KLT bland de miljövänligaste i landet

Pressmeddelande 2014-03-26

Kalmar län är ett av de län i landet som har den miljövänligaste kollektivtrafiken.

Det framgår av den första länsvisa jämförelsen som Sveriges Kommuner och Landsting gjort av kollektivtrafiken.

Tillsammans med Västmanlands, Stockholms och Jönköpings län har Kalmar län störst andel bussar som körs på förnybara drivmedel där biogas och biodiesel står för den största andelen. Drygt 50 procent av antalet fordonskilometer med buss i länet skedde med förnybara drivmedel 2012.

- Vi tar steget fullt ut vid nästa upphandling år 2017 då ska vi uppnå 100 procent fossilfrihet i kollektivtrafiken, säger trafikdirektör Karl-Johan Bodell.

SKL-rapporten tar sitt avstamp i läget 2012 då förutsättningarna för kollektivtrafikens styrning förändrades genom bildandet av regionala kollektivtrafikmyndigheter. I Kalmar län är det landstinget som har detta ansvar.

Rapporten visar exempelvis att Kalmar ligger över snittet när det gäller utbudet av buss räknat per kilometer och invånare. Detta ligger i linje med den utbyggnad av stråktrafik som pågått de senaste två åren och fortsätter.

- Utmaningen är att få fler kunder som reser med vår trafik att upptäcka fördelarna med att ta bussen och tåget vid alla typer av resor, säger Karl-Johan Bodell.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Kalmar län ligger på ungefär samma nivå som andra glesbygdslän. Förutsättningarna för kollektivtrafiken ser olika ut runt om i landets 21 län, Stockholm, Västra Götaland och Skåne står exempelvis tillsammans för 84 procent av resandet medan övriga landet står för 16 procent.

- Rapporten visar att vi har en utvecklingspotential och den ska vi utnyttja. Under 2013 har vi också sett en resandeökning. Inte minst i samband med att stadstrafiken i Kalmar lagts om.

Mer information

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör
070-724 38 70