Landstinget ställer krav på Östergötland

Pressmeddelande 2013-02-06

Östgötatrafiken måste betala mer av Kustpilentrafiken på Stångådals- och Tjustbanorna.

Det menar landstingstyrelsen som i ett brev till Östgötatrafikens ägare – Landstinget i Östergötland – kräver överläggningar på högsta politiska nivå för att komma överens om ett nytt samverkansavtal om trafiken på sträckorna Kalmar-Linköping och Västervik-Linköping.

I dag står Kalmar Länstrafik för 75 procent av kostnaderna för Kustpilentrafiken mot 25 procent för Östgötatrafiken. Detta strider mot en tidigare fastlagd fördelningsprincip, som bygger på spårkilometer i respektive län. Enligt den skulle KLT betala 62,5 procent och Östgötatrafiken 37,5 procent. I pengar innebär det att KLT bara under 2012 betalade 12,5 miljoner kronor mer än vad som tidigare varit uppgjort mellan länen. Huvudorsaken är en snedfördelning av kostnaderna på Tjustbanan.

Det som fått landstingsstyrelsen att reagera är ett utkast till nytt samverkansavtal. Det skulle belasta KLT med ytterligare en miljon kronor om året.

Då KLT och Östgötatrafiken inte kan komma överens begär nu landstingsstyrelsen i Kalmar län att förhandlingen om samverkansavtal lyfts upp till högsta politiska nivå, ordföranden i respektive landstingsstyrelse.

Förutom en rimligare kostnadsfördelning vill också landstinget ta upp frågan om direkttrafik Kalmar-Stockholm. Något som KLT vill etablera men som Östgötatrafiken motsätter sig.

Färre ärenden i patientnämnden

Antalet ärenden till landstingets patientnämnd minskade med nio procent förra året till 664 stycken. Det framgår av patientnämndens verksamhetsberättelse för 2012. Vid en jämförelse med 2011 visar det sig att ärenden under rubriken Vård och behandling ökat med fem procent medan ärenden hänförbara till Organisation, regler och resurser minskat med sex procent och ärenden under Bemötande/kommunikation ökat en halv procent.

Påtagligt är att fler komplicerade och sammansatta ärende har anmälts än tidigare år. Annars är trenden att allt fler patienter efterfrågar större delaktighet i sin vård och behandling och mer information och kommunikation.

Landstingets patientnämnd är gemensam med länets kommuner genom avtal. Trots detta är det ett fåtal ärenden som rör den kommunala hälso- och sjukvården. 2012 anmäldes 19 ärenden (2,6 procent). Siffran är oförändrad i förhållande till 2011. För samtliga patientnämnder i landet var det två procent av anmälningarna som rörde den kommunala hälso- och sjukvården.

Motioner och medborgarförslag

Flera motioner och medborgarförslag behandlades av landstingsstyrelsen på onsdagen och går nu vidare till landstingfullsmäktige för avgörande:

  • Folkpartisterna Pierre Edström och Lisbeth Lindberg föreslog i maj förra året att det skulle bli fler dialysplatser vid Oskarshamns sjukhus och Länssjukhuset i Kalmar. Sedan dess har landstinget tagit beslut i budgeten om en utökning både i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Med detta besked besvaras fp-motionen. Samma svar ges också på ett medborgarförslag med samma innebörd.

  • I april förra året motionerade Gudrun Brunegård om att inrätta äldresköterskor med specialistkompetens i det normala åldrandet och åldrandets sjukdomar. I sitt svar pekar landstingsstyrelsens majoritet på att personalenheten gör bedömningen att det finns ett ökat behov av kompetens inom området. Personaldelegationen beslöt också i slutet av förra året att utvidga möjligheten att få studiebidrag för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom området vård av äldre. Landstinget stimulerar sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig med ett studiebidrag på 20 000 kronor i månaden. Landstingsstyrelsens majoritet ansåg att det inte finns anledning att för närvarande vidta några ytterligare åtgärder. Oppositionen ville däremot bifalla motionen.

  • Bara en begränsad del av de läkemedelsrester som hamnar i avloppsvattnet kommer från sjukhusen, det visar en rad rapporter de senaste åren. Därför är det tveksamt om det är värt att behandla avloppsvatten från sjukhus separat. Det svaret ges på en motion från Kaj Holst (M) som föreslagit en utredning med förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan från landstingets verksamheter i avloppsvattnet. I svaret pekas också på hur landstinget arbetar med att förbättra användningen av läkemedel och därmed hanteringen av läkemedelsavfall. Oppositionen var dock inte nöjd med svaret utan ville bifalla motionens krav om en utredning.

  • Det är inte alldeles lätt att göra Högalids folkhögskola mer tillgänglig för funktionsnedsatta personer. Flera av byggnaderna är över 100 år gamla och har små förutsättningar att uppfylla dagens krav. Men samtidigt kommer pågående ombyggnad att göra det möjligt för fler med rörelsehinder att studera på skolan. Det svaret ger landstingsstyrelsen på ett medborgarförslag om att folkhögskolan görs mer handikappanpassad.

Beslut i korthet

  • Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige ska bevilja Kalmar läns museum borgen för lån på sex miljoner kronor. Lånet ska användas för att finansiera flytt av magasin till gamla Volvofabriken i Kalmar.

  • Landstinget kommer att ge ett ekonomiskt stöd till den sjuksköterskeutbildning på distans som Linnéuniversitetet kommer att starta hösten 2013 i Västervik och Oskarshamn. Intaget kommer att bli 15 platser vår och höst i Västervik och 10 platser höst i Oskarshamn. Om tre år när programmet är fullt utbyggt motsvarar det 120 studenter årligen. Landstingets bidrag blir 250 000 kronor för i år, 500 000 för 2014 och 750 000 för 2015.

  • Landstingsstyrelsen ser ingen anledning ändra på förslaget att akutmottagningen vid Oskarshamns sjukhus från den 2 april också tar över den nuvarande primärvårdsjourens uppdrag. Det svaret ges i ett brev till Distriktsläkarföreningen i Kalmar län som ifrågasatt förslaget som tagits fram i landstingsdirektörens stab och krävt att politikerna i landstingsstyrelsen skulle avvisa det.

  • I ett annat brev har en rad pensionärsorganisationer i Oskarshamn krävt att få mobil distriktssköterska i ytterområdena. Något som vållade debatt på landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens majoritet ställde sig bakom ett svar som hänvisar dels till hemsjukvårdsväxlingen och dels till uppdragsbeskrivning i Hälsoval Kalmar län. Hemsjukvårdsväxlingen innebär att kommunerna har ansvaret för alla hemsjukvårdsinsatser och hembesök. Hälsoval innebär att distriktsköterskor ska finnas på varje hälsovalsenhet. Men i uppdraget ingår inte filialverksamhet. Den borgerliga oppositionen reserverade sig till förmån för ett svar med en annan inriktning. Alliansen menar att det inte finns några hinder inom hemsjukvårdsväxlingen och Hälsoval att bedriva filialverksamhet. Man vill också utveckla Hälsoval att stimulera användandet av filialer till hälsocentraler.