Förbättrad ekonomi under hösten

Pressmeddelande 2013-12-04

Landstingets ekonomi har förbättrats under hösten. Det visar den senaste månadsrapporten och prognosen för 2013.

I förhållande till delårsrapporten i augusti och den årsprognos som gjordes då är förbättringen 80 miljoner kronor i månadsrapporten efter oktober. Exklusive jämförelsestörande poster beräknas landstinget göra ett helårsresultat på 80 miljoner kronor.

Det som påverkat prognosen i positiv riktning är ett betydligt större utfall för kömiljarden, ökad avkastning på placerade pensionsmedel och ökade asylintäkter.

Inberäknat de jämförelsestörande posterna, en sänkning av diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulden och återbetalning av sjukförsäkringsavgifter, beräknas resultatet till -40 miljoner kronor.

Till följd av ökade intäkter har också förvaltningarnas underskott i förhållande till budget minskat. Från -145 miljoner i augusti till knappt
-69 miljoner i oktober.

Bättre tillgänglighet i september

Tillgängligheten vid länets sjukhus förbättrades ytterligare i oktober. 87 procent av patienterna fick komma till läkare inom 60 dagar och 87 procent fick sin behandling/operation utförd inom 60 dagar. Därmed klarade landstinget båda målen i den så kallade kömiljarden. Preliminära siffror över utfallet av kömiljarden visar att Landstinget i Kalmar län till och med september fått del av cirka 77 miljoner kronor. De höga utfallen under augusti och september beror på att få landsting klarat målen. Däremot är det ännu inte klart hur fördelning av kömiljardspengar blir för oktober månad.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde redovisades också siffror över väntetiden för cancerpatienter från första vårdkontakt eller diagnos till behandling. Landstingets och Regionalt cancercentrum sydosts mål är att det ska maximalt ta 28 dagar. Under perioden 1 maj 2012 till 30 april 2013 var medianväntetiden för bröstcancerpatienter i Kalmar län 41 dagar, för koloncancer 30 dagar och för prostatacancer 213 dagar. I stort sett samtliga fall rör det sig ändå om förbättringar i förhållande till föregående år.

Vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus är i stort sett 80 procent av patienterna till akutmottagningen klara inom de tidsgränser som satts upp beroende vilket vårdbehov de har. I Kalmar har väntetiderna ökat något under året.

Psykiatrin förbättrade sin tillgänglighet under oktober. Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 95 procent av de sökande patienterna sitt första besök inom 60 dagar. Och inom barn- och ungdomspsykiatrin fick samtliga patienter tid för första besök inom 30 dagar. Samtliga som var i behov fick också behandling eller fördjupad utredning inom 30 dagar.

Bemanningsföretag

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på onsdagen redovisade också hälso- och sjukvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen och primärvårdsförvaltningen situationen när det gäller bemanningsföretag.

Till och med november har bemanningsbolag kostat de tre sjukhusen i länet 27,8 miljoner kronor, att jämföra med 18,8 miljoner för hela 2012.

Också för psykiatrin är kostnaden för bolagspersonal högre än föregående år. Till och med november var den knappt 25 miljoner. Nästan lika mycket som för hela 2012.

Inom primärvården har kostnaden för bemanningsföretagen hittills minskat under året. Fram till oktober var den drygt 25 miljoner, mot knappt 30 miljoner för samma period 2012.

1177 Vårdguiden och e-tjänster

Landstingsstyrelsen informerades på onsdagen om de förändringar som skett sedan tidigare Vårdguiden och 1177 gått samman till 1177 Vårdguiden. Med ett gemensamt telefonnummer och en gemensam ingång på webben för hälsa och vård har hela Sveriges befolkning nu tillgång till sjukvårdsrådgivning, information, inspiration och
e-tjänster på ett ställe. Att söka information på 1177 Vårdguiden på nätet har också blivit allt vanligare. På ett år har antalet besök i Kalmar län ökat med 66 procent.

När det gäller e-tjänster så ökar antalet invånare som har ett konto i Mina vårdkontakter. I oktober rörde det sig om 40 000 länsbor. Genom Mina vårdkontakter kan kontakt tas med sjukvården när det exempelvis gäller av- och ombokning av tid för besök, förnyelse av recept och begäran av olika intyg.

Beslut i korthet

  • Centerpartiets motion om en utvecklingsverksamhet mellan landstinget och Oskarshamns kommun behandlades på landstingsstyrelsen. Förslaget handlar om att med ny teknik göra det möjligt på små orter att göra provtagningar och uppföljningar. Primärvårdsförvaltningen pekar på att verksamheten inte ingår i grunduppdraget i Hälsoval Kalmar län eller hemsjukvårdsavtalet och kan därmed inte prioriteras. Med detta besvaras motionen samtidigt som det understryks att landstinget är positiv till samarbete med kommunerna i länet. I landstingsplanen beskrivs också hur ehälsotjänsterna ska utvecklas för att förenkla för patienterna, inte minst i glesbygd. Alliansen reserverade sig till förmån för motionen efter att ha förlorat voteringen med 8-7.

  • Landstingsstyrelsen vill inte återinföra ett glutenbidrag för vuxna. Det framgår av ett svar på ett medborgarförslag som nu går vidare till fullmäktige. Bidraget avskaffades 2009 för att undanröja orättvisor i regelverket.

  • I ett annat medborgarförslag föreslås att landstinget ska satsa på internetpsykiatri med behandling mot bland annat depression och social fobi. Det svar förslagsställaren får är att landstinget redan har ett projekt med internetstödd kognitiv beteendeterapi och kommer att erbjuda internetpsykiatri med start 2014.

  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer under 2014 att lägga ut mallar för egenremisser till specialistmottagningar på landstingets hemsida. Den responsen får en privatperson på sitt medborgarförslag om göra det enklare för dem som vill skriva en egenremiss.