Fritt vårdval över länsgräns

Pressmeddelande 2014-02-12

På onsdagen sa landstingsstyrelsen ja till att göra det möjligt för invånarna i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län att fritt välja hälsocentral.

Den som vill välja hälsocentral över länsgränsen fyller i en vårdvalsblankett och lämnar in den till något av de berörda landstingen, via hälsocentral, läkarmottagning eller Enheten för folkhälsa och hälsoval.

Reformen trädde i kraft successivt från den 1 februari även om de formella besluten inte var fattade. I mars kommer frågan upp i landstingsfullmäktige.

Lex Maria en del i patientsäkerhetsarbetet

Att undvika vårdskador, men samtidigt lära av dem för framtiden är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet.

En del av detta arbete är lex Maria-anmälningarna till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) då en patient utsatts eller riskerats att bli utsatt för vårdskada. Förra året gjordes totalt 35 anmälningar inom sjukvården i länet. 14 för de tre sjukhus, 11 för primärvården och 10 för psykiatrin.

Det framgick av chefläkarna Rolf Sandins och Bengt Öbergs redovisning vid landstingsstyrelsen på onsdagen. Enligt Sandins genomgång av de 20 senaste anmälningar från Länssjukhuset i Kalmar har flera specialiteter varit involverade i nästan hälften av fallen och oftast förekom det då kommunikationsproblem.

Inom primärvården finns en övervikt för försenad diagnostik. Inom psykiatrin gäller anmälningarna i huvudsak självmord. Självmord där det förelegat en vårdkontakt ska alltid lex Maria-anmälas oavsett om det förekommit brister eller inte.

Bengt Öberg konstaterade efter att ha gått tillbaka och jämfört med tidigare år att det finns en överrepresentation av hyrläkare i situationer med allvarliga tillbud.

I patientsäkerhetsarbetet ingår som naturliga delar att dra lärdom av lex Maria-anmälningar, avvikelserapporter, enskilda klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, patientnämndsärenden och statistik från Patientförsäkringen. I dagarna har också en Kvalitetshandbok skickats ut till samtliga anställda vid Länssjukhuset i Kalmar för att ytterligare fokusera på att undvika vårdskador.

Ökning av ärenden i patientnämnden

Antalet ärenden i patientnämnden ökade med tio procent under 2013. Det framgår av verksamhetsberättelse som nu överlämnas till landstingsfullmäktige.

Under de senaste fyra åren har antalet ärenden pendlat mellan 600 och lite över 700. Av de 733 ärenden som avslutades förra året handlade 58 procent om vård och behandling, 19 procent om bemötande och kommunikation mellan patient och vårdpersonal och 23 procent faller inom området organisation, regler och resurser.

Patientnämnden har också under 2013 haft ett särskilt fokus på ärenden som rör landstingets prioriterade förbättringsprocesser. Exempelvis noteras att antalet cancerärenden ökat under senare år. 2011 stod de för fyra procent av samtliga ärenden, 2013 för sju procent.

Patientnämndens uppgift är att som fristående och opartisk instans dels stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården och tandvården, dels bidra till hög patientsäkerhet. Patientnämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar. Istället ska den ses som en rådgivande funktion för patienter och anhöriga och som en stödjande verksamhet i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.

Motioner och medborgarförslag

Vid landstingsstyrelsens sammanträde behandlades en rad motioner och medborgarförslag som nu går vidare till fullmäktige för avgörande:

 • En enig landstingsstyrelse ställde sig bakom en motion av Christer Jonsson (C) om att införa självtest vid behandling av blodförtunnande medel som wafarin. Frågan kommer att hanteras i samband med plan- och budgetprocessen 2015-2017. Omkring 6 000 patienter i Kalmar län behandlas med blodförtunnande medel och går på regelbundna kontroller, av dessa bedöms 600-1 200 lämpliga för självtester. Inför plan- och budgetarbetet ska en plan för införandet och finansieringen av utrustningen tas fram.

