Ja till att ta över kulturansvaret

Pressmeddelande 2015-09-16

Landstingsstyrelsen säger för sin del ja till att kulturansvaret förs över från regionförbundet till landstinget. Fullmäktige tar definitivt beslut.

Förslaget innebär att ansvaret för den regionala kulturverksamheten från den 1 januari går över till landstinget. Landstinget kommer då också att stå för fördelningen av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Landstingsfullmäktige föreslås också att för sin del godkänna en ändring i regionförbundets förbundsordning för att möjliggöra övertagandet. Också länets tolv kommuner måste ta motsvarande beslut.

Samtidigt föreslås att en ny politisk nämnd med fem ledamöter bildas med ansvar för den regionala kulturverksamheten och de regionala kulturanslagen.

Landstingsdirektören ges samtidigt i uppdrag att bland annat ingå överenskommelse vilka anslag som ska gå över från att vara regionförbundets ansvar till att bli landstingets, att ta fram en tjänstemannaorganisation för området, att ta fram en modell för samverkan med kommunerna och att föra in ett avsnitt i kommande landstingsplan som tydligt reglerar visioner, mål och ekonomisk planering för den kommande perioden.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag att den nya nämnden ska ha elva ledamöter istället för fem.

Två nya utbildningsomgångar i sjukvårdssvenska

Det blir ytterligare två utbildningsomgångar i yrkessvenska och språkpraktik för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens. Starten sker under hösten och kommer att kosta 490 000 kronor under 2015.

Det var i våras som landstingets satsning på att identifiera nyanlända med sjukvårdsbakgrund för att sedan kunna erbjuda dem utbildning i sjukvårdssvenska startade. Utbildningen pågår vid Vimmerby och Högalids folkhögskolor med knappt 30 studerande.

Då behovet är stort startas nu två ytterligare utbildningsomgångar. En enig landstingsstyrelse ställde sig bakom beslutet som riktar sig både mot nyanlända som ännu inte fått sin kommunplacering som de som kommunplacerats och påbörjat svenska för invandrare (SFI). Målet är att kunna anställa medarbetare inom svårrekryterade områden och därmed minska kostnaderna för bemanningsföretag.

Efterlyser fördjupad utredning om trafiktaxor

Landstingsstyrelsen efterlyser en djupare analys när det gäller priskänsligheten i kollektivtrafiken i de sex län som ingår i Sydtaxan. Det framgår av yttrandet på utredningen Prissättning i Sydsveriges kollektivtrafik – Sydtaxan.

Rapporten ger en god översikt av prisstrukturer i de sydsvenska länen, dess likheter och skillnader. Huvudresultatet är att intäkterna minskar betydligt om utredningens utgångspunkt att alla sydlänens taxor ska anpassas till vad som är bäst för resenärerna det vill säga de taxor som Skåne har, vilka är lägst bland sydlänen. Landstingsstyrelsen pekar på att en mer intressant utgångspunkt vore att utreda vilka prisnivåer som gynnar både resandet och ekonomin.

Däremot anser landstinget att det är viktigt att omgående ser över priser och gränsrabatten för resor mellan länen.

En tredjedel av landstingets lokaler saknar komfortkyla

37 procent eller 164 700 kvadratmeter av landstingets lokaler saknar komfortkyla och kan inte hålla ett gott inomhusklimat under den varma årstiden. Det visar en kartläggning som Landstingsservice har gjort av landstingets hela fastighetsbestånd. Totalt skulle det kosta 65-75 miljoner kronor i investeringarna för att installera komfortkylsystem.

Istället för att göra allt på en gång föreslår Landstingsservice en prioriteringsordning där det vid alla större lokalförändringar och ombyggnader ska installeras komfortkyla, att i samband med energieffektiviseringar i ökad utsträckning byta ut ventilationsaggregat så att också bättre inomhusklimat skapas och att vid akuta behov genomföra enskilda projekt med riktade pengar.

