Kostnadsutvecklingen risk för ekonomin

Pressmeddelande 2015-05-06

En hög kostnadsutveckling riskerar att försämra landstingets ekonomi 2015. Det visar delårsrapporten efter mars månad.

Årets första delårsrapport som visar resultatet till och med mars månad presenterades för landstingsstyrelsen på onsdagen. Prognosen för helåret 2015 visar på ett resultat på 50 miljoner kronor, vilket kan jämföras med fjolårets resultat på 161 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen är under årets första månader alltför hög i relation till intäkterna. Det är framför allt ökade bemanningskostnader, men också kostnader för vissa läkemedel som ökar mer än förväntat. Inom hälso- och sjukvården finns den största budgetavvikelsen i prognosen. Nettokostnadsutvecklingen beräknas till 5,5 procent för helåret, vilket är högre än vad som tillåts om landstinget ska nå budgeterad nivå. Då får inte kostnadsutvecklingen överstiga 3,5 procent.

För Landstinget i Kalmar län påverkas också prognosen av att förändringen av de riktade statsbidragen innebär minskade intäkter. För att sänka kostnaderna både på kort och lång sikt pågår en rad åtgärder.

Köfri vård

Länets sjukhus fortsätter att ha en hög tillgänglighet till vård även om den statliga kömiljarden i sin tidigare form är avvecklad. I mars fick 87 procent komma till en specialistmottagning inom 60 dagar, 85 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation.

Väntetiden på länets akutmottagningar är stabil. Vid Oskarshamns sjukhus är 88 procent behandlade inom fyra timmar, vid Västerviks sjukhus rör det sig om 85 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar cirka 75 procent. Patienttrycket till samtliga mottagningar har ökat markant på ett år.

Vid landstingsstyrelsen presenterades också siffror på om återbesök till läkare sker inom så kallat medicinskt måldatum. För hela landet är genomsnittet 60 procent. Länets tre sjukhus ligger samtliga över det, i Västervik fick 78 procent tid inom målet i mars, i Oskarshamn 81 procent och i Kalmar 70 procent.

Också psykiatrin fortsätter att redovisa en hög tillgänglighet. I mars fick omkring 95 procent av patienterna komma till ett första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 30 dagar. Knappt 90 procent fick också tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Inom vuxenpsykiatrin fick drygt 80 procent av patienterna tid inom 60 dagar.

Primärvården fortsätter att uppleva ett ökat tryck. Under de senaste tolv månaderna har totalt 1 175 000 olika vårdkontakter förekommit varav 560 000 är läkarkontakter. 86 procent av patienterna fick tid till besök inom vårdgarantins sju dagar, enligt den senaste mätningen.

Det ökade trycket märks också i antalet telefonsamtal till primärvården. Trots det är telefontillgängligheten till Landstinget i Kalmar län näst bäst i landet efter Region Jönköpings län.

Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen fick information om den senaste Nationella patientenkäten när det gäller akutmottagningarna. Patienterna i länet ger sammantaget landets högsta betyg till akuterna i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

Under punkten redovisades också den senaste nationella trycksårsmätningen där landstinget - även om resultaten var sämre än föregående mätning – fortfarande har landets lägsta andel trycksår bland inneliggande patienter.

Inför utdelningen av Dagens Medicins pris Guldskalpellen har två nomineringar kommit från Landstinget i Kalmar län. Dels landstingets Varjedag-berättelser, som är ett sätt att lyfta fram berörande berättelser ur medarbetarnas vardag, dels införandet av akutteam vid hälsocentralen i Mönsterås, den så kallade Mönsteråsmodellen.

1177 Vårdguiden

Varumärket 1177 Vårdguiden är starkt inte minst i Kalmar län. Det visar en varumärkesmätning som gjordes i slutet av förra året. 63 procent av de tillfrågade i länet som använt sig av 1177 Vårdguiden rekommenderar den till andra.

Ett annat bevis på varumärkets utveckling är att antalet besök på 1177.se ökar varje månad i jämförelse med samma månad föregående år. Också antalet länsbor som är anslutna till e-tjänsterna via 1177.se ökar ständigt. I dagsläget har 56 000 länsbor anslutit sig och kan exempelvis förnya sina recept den vägen.