Hur påverkar miljön våra barns hälsa?

Pressmeddelande 2013-08-29

Den regionala rapporten om barns miljö och hälsa är nu klar.

Rapporten baseras på ett stort antal enkätsvar i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. Det stora underlaget har även medfört att många resultat för första gången nu också kan presenteras på kommunnivå. Förhoppningsvis kommer rapporten att vara till stor nytta i arbetet med att förbättra miljön hos våra barn i länen och kommunerna.

Under våren 2011 skickades nationellt ut över 70 000 enkäter till föräldrar med barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år. Av dessa skickades 10 628 ut i Östergötlands län, 4 910 i Jönköpings län och 3 500 enkäter i Kalmar län. Svarsfrekvensen var 49, 52 respektive 53 procent.

Frågorna belyste barns hälsa och livsmiljö och de miljöfaktorer som de kan utsättas för till exempel buller, tobaksrök, inomhusmiljö, radon, utomhusluft, dricksvatten, solljus, mobiltelefoni m m.

Resultaten visar att drygt 90 procent av föräldrarna i länen uppger att deras barn mår bra, men visar också att allergibesvär ökar. Buller i skolmatsalar upplever många som störande och är något som skulle kunna åtgärdas för att förbättra barns livsmiljö.

I rapporten beskrivs också andra miljö- och hälsofrågor som kan påverkas med hjälp av exempelvis informationsinsatser från sjukvården och myndigheter.

Mer information

Ingela Helmfrid, projektledare
010-103 14 25

Bengt Ståhlbom, verksamhetschef
010-103 14 45

Arbets- och miljömedicin i Linköping.