Den borgerliga alliansen reserverade sig till förmån för ett förslag om att också göra en inventering av kyliga och dragiga lokaler och att en prioriteringslista upprättas över vilka lokaler som är i störst behov av åtgärder. Alliansen efterlyste en återredovisning i samband med landstingsplan och budget 2017-2019.

Arbetet med barnkonventionen ska stärkas

Landstingsstyrelsen pekar på en rad förbättringar för att stärka arbetet med FN:s barnkonvention inom landstinget. Det gör man i ett yttrande efter en revisionsgranskning. Bland annat kommer en ordförande att utses till barnkompetensnätverket, mått för uppföljning kommer att tas fram och varje verksamhet ska ange mått och aktiviteter i sin kommande verksamhetsplan. Också handlingsplanen för arbetet med barnkonventionen ska revideras.

De fyra allianspartierna gjorde en protokollsanteckning där man trycker på behovet av att den centrala tjänsteman som ska hålla i frågan också får särskild tid avsatt för barnrättsfrågorna.

Fysioterapeut som första vårdkontakt

Landstingsstyrelsen beslöt  att breddinföra fysioterapeut - det som för benämndes sjukgymnast - som första vårdkontakt inom primårvården inom befintliga ekonomiska ramar.

Alliansen ville ha samverkan med de privata fysioterauterna så att de också kan ingå systemet  och reserverade sig för detta yrkande.

Ny biträdande smittskyddsläkare

Lisa Labbé Sandelin utsågs av landstingsstyrelsen på onsdagen till ny biträdande smittskyddsläkare i Kalmar län från den 1 oktober.

Motioner och medborgarförslag

Landstingsstyrelsen yttrade sig vid sitt sammanträde över två motioner och tre medborgarförslag som går vidare till landstingsfullmäktige för slutbehandling:

  • Det blev nej till ett medborgarförslag om kontant betalning vid receptförnyelse. Landstinget strävar sedan några år tillbaka efter att vara kontantfritt och ha en enhetlig hanteringar av betalningar.
  • En annan förslagsställare fick också nej på sitt förslag om billigare kollektivtrafik för att få fler att åka. I svaret pekas på att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli för stora. Redan i dag är det billigare att resa kollektivt än att köra med bil. Sedan prisjusteringen vid årsskiftet har också resandet med KLT ökat med fyra procent. Den borgerliga alliansen reserverade sig för att synpunkterna borde tas med i den fortsatta diskussionen om nytt pris- och biljettsystem.
  • Det finns redan möjlighet för långvarigt inneliggande patienter att få permissionsresor utan någon kostnad. Den vårdande kliniken har möjlighet att bevilja och beställa sådan permissionsresa. Med det besvaras ett medborgarförslag om att ge möjlighet till permissionsresor via KLT.
  • En kristdemokratisk motion från förra året med olika förslag på att höja attraktiviteten inom primärvården besvaras med att många av förslagen finns i landstingsplan 2015-2017. Bland annat pekas på en utökning med 20 ST-läkare i primärvården, rekrytering av utländska läkare och att en obligatorisk primärvårdsdel för ST-läkare ska prövas. Alliansen reserverade sig till förmån för fyra punkter; att införa glesbygdstillägg vid fast anställning på vissa hälsocentraler, att införa äldremottagninar på några utvalda platser, att inrätta ett utbildningscenter inom primärvården för komplettering av kompetens bland utländskt utbildade läkare och att agera för ett nationellt hyrläkarstopp.
  • En centerpartistisk motion om att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra våld i nära relationer besvaras med att landstinget redan jobbar aktivt med de tre konkreta förslagen i motionen. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en handlingsplan att vara slutfört, i planen är ett av målen att vid misstanke om våld "våga fråga" oavsett orsaken till vårdbesöket och genom samverkan beaktas andra aktörers arbetssätt och material.