Granskning av remisshanteringen

Pressmeddelande 2013-06-17

Hanteringen av remisser inom sjukvården fungerar till stor del säkert och ändamålsenligt. Men det finns förbättringsområden.

Det framgår av en granskning landstingets revisorer låtit göra med hjälp av konsulter från BDO Consulting Group.

Några av de starka områden som pekas ut:

 • Landstinget anses till stor del ha ändamålsenliga och säkra remissrutiner.

 • Reservrutiner finns vid flertalet av de enheter som omfattas av granskningen.

 • Remissens väg kan följas i patientjournalsystemet Cosmic.

 • Ersättare finns vid ordinarie befattningshavares frånvaro så att remisser inte blir liggande.

Sammantaget bedöms i konsultrapporten ändå att det finns ett tydligt behov av stramare regler för bevakning och uppföljning av remisser för att säkerställa att dessa hanteras på ett patientsäkert och effektivt sätt.

Några av de förbättringsområden som revisorerna pekar på:

 • Det saknas centrala riktlinjer för remisshanteringen som avses i Socialstyrelsens föreskrifter.

 • Det förekommer många olika rutiner inom landstinget för hantering av remisser.

 • I Cosmic finns ingen bevakning av att en remiss inte blir liggande kvar osignerad. Den bevakningen måste ske manuellt.

 • Möjligheten att följa upp remisser i Cosmic är begränsad till sex veckor. För en längre tidsintervall krävs manuella kontroller.

 • Rutiner för bevakning av att remissvar lämnas respektive kommer in i godtagbar tid saknas på många ställen. Istället uppmanas patienter att själva bevaka sin remiss.

 • Sekreterare ges ibland befogenhet att signera remiss för att påskynda hanteringen. Enligt Socialstyrelsens föreskrift ska remisser hanteras av personal med formell och reell kompetens för uppgifterna.

 • Det är angeläget att tydliga och patientsäkra rutiner för hantering av pappersremisser och utomlänsremisser tas fram.

Revisorerna vill ha svar från landstingsstyrelsen senast den 15 oktober om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att ta tillvara förbättringsmöjligheterna. Revisorerna aviserar att de kommer att följa upp att åtgärderna får önskad effekt.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-84 180, 070-215 08 85