Förbättring i kärvt ekonomiskt läge

Pressmeddelande 2015-12-14

Den ekonomiska månadsrapporten för oktober pekar på en liten förbättring i jämförelse med föregående. Prognosen för året landar på 31 miljoner.

Det innebär ett resultat 103 miljoner sämre än budget. Förvaltningarnas budgetunderskott uppgår till 189 miljoner medan landstingsgemensamma poster för skatter, pensioner, finansnetto m m visar ett överskott på 86 miljoner.

Kostnaderna för bemanningsföretagen är fortsatt hög. Årskostnaden beräknas nu till 133 miljoner kronor mot 101 förra året. Andra poster där kostnaderna ökar är läkemedel med sju procent och lönekostnader med drygt fem procent.

En rad åtgärder pågår inom landstinget för att bryta kostnadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att minska beroendet av bemanningsbolag, förbättra planeringen så att resurser optimeras och att dra nytta av digitala lösningar.

Landstinget i Kalmar län är inte ensamt om att möta en kärvare ekonomisk situation. Det gäller hela sektorn som de senaste två åren haft en väsentligt högre kostnadsutveckling än tidigare år.

Köfri vård

Länets sjukhus har förbättrat sin tillgänglighet efter sommaren. I oktober fick 79 procent av patienterna komma till en specialistmottagning inom 60 dagar, 77 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. I november är motsvarande siffor över 80 procent för båda kategorierna.

Vid landstingsstyrelsen redovisas också om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. På Länssjukhuset i Kalmar fick 71 procent av patienterna det i oktober, vid Västerviks sjukhus 70 procent och vid Oskarshamns sjukhus 63 procent.

Väntetiden på länets akutmottagningar är fortsatt stabil. Vid Oskarshamns sjukhus var 92 procent av patienterna behandlade inom fyra timmar i oktober, vid Västerviks sjukhus rörde det sig om 87 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar omkring 75 procent.

Under oktober fick 98 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. 80 procent fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I båda fallen klarar landstinget uppsatta mål.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 88 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i oktober.

När det gäller återbesök fick omkring 92 procent av de vuxna patienterna och 90 procent barn och ungdomar tid inom medicinskt måldatum.

Totalt får landstinget 10,5 miljoner i prestationsersättning från staten när det gäller psykiatrin framgick det också av redovisningen inför landstingsstyrelsen.

När det gäller primärvården visar den senaste statistiken att Kalmar län har den näst högsta telefontillgänglighet i landet. 98 procent får kontakt med sin hälsocentral samma dag.

80 procent av de som vänder sig till hälsocentralen får tid hos läkare inom sju dagar.

Den sammanvägda tillgängligheten för primärvården placerar Landstinget i Kalmar län på en femte plats i landet.

Telefontillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen på 1177 i Kalmar län har ökat under hösten. För september, oktober och november låg den genomsnittliga väntetiden på omkring sju minuter. 47 procent av alla samtal besvarades inom 3 minuter.

Vid landstingsstyrelsen sammanträde redovisades också den digitala tillgängligheten, som trendmässigt ökar månad för månad. För Kalmar län rör det sig om drygt 100 000 besök varje månad på 1177.se från medborgare som söker information. 65 000 länsbor har i dag anslutit sig till e-tjänsterna på 1177.se och kan bland annat boka om besök och läsa sin journal. Under november utfördes totalt 4 000 ärenden i e-tjänsterna. 1 681 medborgare har nyttjat journaltjänsten under den första månaden sedan introduktionen i slutet av oktober.

Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen fick på måndagen också en redovisning av arbetet med att begränsa antibiotikaanvändningen. I dag skrivs det ut omkring 320 antibiotikarecept per 1000 invånare och år i Kalmar län. Det ska jämföras 2009 då det var 390 recept per 1 000 invånare och år. Framför allt har det skett en minskning inom primärvården.

Landstingets Strama-grupp, som jobbar för en rationell användning av antibiotika gör uppsökande besök ute i verksamheten för att informera, utbilda och göra återkopplingar kring förskrivningen. Landstinget är ett av dem i landet som nått längst i återkoppling till verksamheten.