 • Landstingsstyrelsen sade också ja till att landstinget tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen ska inventera om det finns utlandsutbildad medicinsk personal bland nyanlända till länet. Ambitionen är därefter att stödja och utbilda lämpliga personer för att möjliggöra en anställning inom landstinget. Det ges som svar på en motion av Kaj Holst (M).

 • En översyn av det strokeförebyggandearbetet med förmaksflimmer i primärvården och slutenvården ska ske inom för landstingets prioriterade hjärtprocessarbete. Det svaret gavs på en motion från Henrik Yngvesson (M) om att ta fram en strategi för att finna obehandlade och underbehandlade patienter med förmaksflimmer och ge dem behandling.

 • Landstingstyrelsens enades om att göra en fördjupad analys om att utöka åldersspannet både uppåt och nedåt för när kvinnor kallas till mammografi. Det svaret ges på en motion från Lisbeth Lindberg (FP) om att åldersspannet där kvinnor kallas till mammografi utökas till 40-84 år istället dagens 40-74 år.

 • I en motion har de två folkpartisterna Lisbeth Lindberg och Bill Björklund föreslagit en försöksverksamhet med ett mobilt primärvårdsteam i Oskarshamns kommun. Majoriteten i landstingsstyrelsen sade nej med hänvisning dels till skatteväxlingen av hemsjukvården till kommunerna, dels det uppdrag som finns för primärvården inom hälsoval. Också utifrån den ekonomiska situationen saknas det förutsättningar att börja en försöksverksamhet. Alliansen reserverade sig till förmån för bifall till motionen och att det inleds förhandlingar med Oskarshamns kommun om en försöksverksamhet kring mobil hälso- och sjukvård.

 • Landstinget har i landstingsplanen 2014-2016 anslutit sig till den europeiska deklarationen för jämställdhet. Med det besvarades en centerpartistisk motion från 2013 om att så bör ske.

 • Landstinget ska göra en kartläggning för att öka antalet lönebidragsanställda. Samtidigt ska det utredas hur en ökning av lönebidragsanställda påverkar möjligheten att behålla det antal personliga tjänster som finns inom landstinget idag. Med detta svar biföll landstingsstyrelsen en motion från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD).

 • Landstinget har redan en strategi för att använda sig av fri mjukvara när det är möjligt och lämpligt. Med det svaret från besvarades en motion från Sverigedemokraterna.

 • Planeringsarbetet för en ny hälsocentral i Gamleby pågår, men det går inte att ange en särskild tidpunkt för när arbetena kan påbörjas. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att genast sätta ingång projektering av nya lokaler för hälsocentralen i Gamleby.

 • Kalmar Länstrafik har under hösten 2013 haft många uppföljningsmöten med entreprenören Veolia Transport om trafiken på Tjustbanan. Anledningen är att den fungerat på ett undermåligt sätt. Mötena har gett bra resultat och Veolia har också efter upphandling fått trafiken på ytterligare sex år. Det nya kontraktet har kontrollstationer för drift och kvalitet. Det svaret ges på ett medborgarförslag från juli förra åter om att byta entreprenör på sträckan.

 •  Landstingsstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag om att erbjuda rabatterade priser för manlig sterilisering – vasektomi. Sedan 2009 följer landstinget självkostnadsprincipen för steriliseringar där det inte finns medicinska skäl till ingreppet. Omkring 75-80 "bekvämlighetssteriliseringar" förekommer årligen inom landstinget. Avgiften infördes för att steriliseringar utan medicinsk grund inte skulle tränga undan medicinsk grundad vård.

 • Vid budgetprocessen för 2015 kommer landstinget att se över bestämmelserna för sjukresor. Med det besvaras ett medborgarförslag om att skapa rättvisa för länets medborgare och att höja ersättningen för resa till sjukvård med egen bil. Alliansen reserverade sig till förmån för att det inför kommande budgetprocess görs en utredning av kostnaderna för att justera ersättningen för sjukresor till den statliga nivån för avdragsgilla arbetsresor.