Knappt elva procent hade en vårdrelaterad infektion

Pressmeddelande 2015-05-26

10,9 procent av de inneliggande patienterna vid länets sjukhus hade den 17 mars någon form av vårdrelaterad infektion.

Det visar den senaste nationella mätningen. För landstinget är det en högre siffra än i våras, siffran ligger något över rikssnittets 9,6 procent.

Vid tiden för mättillfället hade vårt landsting en intensiv period med många fall av både influensa och vinterkräksjuka. Smittspridning förekom på enstaka kliniker. Detta utgör en del av förklaringen till de höga siffrorna.

- Landstinget använder sedan sommaren 2013 en betydligt mer tillförlitlig metod för registrering av vårdrelaterade infektioner, det så kallade "Infektionsverktyget" och här kan man inte påvisa någon ökning i antalet fall sedan införandet, säger Per-Åke Jarnheimer, överläkare vårdhygien.

En annan nationell mätning visar att sjukvårdspersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler fortfarande är god i landstinget. Följsamheten till rutinerna och reglerna var 83 procent mot 76 procent för riket som helhet.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare vårdhygien
0480-814 40