Landstinget anmäler hyrläkare som risk

Pressmeddelande 2016-11-23

Landstinget anmäler en hyrläkare som varit verksam inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en risk för patientsäkerheten.

I den granskning som chefläkare Mattias Alvunger gjort framgår att läkaren brustit i journaldokumentation när det gäller ett stort antal patientkontakter. En stickprovskontroll visar också att den journalföring som skett är i flera fall mycket kortfattad och uppfyller i vissa fall inte författningens krav på journalföring.

I ett fall har en allvarlig vårdskada upptäckts då läkaren missat en hjärtinfarkt, som fick dödlig utgång. I ett annat fall har risk för allvarlig vårdskada förekommit då en diagnos av en propp i lungan fördröjdes avsevärt. I båda fallen kommer internutredningar och lex Maria-anmälan att ske.

Först i anslutning till granskningen har också en tidigare brottmålsdom kommit till förvaltningsledningens och chefläkarens kännedom. En dom som gör att läkarens omdöme kan ifrågasättas.

Landstinget kommer att fortsätta att gå igenom samtliga vårdkontakter som läkaren haft inom landstinget i Kalmar län och redovisa detta för IVO så snart som möjligt. Landstinget avslutade i början av november hyrläkarens förordnande.

Utifrån brister i dokumentation, kompetensbrist, bristande omdöme att följa lagar och regler i samhället gör chefläkare Mattias Alvunger bedömningen att läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Läkaren har tidigare granskats av IVO efter en anmälan om allvarliga brister i journaldokumentationen. IVO valde då att inte vidta några åtgärder.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20