Förbättrad tillgänglighet i mars

Pressmeddelande 2014-05-07

Efter en bra start på året fortsätter landstinget att ytterligare förbättra tillgängligheten till länets sjukhus.

I mars fick nio av tio patienterna en tid till besök hos läkare eller behandling/operation inom 60 dagar. När det gäller tid till läkare var resultatet 88 procent och för operation/behandling 91 procent. Därmed fortsätter landstinget att ligga i topp i landet när det gäller tillgänglighet till vården.

En preliminär beräkning visar att landstinget till och med februari fått del av drygt 25,5 miljoner kronor av den så kallade kömiljarden. Hur mycket landstinget tilldelas för mars är ännu inte klart.

Landstingsstyrelsen informerades också om de senaste siffrorna inom den sydöstra sjukvårdsregionen när det gäller väntetid vid cancer. Målet är att behandlingen ska starta inom 28 dagar. Inom sjukvårdsregionen lyckas Jönköpings läns landsting med det i 33 procent av fallen, Landstinget i Kalmar i 24 procent och Östergötlands läns landsting i 19 procent. När det gäller Kalmar län märks en tydlig förbättring framför allt för lungcancerpatienterna under de två sista kvartalen förra året. En tredjedel av patienterna fick påbörja sin behandling fyra veckor efter diagnos. Också när det gäller väntetiden vid bröstcancer märks en förbättring. Ett omfattande arbete pågår för att nå målen om kortare väntetider vid cancer.

Tillgängligheten till psykiatrin fortsatte också att förbättras under mars. Drygt 90 procent av patienterna till vuxenpsykiatrin fick komma till en läkare inom 60 dagar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick nästan samtliga tid inom 30 dagar för ett första besök. För drygt 95 procent startade fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar.

Delårsbokslut och årsprognos

Landstinget förväntas göra ett resultat på 127 miljoner kronor 2014, alltså i nivå med budget. Det visar prognosen i delårsbokslutet efter mars månad.

I prognosen finns en rad positiva faktorer på intäktssidan; konjunktursignalerna är mer positiva, intäkterna från skatter, utjämning och statsbidrag liksom finansnettot på landstingets pensionsplaceringar ökar mer än budget. Också utfallet av kömiljarden är hittills betydligt högre 2014 än 2013.

Landstingets förvaltningar prognosticerar sammantaget en negativ avvikelse på 106 miljoner kronor, samtidigt visar dock flera förvaltningar ett bättre resultat än föregående år. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen jobbar aktivt med att minska beroendet av bemanningsföretag. Kostnaderna för bemanningsföretagen har januari-mars ökat med drygt 20 procent.

Kvalitet och patientsäkerhet

Landstinget deltar som föreläsare på den nationella patientsäkerhetskonferensen i september under fyra olika rubriker. Bland annat kommer landstingets långsiktiga arbete att minska trycksåren att redovisas. Också landstingets mål att vara färdigbehandlad inom tre timmar på akuten och landstingets värdegrundsarbete kommer att tas upp.

Vid den internationella kvalitets- och patientsäkerhetskonferensen i Paris i början av april deltog landstinget med fyra olika postrar, som tog upp strokevårdkedjan vid Länssjukhuset i Kalmar, snabb och säker vård vid akuten i Västervik, höjd kvalitet inom den neonatala intensivvården och landstingets värdegrunds- och förbättringsarbete.

Minskad antibiotikaförskrivning

Antibiotikaförskrivningen har minskat avsevärt vid länets hälsocentraler och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län. Det är resultatet av den satsning som pågår för motverka utveckling av antibiotikaresistens, så att antibiotika kan vara verkningsfullt även i framtiden. Det framgick när landstingets Strama-grupp för en rationell användning av antibiotika redovisade utvecklingen sedan 2010. I stort sett samtliga mottagningar skriver i dag ut färre recept per 1 000 invånare än tidigare.

Minskningen är inte bara kvantitativ – i färre antal recept - utan också kvalitativ – ett mer noggrant val av vilka preparat som skrivs ut för olika infektioner.