Framgångsrik grön rehabilitering

Pressmeddelande 2013-11-12

Grön rehabilitering har varit ett framgångsrikt projekt.

Det slås fast i den slutrapport som på tisdagen behandlades i landstingsstyrelsen. Grön rehabilitering startade som ett projekt i samverkan mellan landstinget, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kalmar och Torsås kommuner i maj 2010 och pågick fram till halvårsskiftet 2013.

Syftet var studera om personer med långvarig ohälsa kunde få bättre fysisk och psykisk hälsa och återgå i arbete om en traditionell problembaserad metod i grupp användes kombinerat med natur- och trädgårdsarbete.

Under åren har sammanlagt 96 personer gått minst en tolv veckor lång kurs. Av dessa har 68 personer avslutats i projektet medan 28 personer avslutas under hösten i år.

Av de enkäter som besvarats före, under och efter projektet framgår att det flesta skattar både sin fysiska och psykiska hälsa bättre efter kursen och effekten kvarstår även ett år senare.

61 av de 68 personerna har svarat på frågor kring sin försörjning och sitt läkemedelsbruk. När det gäller läkemedel märks en markant minskning både av värktabletter, medel mot depression och sömntabletter efter avslutad kurs. En del har helt slutat med tabletter medan andra trappat ned.

Vid kursstarten var 48 personer heltidssjukskrivna, 3 deltidssjukskrivna, 1 utförsäkrad, 1 hade sjukersättning och 8 personer var ej sjukskrivna. Efter avslutat projekt var 28 heltidssjukskrivna, 10 deltidssjukskrivna, 2 utförsäkrade, 1 hade sjukersättning och 20 var ej längre sjukskrivna.

I rapporten beräknas samhällsvinsten för dem som återgått i arbete eller studier antingen på heltid eller deltid till 3,1 miljoner kronor.

Landstinget kommer nu att inleda diskussioner med Samordningsförbundet om en fortsatt länsövergripande verksamhet avseende grön rehabilitering.

Alliansen reserverade sig till förmån för en skarpare skrivning med krav om att grön rehabilitering på lämplig plats i grön miljö ska implementeras i landstingets regi och att diskussionen med Samordningsförbundet ska handla om hur verksamheten kan spridas till hela länet.

Folkhälsopolitisk plan

Landstingsstyrelsen sa på tisdagen för sin del ja till förslaget till Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016. Planen går vidare till landstingsfullmäktige.

I planen pekas tre prioriterade områden ut:

Ökad delaktighet och ökat inflytande i samhället.Barn och ungas uppväxtvillkorTobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

För samtliga områden har olika indikatorer tagits fram, vilka ska göra det möjligt följa utvecklingen och redovisa resultat av arbetet.

Beslut i korthet

  • Tidigast 2015 kan Landstinget i Kalmar län komma att införa en ny form av hälsokontroller som kallas Hälsokurvan, det svaret för moderaternas Henrik Yngvesson på sin motion. Metoden innebär att man tillsammans med en specialutbildad sjuksköterska går igenom sin hälsa och livsstil genom samtal och provtagning. I Jönköping erbjuds 40-, 50- och 60-åringarna hälsokontrollen i dag. Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget, men vill avvakta utvärderingarna av de initiativ som tagits i Jönköpings och Östergötlands läns landsting. När ekonomin tillåter ska ett slutligt ställningstagande tas. Alliansen reserverade sig till förmån för ett förslag att förbereda ett breddinförande i länet 2015.

  • Landstingsstyrelsen säger nej till en motion från kristdemokraterna om att utrusta länets sjukhus med helikopterplattor. Dels pekar man att landstinget och Kalmar Öland Airport har ett avtal för att säkerställa öppethållande, dels menar man att kostnaden för helikopterplattor måste vägas mot andra prioriterade områden i vården. Styrelsen anser att det för närvarande av ekonomiska skäl saknas möjligheter att påbörja en planering av helikopterplattor. Gudrun Brunegård (KD) reserverade sig till förmån för motionen.