Fortsatt hög tillgänglighet inledde 2014

Pressmeddelande 2014-03-26

Länets sjukhus har inlett 2014 med fortsatt hög tillgänglighet.

Både till första besök hos läkare och till behandling/operation får mer än 80 procent av patienterna vänta i högst 60 dagar. I februari fick 84 procent av patienterna tid till läkarbesök inom denna tid och till operation/behandling var det 86 procent av patienterna. En preliminär beräkning visar att landstinget enbart under januari fick del av tolv miljoner av den så kallade kömiljarden.

Tillgängligheten inom psykiatrin har förbättrats under årets första månader. 90 procent av patienterna till vuxenpsykatrin fick komma till en läkare inom 60 dagar. Inom barn- och ungdomspsykiatrin fick samtliga tid inom 30 dagar för ett första besök. För drygt 85 procent startade fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar.

Bemanningsföretag

Vid onsdagens sammanträde redovisade också hälso- och sjukvårdsförvaltningen, psykiatriförvaltningen och primärvårdsförvaltningen kostnaderna för bemanningsföretag hittills i år. Samtliga förvaltningar ligger på ungefär samma nivåer efter två månader som 2012 och 2013.

Övrig information

Landstingsstyrelsen informerades också om kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och resultatet i nationella patientenkäten för primärvården respektive vårdbarometern. Andra informationspunkter berörde landstingets kliniska forskning och ekonomin. Också information gavs om Öppna Jämförelse-rapporten kring kollektivtrafiken som publicerades på onsdagen.

Beslut i korthet

  • Det finns redan ett pågående förbättringsarbete för att bland annat minska ledtiderna för patienter med misstänkt prostatacancer. Åtgärder sker nationellt, regionalt som lokalt. Inom Cancercentrum Sydöst som i landstinget pågår ett arbete när det gäller prostataprocessen avseende både den medicinska kvalitet som väntetider. Det pekar landstingsstyrelsen på i ett svar på en motion från Sverigedemokraten Claus Zaars motion om åtgärder för att halvera väntetiderna för prostatacancer.

  • Varje landstingsanställd ska i det årliga medarbetarsamtalet få frågan från sin chef om man är nöjd med sin sysselsättningsgrad eller om man vill öka eller minska den. Uppgifterna ska sedan sammanställas och redovisas årligen. Syftet är att mäta om landstingets anställda har den sysselsättningsgrad de önskar sig.