God tillgänglighet under sommaren

Pressmeddelande 2013-09-04

Korta väntetider kännetecknade inledningen av sommaren på länets sjukhus och inom psykiatrin.

Det framgick av hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmbergs redovisning inför landstingsstyrelsen på onsdagen. Under maj, juni och juli klarades samtliga mål till kömiljarden. Drygt nio av tio patienter fick tid till specialistläkare inom 60 dagar. Nästan lika god tillgänglighet var det när det gällde att bli behandlad eller opererad. Knappt nio av tid fick tid inom 60 dagar under maj-juli.

Under dessa månader fick också Landstinget i Kalmar län maximalt utfall ur den så kallade kömiljarden. För första halvåret 2013 visar preliminära beräkningar att landstinget kommer att få cirka 16,8 miljoner kronor.

När det gäller vuxenpsykiatrin är tillgängligheten i stort sett lika bra. Samtliga tre månader har mer än 80 procent av patienterna fått en tid för första besök inom 60 dagar, tillgängligheten var som bäst i juli, framgick det av psykiatridirektör Florence Eddyson-Häggs presentation.

Barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att visa bland landets bästa tillgänglighetssiffror. Nästan samtliga patienter fick tid för ett första besök inom 30 dagar under maj, juni och juli (95, 98 respektive 97 procent).

I maj fick 89 procent av BUP-patienterna komma till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I juni och juli fick 100 procent tid inom 30 dagar.

Nya siffror för telefontillgängligheten till de olika hälsocentralerna och privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län redovisades av Sofia Barakat, chef för Enheten för folkhälsa och hälsoval, vid landstingsstyrelsens sammanträde.

Under perioden maj-augusti blev omkring 70 procent av samtliga patienter uppringda inom fem minuter från den utlovade tiden som de fått via TeleQ-systemet. Mellan de olika enheterna skiljer det sig en del åt, från 45 till 84 procent.

Patienternas snittväntetid var drygt 20 minuter. Under 2013 har väntetiden varit högre än föregående år.

Genomgående för primärvårdsjourerna i länet är att det under juni varit ett större tryck mor primärvårdsjourerna i jämförelse med 2012.

Prognos pekar på nollresultat

Landstingets ekonomiska prognos efter juli månad visar på ett nollresultat för 2013 när jämförelsestörande poster räknats bort. Det framgick av ekonomidirektör Ingeborg Eriksson Gunnarssons redovisning inför landstingsstyrelsen. Det försämrade resultatet jämfört med 2012 års resultat beror främst på ökade personalkostnader när det gäller anställd personal, bemanningsföretag samt kraftigt ökade pensionskostnader.

Kostnaderna för bemanningsföretagen har fortsatt att öka från en redan hög nivå och beräknas i år uppgå till totalt 85 miljoner kronor. Totalt beräknas landstingets förvaltningar få en budgetavvikelse på 138 miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsförvaltningen där de tre sjukhusen ingår står för 110.

På intäktssidan beräknas statsbidragen ge en negativ avvikelse på 12 miljoner. En bidragande orsak är bidraget till läkemedelsförmånen som befinner sig i ett avtalslöst tillstånd.

De jämförelsestörande posterna avser dels en sänkning av diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulden som påverkar landstingets resultat negativt med 197 miljoner kronor. Dels handlar det om en återbetalning av sjukförsäkringsavgifter till AFA på 77 miljoner kronor där beslut väntas under september månad. Sammantaget påverkar detta resultatet med 120 miljoner kronor.

Kvalitet och patientsäkerhet

Utvecklingsdirektör Krister Björkegren pekade i sin information på den roll det nyöppnade kliniska träningscentret vid Oskarshamns sjukhus kommer att ha. Inte minst gäller detta i det ständigt pågående arbetet att förebygga vårdrelaterade infektioner. Här har också det så kallade infektionsverktyget som nyligen införts inom vården en viktig roll för att skapa kontinuerlig uppföljning på varje kliniken och avdelning.

Under denna informationspunkt hade också psykiatridirektör Florence Eddyson-Hägg en redogörelse av det omfattande patientsäkerhetsarbete som pågår inom psykiatrin i länet. Hon pekade också på de förbättrade betyg patienterna själva ger både när det gäller den öppna som slutna psykiatriska verksamheten i den senaste Nationella patientenkäten. I Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2012 hamnade psykiatrin sammantaget på tredje plats i landet.

Svante Bäck, verksamhetschef för Vuxenpsykiatri Norr, redogjorde i sin tur för självmordsproblematik och pekade bland annat på att antalet självmord halverats sedan 1980. Sverige ligger i nivå med Danmark, Norge och USA när det gäller antal självmord per 100 000 invånare. Han pekade också på vilka faktorer som ökar risken för självmord, exempelvis tidigare självmordsförsök och depression.