Landstinget en attraktiv arbetsplats

Pressmeddelande 2013-11-12

Landstinget i Kalmar län upplevs i allt högre grad som en attraktiv arbetsplats av de anställda.

Det visar den senaste medarbetarenkäten som gjordes under september 2013, där 83 procent av de anställda svarade mot 81 procent 2011 och 71 procent 2009. Ett bevis för stort engagemang från medarbetarnas sida.

I en jämförelse med den förra enkäten har resultatet förbättrats på elva av tolv jämförbara frågor. Utvecklingen är positiv inom samtliga ansvarsområden: företag, ledning, grupp och situation.

Det som sticker ut som mycket positivt är de höga talen på frågorna om man är motiverad i sitt arbete och om man tycker det är roligt att gå till jobbet. Vad som också är positivt är det goda resultatet när det gäller målarbete, det öppna klimatet, utvecklingen av ledarskapet och respekten för varandras lika värde.

Men medarbetarenkäten pekar också på områden där förbättringar kan ske. Det gäller exempelvis det kommunikativa ledarskapet och stress på jobbet.

Bättre tillgänglighet i september

Tillgängligheten vid länets sjukhus förbättrades i september efter en smärre försämring i augusti. 81 procent av patienterna fick komma till läkare inom 60 dagar och 85 procent fick sin behandling/operation utförd inom 60 dagar. Därmed klarade landstinget båda målen i den så kallade kömiljarden. Preliminära siffror över utfallet av kömiljarden visar att Landstinget i Kalmar län till och med augusti fått del av drygt 50 miljoner kronor. Utfallet för operation/behandling i augusti var högt då enbart Landstinget i Kalmar län och Region Gotland klarade målen.

Väntetiden på de tre akutmottagningarna är stabil över tid. Men det är i stort sett bara Västervik som når upp till att 80 procent av samtliga patienter ska vara klara på akuten inom de uppsatta målen. Målen ser olika beroende på prioritering av vårdbehov. För så kallat röda patienter med livshotande tillstånd gäller att de ska ha lämnat akuten inom två timmar för en vårdavdelning. Orange patienter med akuta symptom ska vara klara på akuten inom tre timmar och för gula patienter, som kan vänta utan medicinsk risk, är målet fyra timmar.

Allt fler patienter vid länets olika hälsocentraler eller privata mottagningar inom Hälsoval Kalmar län får tid hos läkare inom fem dagar. Det visar den senaste tillgänglighetsmätningen för hösten 2013. Tre mottagningar har inte rapporterat in några siffror. Med dessa undantagna visar mätningen att 97 procent av patienterna fick en läkartid inom fem dagar, vid förra mätningen var motsvarande siffra 92 procent. 15 mottagningar klarade i höstens mätning att ge samtliga patienter tid inom fem dagar.

Övrigt

Vid landstingsstyrelsen redovisade också den senaste trycksårsmätningen, där Landstinget i Kalmar län hade det lägsta uppmätta andelen trycksår sedan de nationella mätningarna startade.

Från Kalmar Länstrafiks sida redovisades den senaste resandestatstiken som visar på att resandet med stadstrafiken i Kalmar ökat med 5,5 procent om man jämför september 2013 med samma period förra året. I augusti lades delar av stadstrafiken om.

Både trycksårsmätningen och resandestatistiken har tidigare redovisats i särskilda pressmeddelanden.