Granskning av vissa kostnadsslag

Pressmeddelande 2015-02-02

Den interna kontrollen när det gäller representation, kurser, resor, konferenser, marknadsföring med mera har förbättrats avsevärt under senare åren.

Det framgår av en granskning landstingets revisorer låtit göra. De konton som valts ut har begränsad totalkostnad, men kan ha stor betydelse för allmänhetens förtroende för landstingets verksamhet. Granskning har utförts av konsulter från EY.

Till de starka sidor som framkommit i granskningen pekar revisorerna på:

  • Att landstinget förstärkt den interna kontrollen för de granskade kostnadsslagen. Granskningar och brister som upptäcks rapporteras till ekonomichefsgruppen och återrapporteras till berörda.
  • Att ny attestriktlinje, körkort för ekonomisystemet och introduktionspaket om ekonomi för nya chefer har tagits fram.
  • Att alla ekonomer på förvaltningarna har till uppgift att på sina möten med verksamheten lyfta fram vikten av den interna kontrollen.
  • Att huvudregeln för all representation i landstinget är att den ska vara alkoholfri. Granskningen har inte hittat några avsteg från denna regel.

Samtidigt konstateras i granskningen att det finns förbättringsmöjligheter. I en del fall handlar det om brister i redovisningen i annat fall om behov av riktlinjer. Det revisorerna pekar på är:

  • Att landstinget saknar riktlinjer för marknadsföring, sponsring och tagande av gåva.
  • Att detaljerade program, uppgifter om deltagare, mottagare och syfte saknas i vissa fall för konferenser och andra aktiviteter.
  • Att uppgifter som kvitton och program kan finnas arkiverat ute i verksamheten när de istället borde finnas i direkt anslutning till verifikationen.
  • Att landstingets momsredovisning inte har hanteras korrekt i de fall personalen inte kunskap om avdragsbegränsningar.
  •  Att arrangemang, som kurser, konferenser, möten, studieresor, utbildnings- och utvecklingsdagar inte konteras konsekvent på samma konton. Landstingets uppföljning riskerar därmed att försämras.

Revisorerna önskar svar från landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras för att tillvarata de förbättringsmöjligheter som redovisats i rapporten.

Mer information

Anders Björkman, revisorernas ordförande
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80, 070-215 08 85