Kalmar län tobaksfritt 2025

Pressmeddelande 2015-10-14

Landstinget har satt målet att arbeta för ett tobaksfritt län 2025. På onsdagen antog landstingsstyrelsen en strategi för att nå dit.

Bland annat har landstinget anslutit sig till Tobacco endgame som ett av de första landstingen i landet. Det övergripande målet för Tobacco endgame är att genom opinionsbildningen minska rökningen till fem procent 2025.

I den strategin som antogs på onsdagen prioriteras barn och ungdomar, gravida rökare och psykiskt sjuka med somatisk sjukdom som använder tobak.

Det tobaksförebyggande arbetet med Tobaksfri Duo ska utökas och även utvecklas till gymnasiet. Målet är att samtliga elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfria.

Gravida kvinnor som vill sluta med tobak bör erbjudas kostnadsfria besök hos tobaksavvänjare. Överhuvudtaget strävas efter att öka antalet remisser till tobaksavvänjare på hälsocentralerna från folktandvården, mödravården och sjukhusen. Tobaksavvänjarna ska kontinuerligt utbildas, inte minst i motiverande samtal.

Alla patient- och kundmöten som landstingets medarbetare har ska vara tobaksfria. De anställda som önskar sluta med tobak ska erbjudas stöd från Landstingshälsan och alla medarbetare som nyrekryteras ska informeras om landstingets tobakspolicy.

Det ska också tas fram en handlingsplan med delmål som redovisas för landstingsstyrelsen.

Offensivare rekryteringsåtgärder

Landstinget tar nu till offensivare rekryteringsåtgärder för att minska beroendet av bemanningsföretag inom vården. Kostnaderna framför allt för sjuksköterskor har ökat kraftigt under 2015, men först och främst handlar det om patientsäkerheten och att skapa en bättre arbetsmiljö.

Både sjukhusen, primärvården och psykiatrin har under det gångna året rekryterat drygt 25 läkare utomlands och planerar för ytterligare 15-20 anställningar nästa år. Också sjuksköterskor till psykiatrin och Västerviks sjukhus kommer att rekryteras från Polen och Spanien.

Parallellt med utlandsrekryteringarna har det blivit fler ST-läkartjänster inom primärvården och psykiatrin och fler platser på sjuksköterskeutbildningen i Västervik och Oskarshamn. Dessutom pågår arbete med utveckling av yrkesroller och åtgärder för att öka landstingets attraktivitet som arbetsgivare.

På längre sikt är utbildningen i sjukvårdssvenska för nyanlända en satsning för att sjukvårdskompetens ska tas till vara i den svenska sjukvården. Till detta kommer också den decentraliserade läkarutbildningen som ska starta i Kalmar.

Syftet med åtgärderna är att minska beroendet och fasa ut bemanningsbolagen. Till och med september i år var den totala kostnaden 95 miljoner kronor. Enbart kostnaderna för sjuksköterskor och psykologer har gått från cirka 7,5 miljoner de första nio månaderna 2014 till 25 miljoner motsvarande period i år.

Vårdöverenskommelse införs i landstinget

För att stärka patientens inflytande och ställning kommer landstinget att utveckla arbetssättet vårdöverenskommelser.

I korthet är vårdöverenskommelsen ett stöd för samtal och planering kring den framtida vården. Svar ska ges på vad som ska ske, när det ska ske och vem man vänder sig till i olika frågor. Men också vad som förväntas av patienten.

I dokumentet kan sedan patienten skriva ned en kort sammanfattning om vad man kommit överens om vid mötet och vilka åtgärder som planeras. Sjukvårdspersonalen dokumenterar enligt nuvarande rutin i patientjournalsystemet Cosmic. Vårdöverenskommelsen innebär därför heller ingen ytterligare administration för vårdpersonal.

Bättre vårdkedja kring omhändertagna berusade

I en överenskommelse mellan landstinget, länets kommuner och Polisen ska man gemensamt verka för bättre strukturer kring personer som omhändertagits enligt Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Ett förslag som ska utredas närmare är att skapa en vårdkedja för tillnyktring, avgiftning och behandling.

I en protokollsanteckning pekade Alliansen på att frågan om en eller två tillnyktringsenheter i länet bör utredas.

Motioner och medborgarförslag

  • Landstinget ska ta fram riktlinjer och rutiner för det behov av information, råd och stöd som barn har om en förälder eller annan vuxen som barnet bor ihop med hastigt avlider, drabbas av allvarlig sjukdom, är alkoholmissbrukare eller har en psykisk störning eller funktionshinder. I dagsläget finns ingen sådan riktlinje. Det svaret ger landstingsstyrelsen på en motion från tre Centerpartister om att införa dels ett barntraumateam, dels ett vuxentraumateam efter modell från Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Centerpartiet ville  bifalla motionen.
  • Det pågår redan ett utvecklingsarbete mellan landstinget och länets kommuner för att bygga upp team där den specialiserade vården bidrar till att mer avancerad vård ska kunna ges till äldre i hemmet. Det svaret ger landstingsstyrelsen på en FP-motion om att införa närsjukvårdsteam som utgår från de äldre patienternas behov då de ofta har svårt att ta sig till vårdinrättningarna. Folkpartiet ville bifalla motionen.
  • Vid framtida byggen vid Oskarshamns sjukhus kommer landstinget att överväga att installera solpaneler för el på taket. I dagsläget är dock en sådan installation inte aktuell. Det svaret ges på ett medborgarförslag.

Motionerna och medborgarförslaget slutbehandlas på landstingsfullmäktige i november.