Kostnadstrycket försämrar årsprognos

Pressmeddelande 2015-09-16

En hög kostnadsutveckling fortsätter påverka landstingets ekonomi. Det visar månadsrapporten efter juli månad.

Rapporten som redovisades inför landstingsstyrelsen på onsdagen pekar på ett resultat för helåret 2015 på 28 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner sämre än budget. Det är en försämring med tio miljoner i förhållande till prognosen efter april.

Orsaken till försämringen är fortsatta svårigheter att rekrytera personal, vilket medfört ett ökat behov av bemanningsbolag. Fram till och med juli hade kostnaderna för bemanningsföretagen ökat med 39,3 procent i jämförelse med samma period förra året. Ökningen gäller främst sjuksköterskor, men en viss ökning märks också på läkarsidan.

Förutom bemanningsbolag är kostnadsutvecklingen också högre bland annat när det gäller läkemedel. Nettokostnadsutvecklingen beräknas till 6,1 procent för helåret, vilket är högre än vad som tillåts om landstinget ska nå budgeterad nivå. Då får inte kostnadsutvecklingen överstiga 3,8 procent.

Landstingets hälso- och sjukvård avviker med 195 miljoner från tilldelad budget, samtidigt beräknas skatteintäkter och utjämning ge ett budgetunderskott på 40 miljoner.

Arbete med kostnadssänkande åtgärder, på lång och kort sikt, pågår inom en rad områden.

Köfri vård

Länets sjukhus fortsätter att ha en hög tillgänglighet till vård. I juli fick 79 procent komma till en specialistmottagning inom 60 dagar, 93 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation.

Fram till och med maj i år har landstinget tillsammans med Gotland haft landets bästa tillgänglighet till både besök och operation inom 60 dagar.

Väntetiden på länets akutmottagningar är stabil. Vid Oskarshamns sjukhus behandlades i augusti 94 procent inom fyra timmar, vid Västerviks sjukhus rörde det sig om 86 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar cirka 74 procent.

Vid landstingsstyrelsen presenterades också siffror på om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. För hela landet var genomsnittet 61,5 procent i juni. Länets tre sjukhus ligger samtliga över det, i Oskarshamn fick 82 procent av patienterna tid inom målet, i Västervik 79 och Kalmar fick 74 procent.

Tillgängligheten till psykiatrin har varit förhållandevis stabil sommaren 2015. Under perioden maj-juli fick drygt 90 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Däremot försämrades tillgängligheten när det gällde att få komma till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I juli var det bara drygt 60 procent som fick det.

Inom vuxenpsykiatrin fick knappt 80 procent av patienterna tid för första besök inom 60 dagar i juli.

När det gäller återbesök fick omkring 90 procent av både de vuxna patienterna och barn och ungdomar tid inom medicinskt måldatum.

Inom primärvården fick i augusti 80 procent av de vårdsökande träffa en läkare vid en hälsocentral inom fem dagar. Samtidigt visar statistiken en konstant ökning av antalet vårdsökande till primärvården. Under sommarmånaderna juni-augusti ökade antalet läkarkontakter med 9 000 i jämförelse med sommaren 2014 och när det gäller sjukvårdande behandlingar med 4 000 vårdtillfällen.