Hyrkostnader ska halveras till 2017

Pressmeddelande 2015-06-09

Landstinget ska minska beroendet av bemanningsföretag. 2017 ska kostnaderna inte vara mer än 50 miljoner kronor.

Under flera år har landstinget vidtagit åtgärder för att på längre sikt minska behovet av bemanningsbolag. På kort sikt är det dock svårt att minska kostnaderna utan att tillgängligheten försämras.

Under 2014 har en rad beslut tagits. Exempelvis har 25 nya tjänster för ST-läkare inrättats inom allmänmedicin och psykiatri, särskilda satsningar mot AT-läkare inom allmänmedicin och psykiatri, utbildningsanställningar till specialistsköterskor, ökad satsning på grundutbildade sjuksköterskor i norra länet och en fortsatt satsning på PTP-tjänstgöring för psykologer. Till detta kommer den decentraliserade läkarutbildningen som kommer att starta i Kalmar och landstingets initiativ att ge nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens utbildning i sjukvårdssvenska.

Nu planeras för ytterligare insatser. Det handlar bland annat om en fortsatt utökning av antalet ST-tjänster på sjukhusen, att erbjuda svenskar som läser sin läkarutbildning utomland någon form av pre-ST, då de inte gjort AT-tjänstgöring i Sverige. Ett annat alternativ är att utöka antalet AT-tjänster samt att få dem att stanna kvar i länet som ST-läkare.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör under året en särskild satsning för att rekrytera sjuksköterskor utomlands. Enligt tidplanen så kommer 10-15 sjuksköterskor att rekryteras till Västerviks sjukhus till januari 2016. För Oskarshamns sjukhus planeras att erbjuda EU-utbildade läkare tjänstgöring ett år med utbildningsinslag för att därefter kunna anställa dem som ST-läkare.

Enligt handlingsplanen beräknas kostnaderna för bemanningsbolagen hamna på 110 miljoner i år, 90 miljoner nästa år och 50 miljoner 2017.

Alliansen saknade i handlingsplanen vissa delar för att förbättra anställningsvillkor och arbetsmiljö och därigenom kunna behålla och underlätta rekrytering av framtidens medarbetare. Bland annat ville man ha en översyn av grundbemanningen, att ofrivilliga deltider avskaffas, att mer resurser satsas på löne- och kompetensutveckling, att äldre medarbetare ska lockas vara kvar genom särskilda förmåner och att nyanställda dels får mentorer men också hjälp med bostad och arbete till medföljande.

Också Sverigedemokraterna hade flera tilläggsförslag, exempelvis att alla nyexaminerade sjuksköterskor ska garanteras fast anstälnng och rätt till til heltid och att utreda att anställa fasta jourläkare så att kompledigheter och kompersättningar minskas.

Samtliga tilläggsförslag avslogs dock av majoriteten.

Enigt beslut om landstingsdirektör

Landstingsstyrelsen beslutade enhälligt att tillsätta Krister Björkegren som landstingsdirektör efter Alf Jönsson. Björkegren som i dag är utvecklingsdirektör tillträder sin nya befattning den 1 juli. I samband med landstingsstyrelsens sammanträde avtackades också Alf Jönsson för sina tio år som landstingsdirektör.

Justerade priser på skolkort

Landstingsstyrelsen beslöt på tisdagen att höja priset för länsskolkort med 100 kronor per termin till 4 450 kronor för höstterminen 2015 och 4 930 kronor för vårterminen 2016.

I november när landstingsplanen för 2015-2117 togs beslutades att landstingsstyrelsen årligen i juni kan justera priser för kommunerna på terminskort. Förändringen baseras på aktuellt trafikindex och antalet elever. Innan beslutet har primärkommunala nämnden och samtliga kommuner informerats.

Psykiskt sjuka med andra sjukdomar ska uppmärksammas

En arbetsgrupp ska bildas med fokus på att psykiskt sjuka med somatiska sjukdomar ska uppmärksammas i vården. Det framgår av en delrapport som på tisdagen redovisades inför landstingsstyrelsen.

Personer med psykisk sjukdom är som grupp mer somatiskt sjuka och har också en överdödlighet i flera sjukdomar. Orsakerna är bland annat ogynnsamma levnadsvillkor, livstilsfaktorer som rökning och stillasittande, liksom i vissa fall läkemedelsbiverkningar.

I december ska en handlingsplan med åtgärder presenteras.

Kulturcheckar inte skattebefriade

Skatteverkets regelverk tillåter inte skattebefriade kulturcheckar till landstingets medarbetare. Det framgår av en utredning som personalenheten gjort efter ett uppdrag från landstingsfullmäktige. Om landstinget skulle dela ut kulturcheckar på 1 000 kronor till samtliga medarberare skulle det inklusive sociala avgifter kosta 9,9 miljoner om året.

Beslut i korthet

  • Landstinget bidrar med 25 000 kronor till finansiering av syntolkningsutrustning till Synskades Riksförbund i Kalmar län. Totalt kostar utrustningen 85 000 kronor. Syntolkning sker vid idrotts- och kuturarrangemang i länet.
  • Landstingsstyrelsen ställer sig bakom ett förslag att tillsammans med övriga landsting och regioner ska bilda ett gemensamt kommunalförbud för ambulansflyg. Landstingsfullmäktige avgör frågan.
  • Ett medborgarförslag om att sänka priserna för bussbiljett eller införa gratis resor kommer att beaktas i KLT:s pågående översyn av nuvarande produkt- och prissystem.
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka möjligheterna till drop in-laboratorium på Länssjukhuset i Kalmar. Det blir svaret på ett annat medborgarförslag.
  • Däremot blir det avslag på ett förslag om att fakturan efter ett läkarbesök ska skickas via e-mejl. Säkerhetsrisken bedöms som alltför stor. Däremot finns möjligheten att få så kallad e-faktura som elektroniskt skickas till patientens internetbank.
  • I ett svar på ett medborgarförslag om att landstinget ska bidra till att skynda på handläggning av asylsökande med sjukvårdskompetens pekas på att just så sker genom den utbiledning i sjukvårdssvenska som landstinget ger.
  • Det pågår redan en översyn inom landstinget i syfte att minska administration och dokumentation. Det svaret ges på en motion från moderaten Lennart Hellström, som vill minska byråkratin till förmån för mer patienttid.
  • En annan motion från Malin Sjölander (M) om att landstingsmedarbetarnas språkkunskaper ska dokumenteras så att man snabbt kan få hjälp med enklare tolkning besvaras med att ett IT-stöd är på gång som kommer att innehålla det motionen efterfrågar.

Medborgarförslagen och motionerna går vidare till landstingfullmäktige för avgörande.