Granskning av vårdgivare med vårdavtal

Pressmeddelande 2015-04-09

Landstinget har inlett granskningar av de vårdgivare som landstinget har vårdavtal med.

Granskningarna är ett led i arbetet med ständiga förbättringar. Totalt har landstinget avtal med 39 vårdgivare; 4 fysioterapeuter, 12 specialistläkare och 23 ackrediterade KBT-terapeuter. Avsikten är att genomföra granskningar via platsbesök avseende dokumentation, diagnostik, behandlingsåtgärder samt krav i övrigt som gäller god journalföring. Kontroll sker också av att begärd ersättning stämmer överens med journaldokumentation. En sammantagen bedömning sker utifrån en skala av god-acceptabel-bristfällig.

Hittills har fyra vårdgivare granskats – tre KBT-terapeuter och en specialistläkare. Det sammantagna resultatet för terapeuterna visar att verksamheterna bedöms som acceptabel till god utifrån de krav som ställs i rehabiliteringsgarantin.

När det gäller specialistläkaren framkom brister i journaldokumentationssystemet. Bristerna ska vara åtgärdade senast den 27 augusti då en ny granskning kommer att ske.

Mer information

Christina Edward, planeringschef
0480-849 49