Kortare väntetider för cancerpatienter

Pressmeddelande 2015-03-31

Kortare väntetider, bättre information och ökad patientdelaktighet. Det är målen när landstinget inför standardiserat vårdförlopp för cancerdiagnoser.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen togs beslut enligt den överenskommelse som staten tecknat med Sverige kommuner och landsting. Därmed kan också landstinget få del av de statliga stimulansmedlen i cancersatsningen Varje dag räknas.

I ett första skede är det fem cancerdiagnoser som ska få standardiserade vårdförlopp som beskriver utredning och vilka behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som ska gälla för olika åtgärder. Målet är att patienterna ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Finns misstanke om cancer ska patienten komma in på en tydlig väg genom vården från det man första gången söker hjälp till utredning, behandling och rehabilitering eller palliativ vård.

De cancerdiagnoser där standardiserade vårdförlopp ska införas är akut myeloisk leukemi, huvud-hals-cancer, cancer i matstrupe och magsäck, prostatacancer och cancer i urinvägarna. Planen är att införandet sker den 21 september.

Nästa år kommer ytterligare 10-12 cancerdiagnoser att få standardiserade vårdförlopp.

Ja till regelverk för journal som e-tjänst

Till hösten kommer patienterna i länet att kunna läsa sin journal som e-tjänst. Landstingsstyrelsen sade vid sitt sammanträde ja till det regelverk som föreslagits. Samtidigt delegerades till landstingsdirektören att genom riktlinjer besluta i de fall det ska ske manuell menprövning för journalanteckning från vissa verksamheter eller yrkeskategorier.

Beslut i korthet

  • Majoriteten i landstingsstyrelsen vill avslå en FP-motion om att helt avskaffa patientavgifterna för mammografi, cellprovskontroller och aortascreening. Man pekar på att avgiften har sänkts till 100 kronor vid senaste årsskiftet. Allianspartierna reserverade sig till förmån för motionen. Motionen slutbehandlas av landstingsfullmäktige.
  • Ett samarbetsavtal om ett gemensamt representationskontor i Bryssel för Blekinge och Småland godkändes av landstingsstyrelsen. Förutom landstinget ingår Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet och Landstinget i Blekinge i samarbetet. Kontoret ska stå för informations- och kunskapsspridning, intressebevakning av regionen Småland-Blekinge inklusive lärosätena.