Landstinget söker invandrare med sjukvårdskompetens

Pressmeddelande 2014-05-07

Landstinget vill tidigt upptäcka nyanlända invandrare med sjukvårdskompetens som kommer till länet. Allt i syfte att erbjuda kommande anställning.

För att göra detta möjligt föreslås att ett samverkansforum inrättas där också arbetsförmedlingen och länets kommuner ingår.

När en invandrare med sjukvårdskompetens identifieras ska en förfrågan skickas ut till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna för att stämma av mot behov och se om det finns möjlighet till praktik eller provanställning.

Landstinget ska också hjälpa till för att få utländska betyg validerade via Verket för högskolestudier och Universitets- och högskolerådet.

När det gäller språkutbildning pekas på möjligheten med individanpassad svenskundervisning genom landstingets folkhögskolor.

Landstingsstyrelsen ställde sig på onsdagen enhälligt bakom denna modell.

Hållbarhetsprogram 2014-2017

Landstingsstyrelsen godkände för sin del förslaget till Hållbarhetsprogam för 2014-2017 som kommer att ersätta tidigare miljöprogram. Det slutgiltiga beslutet tas av landstingsfullmäktige.

Programmet fokuserar främst på tre områden: att främja hälsa, att förebygga föroreningar och att förbättra resurshanteringen. Inom varje områden finns också fastlagda mål som ska nås senast 2017 om inget annat anges:

 • Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till 50 procent.

 • Antalet CMR-kemikalier ska minska med 30 procent.

 • Antibiotikaförskrivningen ska årligen minska, med särskilt fokus på den totala förbrukningen av kinoloner som ska minska med 5 procent.

 • Tjänsteresor med bil ska minska med 15 procent, mätt i kilometer.

 • Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ska minska med 20 procent.

 • 100 procent av tjänstefordonen som köps in ska om möjligt köras med förnyelsebara drivmedel.

 • Andelen förnyelsebara drivmedel i busstrafiken ska vara 100 procent.

 • Antalet resenärer som åker kollektivt ska öka med 15 procent.

 • Energiledningssystem ska införas under 2015.

 • Energiförbrukningen ska minska med 5 procent för el och lika mycket för värme.

 • Landstinget ska minska de direkta koldioxidutsläppen med 20 procent.

Justerad politisk organisation efter valet

Landstingets politiska organisation kommer att se lite annorlunda ut kommande mandatperiod. Ett nytt utskott med ansvar för miljö och folkhälsa kommer skapas, samtidigt avskaffas det tidigare uppföljningsutskottet. I övrigt är organisationen identisk med den tidigare. Under landstingsfullmäktige återfinns följande organ: landstingets revisorer, patientnämnd, delegation för sjukhusvård/regionsjukvård, delegation för psykiatri och delegation för primärvård och folktandvård, medborgarutskott, utskott för miljö och folkhälsa och landstingsstyrelse. Under landstingsstyrelsen sorterar arbetsutskott/budgetberedning, personaldelegation och FoU-delegation. Under landstingsstyrelsen återfinns också trafikstyrelsen och folkhögskolestyrelsen.

Antalet landstingsråd blir oförändrat fyra för majoriteten och fyra för oppositionen. Också samordningsuppgifterna inom majoritet och minoritet blir oförändrade.

Förslaget som arbetats fram av en parlamentarisk arbetsgrupp behandlas på landstingsfullmäktige i juni. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

Beslut i korthet

 • Landstingsstyrelsen godkände avtalsmodellen för Hälsoval i Kalmar län för åren 2015-18. Uppdragsbeskrivning och tillhörande ersättningsmodell är en revidering av tidigare uppdragsbeskrivning. Bland annat har det blivit en tydligare skrivning när det gäller sjukgymnastikkontakt och medverkan i landstingets förbättrings- och kvalitetsarbete. Frågan kommer också upp i landstingsfullmäktige i juni.

 • Det blir en arbetsgrupp med representanter för Kalmar kommun, landstinget, regionförbundet och Byteatern för att ta fram en framtida inriktning av verksamheten och utreda konsekvenserna i samband med flytt till det planerade Kulturcentrum i Kalmar. Byteatern har ansökt om bidrag hos landstinget för stöd till flytten och utrustning av nya lokaler. Underlaget ska arbetas in i den kommande landstingsplanen. Alliansen önskade att utredningen också ska redovisa hur flytten kan komma hela länet till del.

 • Reglerna får konstnärlig utsmyckning i landstingets egna lokaler och förhyrda lokaler ska ses över och förtydligas. Bakgrunden är en skrivelse från Alliansen om att det inte avsatts medel för konstnärlig utsmyckning av den nya hälsocentralen i Borgholm. I efterhand har landstinget avsatt 300 000 kronor för konstnärlig utsmyckning i Borgholm och i den nya hälsocentralen i Färjestaden. I båda fallen hyr landstinget lokalerna. Alliansen önskan om särredovisning av vilka medel som avsatts för konstnärlig utsmyckning görs såväl före byggnationsstart som efter slutförd byggnation fick bifall av landstingsstyrelsen.

 • Landstinget är intresserat att vara med om att skapa ett barnahus i norra länsdelen för barn som varit med om, bevittnat eller varit utsatta för brott, övergrepp eller annat våld. Men initiativet måste komm från kommunerna i norra länsdelen, då det i första hand är en primärkommunal uppgift. Det svaret ges på en motion från Gudrun Brunegård. Motionen går vidare till landstingsfullmäktige. Alliansen yrkade på att landstinget ska ta ett större ansvar och en mer aktiv roll.

 • Landstingsstyrelsen gav på onsdagen för sin del klartecken till att teckna avtal om tågserviceverkstad med Kalmar kommun. Kommunens industrifastighetsbolag KIFAB kommer att bygga verkstaden som sedan kommer att upplåtas till den framtida tågserviceentreprenören. Hyreskostnaden kommer att fördelas med 50 procent vardera på Krösatågstrafiken och Kustpilentrafiken. Landstingsfullmäktige tar det definitiva beslutet i juni.

 • Vid landstingsfullmäktige kommer också fyra medborgarförslag att behandlas. Folktandvården kommer att förtydliga sin information kring vad som gäller om man uteblir från ett planerat besök, som en följd av ett förslag. Ett annat om att landstinget bör ta bort plastleksaker från väntrum får till följd att en omfattande kartläggning ska göras. Däremot avslås ett förslag om att förtroendevalda bara ska få ersättning för resor med KLT. Det fjärde förslaget om att inrätta en patientkoordinator inom vården besvaras med att det pågår ett utvecklingsarbete för att ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter av vården.