Landstinget klarar budgetmålen

Pressmeddelande 2014-10-14

Budgetprognosen för 2014 pekar på ett resultat på 149 miljoner kronor, 22 miljoner bättre än budget. Det framgår av delårsbokslutet efter augusti.

Landstinget når därmed målet om ett resultat på minst två procent av skatter, utjämning och generella statsbidrag, vilket redovisades i samband med landstingsstyrelsens möte på tisdagen.

Landstinget klarar också det andra ekonomiska målet att investeringar ska finansieras utan att ta upp lån. Investeringarna fram till och med augusti uppgår till 170 miljoner kronor, 12 miljoner mer än för samma period 2013.

Prognosen för landstingets förvaltningar pekar på ett budgetunderskott på 103 miljoner kronor. Störst underskott uppvisar hälso- och sjukvårdsförvaltningen och primärvårdsförvaltningen.

Däremot beräknas landstingsgemensamma poster för pensioner med mera samt skatteintäkter och finansnetto ge ett budgetöverskott på 125 miljoner kronor.

Statsbidraget för tillgänglighet i vården, den så kallade kömiljarden, beräknas försiktigt till 80 miljoner för helåret, vilket är 15 miljoner lägre än utfallet för 2013. Helårsutfallet är dock svårt att beräkna då det inte bara handlar om hur Landstinget i Kalmar län klarar villkoren utan också övriga landstings resultat.

Ett problemområde som pekas ut är kostnaderna för bemanningsföretag som beräknas öka och landa på 99 miljoner kronor trots landstingets ambition att sänka dem.

Landstingets delårsbokslut redovisar vid sidan av ekonomiska nyckeltal också hur väl olika tillgänglighets- och kvalitetsmål uppnåtts. Det gäller exempelvis väntetider till vården och sjukfrånvaro bland medarbetare.

Efter åtta månader låg landstinget över målen både när det gäller tid till besök och till operation. 85 respektive 94 procent av patienterna fick en tid inom 60 dagar.

Landstinget i Kalmar län har under flera år haft en rekordlåg sjukfrånvaro bland sina medarbetare. En mindre ökning har dock skett under första delen av 2014. Samtidigt har dock andelen medarbetare med fem eller färre sjukdagar om året ökat till 70 procent.

De borgerliga partierna reserverade sig vid landstingsstyrelsens möte till förmån för sitt tilläggsförslag, att landstingsförvaltningar med underskott ska redovisa åtgärdsplaner för budget i balans till ett kommande möte.

Projekt tillsammans med Smålands Idrottsförbund

Landstinget satsar 150 000 kronor årligen i ett projekt tillsammans med Smålands Idrottsförbund och landstingen i Kronobergs och Jönköpings län. Projektet har ett tydligt fokus på fysisk aktivitet och god kost, men inriktar sig också mot olika områden och grupper som dopning, personer med funktionsnedsättning, seniorer, migranter, ungdomar och unga vuxna.

Landstinget har sedan 2000 samverkat med Smålands Idrottsförbund bland annat när det gäller fysisk aktivitet på recept (FaR).

Ansvarsförbindelse för länsmuseet

Landstinget och Kalmar kommun är beredda att tillsammans teckna en ansvarsförbindelse för Kalmar läns museum.

Under ett antal år har museet haft stora kostnader för att säkra sina samlingar. Det har påverkat ekonomin. För att undvika att stiftelsen hamnar på obestånd föreslås att landstinget och kommunen förbinder sig att se till att museets tillgångar inte understiger summan av stiftelsens skulder. Med ansvarsförbindelsen ska Kalmar läns museum utan dröjsmål få kontant tillskott vid likviditetsbrist. Återbetalning ska ske när museets ekonomi tillåter det.

Frågan hanteras parallellt i landstinget och Kalmar kommun. I november tar landstingsfullmäktige ställning till förslaget. De borgerliga partierna önskade att den ekonomiska situationen vid länsmuseet ska redovisas landstingsstyrelsens arbetsutskott, men förslaget avslogs.

Beslut i korthet

Landstingsstyrelsen behandlade vid tisdagens sammanträde ett antal motioner och medborgarförslag som kommer upp till avgörande vid landstingsfullmäktige i november.

  • Det finns ingen anledning att ändra den riktlinje för finansförvaltningen som antogs av landstingsfullmäktige september 2013. Därmed föreslås avslag på den motion som Sverigedemokraterna lagt om justeringar.

  • Kristdemokraternas motion om att landstinget ska ta initiativ till en strategi tillsammans med länets kommuner när det gäller allergisjukdomar bifölls enhälligt av landstingsstyrelsen.

  • Landstingsstyrelsen sade också ja till en Folkpartimotion om att landstinget ska ansluta sig till nätverket Arbetsgivare för anhöriga. Genom medlemskapet kan landstinget dela erfarenheter och utveckla stöd till anhöriga som tillfälligt eller under en längre tid av yrkeslivet har ansvar för någon närstående. Något som ligger i linje med landstingets mål om att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

  • Det finns inga planer på att återinföra ambulerande audionomverksamhet i primärvården. Verksamheten lades av olika skäl ned 2009. Istället har öron-, näs- och halskliniken vid Länssjukhuset i Kalmar erbjudit olika utbildningsinsatser till personal i hemsjukvården, distriktssköterskor och syn- och hörselinstruktörer. De patienter som av olika skäl inte kan ta sig till mottagningen i Kalmar kan få hembesök så att deras behov av hörhjälpmedel kan tillgodoses. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att börja med den ambulerande verksamheten igen. Den borgerliga oppositionen reserverade sig med förmån till sitt förslag, att en utredning ska genomföras om hur tillgängligheten till audionomer ska öka.

  • En annan förslagsställare tycker det ska införas rökfria zoner 20 meter på varje sida av sjukhusentréerna. Redan i dag är det rökfria zoner kring entréerna men det respekteras inte av alla. Landstingsservice kommer under hösten att genomföra en informationsinsats med bland annat tydligare skyltning för att informera om förbudet.

  • Något nytt betalsystem vid sjukhusparkeringarna är för närvarande inte aktuellt. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att införa en modell där man betalar med kort, men debiteringen sker först när man lämnar parkeringen och ånyo registrerar sig i automaten. Huvudinvändningen från Landstingsservice är att det då krävs en tydlig avgränsning av parkeringsplatserna, vilket inte finns i dag. Det är dock inte uteslutet att modellen kan bli aktuell i framtiden. Den borgerliga oppositionen reserverade sig mot beslutet.