Granskning av den interna kontrollen vid vård utanför länet

Pressmeddelande 2014-06-23

Den interna kontrollen vid region-, utomläns- och utlandsvård kan förbättras.

Det slås fast i en granskning som landstingets revisorer låtit göra med hjälp av konsulter från PwC.

Granskningen har fokuserat på vilka regler och riktlinjer för remisser som finns, hur fakturakontroll sker och när utomlänsvård ska användas.

I huvudsak är remissrutinerna ändamålsenliga. Inom cancervården är det tydligt vilka behandlingar som ska ske inom landstinget och vilka som ska remitteras. Inom andra medicinska specialiteter har arbetet inte kommit lika långt.

Verksamhetscheferna är välinformerade om vilka behandlingar Universitetssjukhuset i Linköping (US) kan utföra och vad man inte har kompetens för. Bedömning är att patienterna inte vårdas för länge vid US.

De förbättringsområden som rapporten pekar ut gäller både samverkan och kontroll:

  • Sjukhusen i länet borde kunna samverka i högre utsträckning och sprida kunskap om vilka specialister som finns inom landstinget och vilka behandlingar som kan utföras till en lägre kostnad än remiss till och behandling på US.

  • Rutin för fakturakontroll av utomlänsvård finns, men kontrollen sker inte i tillräcklig utsträckning.

  • Ansvaret för budget och uppföljning är otydligt och kan leda till brister avseende internkontroll och styrning. Dagens budgetmodell kan innebära incitament att hålla nere klinikernas kostnader och istället skicka remisser till US med tanke på att dessa bokförs centralt.

  • Avtalskonstruktionen med US där 65 procent är en fast kostnad och 35 procent en rörlig är inte helt känd i verksamheten.

Granskningsrapporten går nu till landstingsstyrelsen som får yttra sig om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att tillvarata förbättringsmöjligheterna.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85