Gemensam cancerstrategi i sydöst

Pressmeddelande 2015-02-11

Regionalt cancercentrum sydöst och landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar län är överens om den framtida utvecklingsstrategin.

I den plan som RCC sydöst tagit fram, och som landstingsstyrelsen godkände på onsdagen, redovisas nuläge och framtida utmaningar.

Utmaningen ligger i att allt fler får cancer, samtidigt som allt fler cancerpatienter blir friska eller lever längre med sin cancersjukdom. Detta leder till en högre belastning på cancervården, samtidigt som kraven från patienterna ökar när det gäller delaktighet, bättre information och kortare vårdtider.

I sydöstra sjukvårdsregionen har därför sex löften slagits fast:

 • Alla cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor.
 • Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice.
 • Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan.
 • Alla cancerpatienter ska i livets slutskede få lika god palliativ vård oavsett bostadsort.
 • Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram.
 • Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet.

För att kunna erbjuda patienterna en bättre cancervård är det viktigt att utgå från patientens och närståendes samtliga behov. Det kräver i sin tur organisatoriska förändringar på vårdenheterna för att göra arbetssättet mer processinriktat. Ett sätt är införandet av standardiserade vårdförlopp som innebär en stor förändring. Förebilden är dansk och handlar om att sätta upp tidsgränser för behandling och vårdförlopp.

Utvecklingsplanen för RCC sydöst kommer att utmynna i en regional handlingsplan där också huvudansvaret för olika insatser pekas ut.

Utredning om samarbetet i Sydsverige

Landstinget vill fortsätta samarbetet i Sydsverige även om planerna på att bilda en gemensam region omfattande Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län inte är aktuella längre.

Därför tillstyrkte landstingsstyrelse på onsdagen ett förslag att det framtida samarbetet utreds under 2015 liksom inom vilka områden ett framtida samarbete ska ske. Utredningen beräknas vara klar i april. För ett sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige ska 300 000 kronor avsättas. Övriga län ska bidra med lika mycket.

Landstingsfullmäktige fattar definitivt beslut i frågan.

Klartecken till utbildning i sjukvårdssvenska

Landstingsstyrelsen gav klartecken till att starta ett pilotprojekt för att identifiera hälso- och sjukvårdskompetens bland nyanlända och erbjuda dem utbildning i yrkessvenska.

Kostnaden för två utbildningsomgångar med 20 personer beräknas till 830 000 kronor.

Ja till utbyggd sjuksköterskeutbildning

Landstingsstyrelsen godkände det avtal som upprättas mellan landstinget och Linnéuniversitetet om att utöka antalet platser vid sjuksköterskeprogrammet i Västervik och Oskarshamn.

För 2016 och framåt ska 750 000 anslås i kommande plan och budget.

Votering om verksamhetsplaner

Allianspartierna krävde vid landstingsstyrelsen att verksamhetsplanerna för 2015 inte skulle noteras till protokollet som brukligt utan gå vidare till landstingsfullmäktige för godkännande.

Anledningen är att både hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Kalmar Länstrafik i sina verksamhetsplaner anger ett lägre ekonomiskt mål än vad som sägs landstingets budgetbeslut. Förutom att verksamhetsplanerna skulle behandlas i landstingsfullmäktige yrkade alliansen också att budget och landstingsplan 2015-2107 skulle revideras utifrån de förändrade förutsättningarna. Från majoritetens sida framhölls att det är fullmäktiges tidigare budgetbeslut som gäller, därför yrkade man avslag till alliansens krav.

Vid votering röstades alliansens förslag ned med siffrorna 8-7. Sverigedemokraterna röstade med alliansen.

Patientnämndens verksamhetsberättelse

Patientnämnden hade 681 ärenden förra året, något lägre än 2013. Det framgår av verksamhetsberättelsen.

390 av dessa berör kategorin vård och behandling. Det handlar exempelvis om utebliven, försenad eller felaktig behandling, diagnos eller utredning. Den näst vanligaste kategorin är kommunikation. Det handlar om synpunkter från patienter/anhöriga på bemötande, empati, övergrepp, dialog/delaktighet, information, kulturella och språkliga hinder.

Nästan hälften av ärendena berör sjukhusvård, knappt en fjärdedel rör primärvård och drygt en tiondel psykiatri.

En trend som uppmärksammas i verksamhetsberättelsen är att allt fler patienter och närstående efterfrågar större delaktighet i vård och behandling, liksom att allt fler patienter önskar mer information och kommunikation beträffande vård och behandling.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att dels stärka patienternas ställning i hälso- och sjukvården och tandvården, dels bidra till hög patientsäkerhet. Nämnden har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar utan ska ses som en rådgivande funktion till patienter och deras närstående och som en stödjande verksamhet i vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Beslut i korthet

 • En kristdemokratisk motion om en inventering av inomhusklimatet i landstinget lokaler bifölls. Därefter ska en plan tas fram för hur ett gott inomhusklimat kan skapas. Motionen skrevs i samband med värmeböljan sommaren 2014.

 • En moderat motion om specialistläkarnas efterutbildning anses besvarad med att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen särskilt ska följa fortbildningskostnaderna under 2015. Anledningen är att den 1 januari försvann läkemedelsindustrins subventionering av viss fortbildning. Istället har landstingets budgetram för fortbildning av läkare utökats med två miljoner för 2015.

 • Vid landstingsstyrelsens sammanträde behandlades sju medborgarförslag. Fyra av dem avslogs, det gällde fri parkering vid vårdbesök, fria resor till dagverksamhet och sjukresor för funktionshindrade, EKG-apparatur vid ett äldreboende i Kristdala och ett förslag om förenkling av receptförnyelse. Sverigedemokraterna ville dock att landstinget skulle undersöka möjligheterna att recept skulle kunna förnyas via apoteken. När det gällde parkeringsförslaget ville allianspartierna att ett enklare parkeringsbetalningssystem skulle införas, Kristdemokraterna ville också att patienter och anhöriga skulle få möjlighet att parkera gratis. Övriga tre ansågs besvarade. Det gäller dels ett förslag om nolltolerans för trycksår, vilket redan är landstingets mål. Och det gällde två förslag om att kiropraktorer och naprapater ska anslutas till ersättningssystemet. En kartläggning av behov av alternativa behandlingar och kompetens kommer att ske. Alliansen ville också att kartläggningen skulle omfatta andra områden, som kognitiv beteendeterapi, öppenvårdspsykiatri, medicinsk fotvård med mera. Motionerna och medborgarförslagen slutbehandlas på landstingsfullmäktiges sammanträde i mars.

 • Rutinerna följdes inte, därför dröjde det nästan en månad innan ett dödsbevis kom in till Skatteverket efter ett dödsfall på ett av länets sjukhus. Det framgår av ett svar från landstinget till JO. För att något liknande inte ska inträffa igen kommer de fastställda rutinerna att tas upp på läkarmöte på den aktuella kliniken.

 • Landstinget kommer att överlåta Lasarettsvägen som går förbi Länssjukhuset i Kalmar till Kalmar kommun, liksom en 26 000 kvadratmeter stor fastighet på Södra Utmarken. För den sistnämnda fastigheten får Kalmar kommun betala drygt en miljon kronor. Beslut fattas av landstingsfullmäktige i mars.