Förbättrade resultat för psykiatrin

Pressmeddelande 2014-10-15

Psykiatrin i länet får förbättrade betyg av patienter som både legat inlagda och besökt mottagningarna.

Det visar den senaste nationella patientenkäten som presenterades på onsdagen. Totalt är det 860 patienter inom öppenvården och 89 patienter som legat inlagda som svarat på enkäten i Kalmar län. Då svarsfrekvensen är 33 respektive 35 procent måste dock svaren tas med stor reservation.

Över tid kan konstateras att resultaten förbättras både under 2013 som 2014, andelen mer nöjda patienter har ökat båda åren.

De frågor som patienterna fått svara på handlar om bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck och om man kan tänka sig rekommendera avdelningen/mottagningen till någon annan.

Inom slutenvården – de patienter som varit inlagd på avdelning – hamnar resultaten i samtliga frågeställningar klart över genomsnittet för landet. När det gäller information värderar patienterna i Kalmar län den högst i landet.

Också inom öppenvården där totalt 860 patienter uttalat sig är trenden positiv i de flesta frågeställningar. I en jämförelse med övriga landsting hamnar Kalmar län kring genomsnittet för riket.

- Det är med försiktighet vi tar till oss resultaten. Svarsfrekvensen är för låg för att dra några säkra slutsatser. Men nationella patientenkäten är ändå värdefull i vårt ständiga förbättringsarbete, säger psykiatridirektör Florence Eddyson-Hägg.

Framför allt är det de öppna svaren där patienterna i egna ord kan lämna synpunkter som är av värde.

Fakta

Nationella patientenkäten gjordes under februari-april i år och gick ut till 3 042 slutenvårdspatienter och 26 778 öppenvårdspatienter inom samtliga landsting och regioner i landet. I Kalmar län gick enkäten ut till 277 slutenvårdspatienter och 2 651 öppenvårdspatienter.

Svarsfrekvens för riket var 32,3 procent av patienterna inom slutenvården och 36,0 inom öppenvården. I Kalmar län 35,5 respektive 33,2 procent.

Mer information

Florence Eddyson-Hägg, psykiatridirektör
0768-360 777