Fortsatt satsning på de sköra äldre

Pressmeddelande 2014-12-22

Fyra av fem mål har nåtts i Kalmar län under de fyra år som den nationella satsningen på de mest sjuka äldre pågått. Nu fortsätter arbetet.

Det framgår av slutrapporten "Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014" som presenteras av Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län.

Syftet med satsningen har varit att i samverkan mellan kommuner och landsting förbättra kvaliteten och få en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. I överenskommelsen mellan socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fem prestationsbaserade områden varit i fokus. Kalmar län har uppnått målen i fyra av dessa: god vård i livets slutskede, preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom och god läkemedelsbehandling. Däremot klarar länet endast delvis målet sammanhållen vård- och omsorg.

Under årens lopp har länet fått del av sammanlagt 81,5 miljoner kronor i prestationsersättning, varav 31,1 miljoner under 2014. Länets tolv kommuner har fått dela på 47,5 miljoner och landstinget har fått 34 miljoner.

För att det arbete som påbörjats under satsningen ska bli bestående och komma de äldre till del bör länet fortsätta fokusera på de fem områdena och på andra sätt stärka vårdkedjan för de äldre, framgår av slutrapporten. En samordnande äldregrupp för länets kommuner och landsting har bildats för att säkra det långsiktiga gemensamma utvecklings- och förbättringsarbetet.

Begreppet "mest sjuka äldre" bör också bytas ut till "mest sköra äldre". Något som ökar målgruppen från 18 procent av de som är 65 år och äldre till 25 procent. Det fortsatta arbetet mellan länets tolv kommuner och landstinget kommer därför att ske under devisen "Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län."

Mer information

Ann-Katrin Wilhelmson, äldresamordnare
0490-870 19