Journal som e-tjänst nästa år

Pressmeddelande 2014-06-10

Nästa år ska länets medborgare kunna ta del av sin journal på nätet. Det är landstingets ambition.

Det framgår av den införandeplan som presenterades för landstingsstyrelsen på tisdagen. Planen beskriver de förutsättningar och åtgärder som krävs för att införa journal som e-tjänst också i Kalmar län.

Flera landsting har redan infört eller påbörjat ett införande. Tidigast ut var Uppsala läns landsting som har haft journal som e-tjänst sedan slutet av 2012. Våren 2014 hade man 50 000 registrerade användare.

I inledningen av 2014 började också Stockholms läns landsting och Region Skåne erbjuda motsvarande tjänst. Andra landsting som tillsammans med Kalmar nu ligger i startgroparna är Landstinget i Jönköpings län, Örebro läns landsting och Norrbottens läns landsting.

Enligt planen ska en projektorganisation skapas under hösten. En rad frågor kring teknik, utbildning, information, avgränsningar och kostnader måste belysas innan ett införande.

Syftet med journal som e-tjänst är att medborgarna ska bli bättre informerade, förberedda och motiverade inför sitt besök i vården. Vården blir också mer begriplig för patienten vilket också kan öka förtroendet för vården.

Patientjournalen är en allmän handling och tillgänglig om patienten begär att få ta del av den. Att journalen erbjuds som e-tjänst gör det enklare för den enskilde patienten att ta del av den samtidigt som administrationen kring utlämnandet minskar.

Förutom journal som e-tjänst vill landstinget stärka de olika digitala invånartjänsterna som finns; det handlar om att öka kännedomen om dem, att öka nyttjandet av dem och därmed öka kvalitet, service och tillgänglighet.

En rad mål för perioden 2014-2018 sätts upp i den rapport om ökat nyttjande av digitala invånartjänsten som också var uppe på landstingsstyrelsen. Bland dessa märks exempelvis:

 • Att 85 procent av länet invånare ska känna till 1177.se.

 • Att 75 procent av länets invånare ska känna till hur man ansluter sig till landstingets e-hälsotjänster.

 • Att 50 procent av länets invånare ska ha konto för landstingets e-hälsotjänster 2018.

 • Att 40 procent av besöken ska bokas via landstingets e-hälsotjänster.

 • Att 100 procent av länets invånare ska ha möjlighet 2017 att nå sin journalinformation för all vård via landstingets e-hälsotjänster.

 • Att 100 procent av invånarna 2016 har möjlighet att överblicka sina vaccinationer.

 • Att 100 procent av invånarna 2016 har möjlighet att följa sin remiss.

Handlingsplan mot självmord

I slutet av 2015 ska en handlingsplan för att minska självmorden finnas i länet. Det slås fast i en utredning till landstingsstyrelsen. Bakgrunden till utredningen är att Kalmar län har en högre andel män som begår självmord än riket som helhet.

I arbetet att ta fram planen bjuder landstinget under hösten in länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kriminalvård, kyrkliga samfund, ideella organisationerna, företagshälsovård, näringslivet och Migrationsverket till samverkan.

Kompetenshöjande åtgärder riktas också mot psykiatrin, primärvården, akutmottagningarna och ungdomsmottagningarna.

Landstinget tar också initiativet till en samverkansgrupp mellan polis, sjukvård och SOS Alarm och räddningstjänsten för att bättre samverkan då någon hotar att ta sitt liv.

Innovationsstrategi

Inspirerande miljöer och mötesplatser är väsentliga åtgärder för att utveckla nya och befintliga innovationer inom landstinget. Det framgår av den innovationsstrategi som presenterades för landstingsstyrelsen på tisdagen.

Syftet med strategin är att skapa bästa möjliga förutsättningar för medarbetare, företag och privatpersoner att få utveckla sina idéer. På utvecklingsenheten inom landstingsdirektörens stab ska en innovationssluss successivt byggas upp för att öka samverkan för att utveckla nya innovationer, arbetssätt och tillvarata ny teknik. En annan viktig åtgärd är att utveckla samverkan med näringslivet ytterligare.

Landstinget ska bidra till utvecklingen i Kalmar län inte minst genom att vara en attraktiv arbetsplats som ger medarbetare möjlighet att lära och utvecklas i ett tillåtande klimat.

Beslut i korthet

 • 36 organisationer för funktionsnedsatta får dela på sammanlagt 2 340 000 kronor i anslag från landstinget för 2014. Det är en uppräckning med 62 000 kronor sedan förra året. Mest bidrag får FSO Resurscenter i Kalmar län 709 000 kronor, Synskadades riksförbund i Kalmar län 306 000 kronor och DHR Kalmar läns distrikt 285 000 kronor.

 • Landstinget ställer sig bakom Västervik kommuns initiativ att bilda ett vård- och omsorgscollege i Kalmar län. Det rör sig inte om någon skola utan om ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare. Initiativet ligger i linje med landstingets rekryteringsambitioner varför landstingsstyrelsen sa ja till förslaget och avsätter 300 000 årligen under tre år till projektet.

 • Den borgerliga minoriteten i landstingsstyrelsen var inte nöjd med slutredovisningen av uppdraget Undvikbar slutenvård. Man ville återremittera utredningen för komplettering med en samlad handlingsplan. Så blev dock inte, varför allianspartierna reserverades sig mot beslutet att godkänna redovisningen. Beslutet innebär dock att det varje år ska bli en återredovisning av hur arbetet med undvikbar slutenvård går.

 • Det blev politisk oenighet kring ett remissyttrande på Regionförbundets policy och riktlinjer kring offentlig kost i Kalmar län. Alliansen ville att landstinget i sitt yttrande också tydligt skulle ställa sig bakom målet om att en procent av byggkostnaden används till konstnärligt utsmyckning.  Förslaget röstades dock ned.