Landstinget har upptäckt förorening i Vimmerby

Pressmeddelande 2015-04-22

Landstinget har upptäckt äldre PCB-föroreningar i samband med ett planerat bygge och informerar nu miljö- och byggnadsförvaltningen i Vimmerby kommun.

Vid en miljöinventering vid Vimmerby hälsocentral, där det planeras nya lokaler för Folktandvården, upptäckte landstinget äldre PCB-föroreningar (polyklorerade bifenyler) i den utvändiga mjukfogen på fasaden på fastigheten som är från 1960-talet.

Vid en kompletterande markundersökning under våren 2015 påträffades även förekomst av PCB i marken nedanför fasaden. De är av den karaktären att landstinget informerar miljö- och byggnadsförvaltningen om upptäckten och påtar sig ansvar för de åtgärder som behöver utföras.

En extern konsult kommer nu att rekommendera landstinget nödvändiga åtgärder. Under maj kommer en anmälan om avhjälpandeåtgärd inom förorenat område att lämnas in.

Mer information

Christer Holmgren, förvaltningschef Landstingsservice
0490-861 60