Fortsatta förbättringar i vården

Pressmeddelande 2013-12-03

Landstinget i Kalmar län fortsätter förbättra sina resultat. Men det finns också förbättringsområden.

Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

- ­Sammantaget ser vi att vi fortsätter utvecklas i positiv riktning. I över häften av indikatorerna ligger vi över rikssnittet. På en del områden går det lite snabbare än för andra verksamheter, konstaterar landstingsdirektör Alf Jönsson.

Kraftigast förbättringstakt i den nya rapporten visar följande medicinska områden: kvinnosjukvård, intensivvård, läkemedelsbehandling, och hjärtsjukvård. Men också tillgängligheten till vård har förbättrats kraftigt.

Öppna jämförelser 2013, som presenteras av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen, är den åttonde i raden och omfattar totalt 162 olika kvalitetsmått. I många fall är indikatorerna också könsuppdelade, vilket innebär att materialet ger en mångfacetterad bild av sjukvården i landet och för enskilda landsting.

Liksom tidigare år visar Landstinget i Kalmar sina bästa resultat inom huvudområdena förtroende och patienterfarenhet och tillgänglighet. Men också när det gäller rörelseorganens sjukdomar, läkemedelsbehandling, kvinnosjukvård, strokesjukvård och kostnader ligger landstinget högt i en jämförelse med andra landsting.

- Men samtidigt ska vi inte blunda för att det finns förbättringsmöjligheter inom andra områden. Flera resultat inom exempelvis cancerområdet är något vi inte är nöjda med. Här måste vi öka utvecklingstakten, säger Alf Jönsson

Inom just cancerområdet pågår ett arbete på bred front. Sedan förra året är det en prioriterad process i samarbete med Regionalt cancercentrum sydost. Det är ett arbete med fokus på att minska ledtiderna, öka kvaliteten och patientsäkerheten.

Öppna jämförelser är till sin karaktär närmast en slags uppslagsbok om sjukvården i landet. Det finns många konkreta uppgifter att hitta kring vården i Kalmar län i en jämförelse med övriga landet:

  • Andel återinskrivningar på sjukhus ett år efter stroke är lägst i Kalmar län. Det är ett mått på effekterna av insatserna efter första strokeinsjuknandet. Det handlar bland annat om påverkan av livsstilsfaktorer genom exempelvis rökavvänjning, kostrådgivning och hjälp med fysisk aktivitet. Andra åtgärder är läkemedelsbehandling blodtryck, blodfetter, blodproppsförebyggande behandling) och karotiskirurgi vid förträngning av halspulsådern.

  •  Landstinget i Kalmar län har fortfarande den högsta produktiviteten inom sjukvården i landet. I Kalmar län får patienterna alltså mest vård för pengarna. Kostnaden per konsumerad DRG-poäng var förra året 41 151 kronor. Det kan jämföras med genomsnittet för riket 45 501 kronor.

  • Enligt rapporten har Landstinget i Kalmar högst andel patienter i livets slutskede som får smärtlindring vid behov i form av morfinpreparat, 94,5 procent av patienterna. Främst handlar det om cancerpatienter.

Områden med starkast förbättring sedan föregående rapport är:

Tillgänglighet  4 av 4 jämförbara indikatorer
 Kvinnosjukvård  7 av 8 jämförbara indikatorer
 Intensivvård  7 av 9 jämförbara indikatorer
 Hjärtsjukvård  21 av 31 jämförbara indikatorer
 Läkemedelsbehandling  13 av 20 jämförbara indikatorer
 Rörelseorganens sjukdomar  18 av 29 jämförbara indikatorer

 Jämförelse mot tidigare år

I jämförelsen mellan de olika landstingen används i rapporten tre färger. Grönt står för att man har ett resultat som ligger på plats 1-7 av de medverkande landstingen, gult plats 8-14 och rött för plats 15-21. I många fall är det väldigt små skillnader mellan de olika landstingen i absoluta tal. Jämförelsen påverkas också av att indikatorer förändras år från år; en del försvinner, nya kommer till och andra får förändrat innehåll.

- Sjukvården i landet håller en mycket hög och jämn kvalitet. Skillnaderna är i många fall små, men kan uppfattas som mycket stora i den förenklade bilden av grönt, gult och rött. Helhetsintrycket för Landstinget i Kalmar län är positivt – en gröngul bild. Öppna jämförelser identifierar också tydligt de områden där vi måste jobba ännu bättre, säger Alf Jönsson.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör
0480-84 555

Claes Hjalmarsson, verksamhetschef, kirurgkliniken,
Länssjukhuset i Kalmar
0480-83780