Granskning av FN:s barnkonvention

Pressmeddelande 2015-03-06

Styrande dokument och en ambitiös handlingsplan betonar att FN:s barnkonvention ska efterlevas inom landstinget, samtidigt finns förbättringsområden.

Det framgår av en granskning landstingets revisorer låtit göra av hur FN:s konvention om barnens rättigheter beaktas och efterlevs. Granskning har utförts av konsulter från PWC.

Revisorerna samlade bedömning är att olika delar av landstingets verksamheter i flera fall beaktar och arbetar utifrån barnkonventionens intentioner, men sammantaget sker det inte i nivå med de ambitioner som finns i landstingets handlingsplan. Styrningen och uppföljningen behöver därför stärkas för att säkerställa att bankonventionen efterlevs och får genomslag i alla delar av verksamheterna.

Till de starka sidor som framkommit i granskningen pekar revisorerna på:

 • Att landstinget i styrande dokument har betonat betydelsen av barnkonventionen.
 • Att en ambitiös handlingsplan för arbetet med barnkonventionen har tagits fram.
 • Att det finns ett särskilt barnkompetensnätverk som arbetar för att utveckla barnrättsperspektivet inom landstinget.
 • Att det i olika förvaltningarna pågår aktiviteter för att stärka och säkerställa efterlevnaden av barns rättigheter.
 • Att en obligatorisk fråga om vad som skett utifrån barnkonventionen har införts i och med verksamhetsberättelsen för 2014.
 • Att det finns upparbetade samarbeten på området både inom landstinget som med andra aktörer.
 • Att information om barnkonventionen ges till alla nyanställda.

De förbättringsområden som landstingets revisorer lyfter fram är:

 • Det är en brist att styrkedjan inte omfattar mål/mätt och tydligare koppling till allt som faktiskt sker i form av aktiviteter.
 • Det finns inte sällan en osäkerhet om vad som görs kring barnkonventionen. Det anses saknas någon som håller ihop arbetet inom landstingen kring konventionen.
 • Handlingsplanen har inte följts upp på ett tillräckligt sätt. Det går inte att överblicka genomförda utbildningar och informationsinsatser på området. Landstinget anses därför inte ha säkerställt att personalens kunskap och kompetens på området är i linjen med ambitionerna i handlingsplanen.
 • Det finns inga övergripande mål/mått om att verksamheten ska öka kännedomen om barnets rättigheter för barn och föräldrar.
 • Styrningen och systematiken bör utvecklas kring former för dialog och inflytande för barn och unga.

Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisats i rapporten.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85