Läkarutbildning till Kalmar

Pressmeddelande 2014-05-20

Kalmar blir ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter.

Det framgår av ett samarbetsavtal mellan Linköpings universitet, Landstinget i Kalmar län, och Landstinget i Östergötland om decentraliserad läkarutbildning i Kalmar, vilket också innebär ökad samverkan med Linnéuniversitetet.

- Att läkarutbildning nu etableras i Kalmar stärker landstinget som en akademisk utbildnings- och forskningsmiljö vilket även främjar den regionala utvecklingen. Vårt långsiktiga arbete att rekrytera läkare till länet kommer att stärkas. Utveckling av läkarutbildningen blir också ett viktigt uppdrag för vår hälso- och sjukvårdspersonal som kommer att göra en insats genom att dela med sig av sitt kunnande till blivande medarbetare, säger landstingsdirektör Alf Jönsson.

Avtalet innebär att samverkan utvecklas i flera steg med start den 1 juli i år, då Kalmar blir en av huvudorterna för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Det innebär också en satsning på medicinsk forskning i Kalmar.

  • Från 1 juli 2014 kommer den verksamhetsförlagda utbildning som universitetet redan har inom landstinget utökas.
  • Från vårterminen 2015 kommer 20 av de totalt 118 läkarstudenter som tas in varje termin vid Linköpings universitet att göra sin kliniska utbildning i Kalmar med start 2018. Det innebär att dessa studenter kommer att genomföra de avslutande fem terminerna av läkarprogrammet i Kalmar.
  • År 2020 är verksamheten fullt utbyggd med 100 läkarstudenter placerade i Kalmar. Utöver detta kommer läkarstudenter från Linköping att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i Västervik.

Samarbetsavtalet har också som mål att stärka forskningsmiljön inom länet och inom Landstinget i Kalmar län. När utbildningen är fullt utbyggd 2020 kommer det att finnas två-tre professorer/lektorer med placering i Kalmar. De kommer att ha det övergripande ansvaret för utbildningen. Dessutom kommer adjungerade professorer, adjungerade lektorer och docenter inom landstinget att knytas till Linköpings universitet

- Ett långvarigt och mycket väl fungerande samarbete mellan Linköpings universitet och Landstinget i Kalmar län kommer att utvecklas ytterligare genom vårt avtal. Det kommer att stärka läkarutbildningen vid Linköpings universitet, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Landstingets kostnad för läkarutbildningen uppskattas till 25-30 miljoner kronor årligen när den är fullt utbyggd, vilket kommer att arbetas in i kommande planerings- och budgetprocesser.

Samtidigt med detta avtal tecknas ett samverkansavtal inom utbildning och forskning mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet, som kompletterar landstingsavtalet. Det lyfter fram viktiga samverkansområden kring bland annat forskning, lärarresurser och specialistsjuksköterskeutbildning.

- Vår fördjupade samverkan kommer ytterligare att stärka den tvärprofessionella kompetensen och forskningen vid Linnéuniversitetet. Det bidrar till en positiv utveckling av våra utbildningar inom vård och medicin, säger Stephen Hwang, rektor vid Linnéuniversitetet.

Satsningen på läkarutbildning i Kalmar innebär att Kalmar blir en av fyra huvustudiedorter för läkarutbildningen vid Linköpings universitet, tillsammans med Linköping, Norrköping och Jönköping.

Avtalet är långsiktigt och gäller tillsvidare. Det träder i kraft den 1 juli 2014 och kan tidigaste sägas upp efter tio år. Den närmaste tiden kommer de fyra parterna att var för sig ta ställning till avtalet i sina respektive beslutsorgan. Landstingsfullmäktige kommer att fatta beslut om avtalet vid sitt möte den 4 juni 2014.

Mer information

Alf Jönsson, landstingsdirektör, Landstinget i Kalmar län, 070-698 45 55

Helen Dannetun, rektor, Linköpings universitet, 013-28 10 08

Stephen Hwang, rektor, Linnéuniversitetet, 0702-63 38 35