Granskning av internkontrollen av anställdas bisysslor

Pressmeddelande 2014-04-14

Landstinget har ändamålsenliga och beslutade rutiner när det gäller anställdas bisysslor. Däremot sker i dag ingen uppföljning av om reglerna följs.

Det framgår av den granskning landstingets revisorer gjort av den interna kontrollen för anställdas bisysslor. Syftet har varit att bedöma om landstinget har tillräcklig intern kontroll. Granskningen har gjorts av konsulter från EY.

I granskningsrapporten slås fast att landstinget har ändamålsenliga rutiner som är dokumenterade och beslutade av landstingsstyrelsen.

Av granskningen framgår att någon uppföljning av om reglerna följs inte sker i organisationen; till exempel av om frågan ställs vid medarbetarsamtal eller i form av uppföljning av förekomst av bisysslor på förvaltnings- eller landstingsnivå. Revisorerna rekommenderar därför landstingsstyrelsen att säkerställa att samtliga förvaltningar arbetar efter fastställda riktlinjer.

Vidare rekommenderas att alla uppgifter och ställningstagande om bisysslor ska dokumenteras på lämpligt sätt. Ett krav som inte finns idag.

Vidare menar revisorerna att en genomgång av regelverket som togs 2005 av landstingsstyreslen bör ske, samtidigt som de efterlyser förtydligande om vad som menas med "arbetshindrande bisyssla" och "menlig påverkan" på den anställdes arbetssituation.

EY har i samband med granskningen också gjorts stickprovskontroller om anställda med bisysslor har anmält detta till sin närmaste chef. Några brister i detta sammanhang har inte framkommit.

Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisats i rapportern.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85