förändringarna 2017 som präglas starkt av det hälsofrämjande arbetet. Uppdraget att jobba förebyggande har tolkats olika i länet. Därför har certifieringskraven reviderats och samtliga enheter kommer att få "recertifiera" sig inför 2017. I det reviderade primärvårdsuppdraget för 2017 tydliggörs målet med att träffa en fysioterapeut vid förstabesök när man uttrycker problem med rörelseapparaten. Fokus på tillgänglighet förstärks ytterligare 2017.

Hälsoval 2017 inför en ersättning för hälsosamtal vid behov avseende patienter 75 år och äldre. Det inför också en extra ersättning för hembesök av annan vårdgivare än läkare i samband med demensutredning, hälsosamtal eller vårdplanering.

Alliansen reserverade sig till förmån för eget förslag om att det ska tas fram förslag på hur etablering av nya enheter lättare ska kunna ske på orter som under längre tid saknat fast läkarbemanning.

Däremot kommer det att bildas en parlamentarisk arbetsgrupp för att göra en genomlysning av Hälsoval i Kalmar län under nästa år.

Köfri vård

Hur arbetet med att åstadkomma köfri vård inom landstinget framskrider ska regelbundet återrapporteras till landstingsstyrelsen. Det beslöts i samband med att en uppföljning av handlingsplanen för köfri vård redovisades.

Allianspartierna reserverade sig i samband med redovisningen till förmån för eget förslag att det ska tas fram förslag till vårdval för kataraktoperationer och utprovning av hörapparat. Alliansen vill också ha en modell för initiering av vårdval när väntetider för vård och behandling för en diagnos under en längre tid överskrider vårdgarantin. Också detta avslogs av majoriteten.

Motioner och medborgarförslag

Två motioner och tre medborgarförslag behandlades av landstingsstyrelsen på onsdagen och går vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

  • Landstingsstyrelsen vill avvakta Folkhälsomyndighetens utredning innan också pojkar erbjuds vaccination mot HPV-virus. Med det besvaras en motion från Liberalerna. HPV är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i landet och kan ge upphov till livmoderhalscancer och kondylom men också andra cancerformer. I dag erbjuds alla flickor i årskurs fem och sex vaccination. Alliansen reserverade sig till förmån för motionen.
  • Landstingsdirektören ska utreda hur ett komplement till befintliga avgångssamtal kan se ut. Med det besvaras en annan motion från Liberalerna med förslag om en systematisk modell för avslutningssamtal med medarbetare inom landstinget som slutar.

Samtliga tre medborgarförslag handlar om kollektivtrafiken:

  • Ett förslag om fria bussresor för pensionärerna kommer att beaktas i kommande plan- och budgetarbete. Sverigedemokraterna reserverade sig för att fria bussresor för seniorer 70 och äldre på tätortstrafiken i Kalmar ska införas på försök under vissa tider på dagen.
  • Ett annat förslag om att införa gratis bussresor för asylsökande besvaras med att det inte är aktuellt för landstinget att bekosta gratis bussresor sedan Migrationsverket sagt upp avtalet med KLT. Från den 1 december har Migrationsverket återgått till att köpa enskilda biljetter istället för periodkort.
  • En förslagsställare vill ha tydligare biljettregler för länsöverskridande resor Överum-Linköping. Förslaget besvaras med att KLT för dialog med Östgötatrafiken i frågan, men att någon uppgörelse om att Kustpilentaxa också ska gälla i Linköpings stadstrafik inte gått att nå.

Övrigt

Ett antal utredningsrapporter, bland annat kring digital hälsocentral, öppen innovation och om ett effektivare resursutnyttjande genom utveckling av yrkesroller godkändes också av landstingsstyrelsen på onsdag.