Landstinget uppmärksammas i Paris

Pressmeddelande 2014-04-03

Landstinget i Kalmar län kommer att uppmärksammas vid den internationella kvalitets- och patientsäkerhetskonferensen i Paris 8-11 april.

De 3000 deltagarna från 80 olika länder kommer att kunna ta del av fyra postrar med exempel på olika förbättringsprojekt inom landstinget.

Dörr till nål - behandling inom 40 minuter
Kliniker i strokevårdkedjan vid Länssjukhuset i Kalmar

Genom samverkan och förbättringsarbete med alla inblandade kliniker nåddes målet att ge strokepatienter vård inom 40 minuter efter ankomst till sjukhus.

En snabb och säker vård och behandling på akutmottagningen
Västerviks sjukhus

Ett snabbspår för patienter med lättare besöksorsaker och en effektivare vårdkedja minskade belastningstoppar för personalen och ökade patientsäkerheten.

Varjedag-berättelser stärker värdegrunds- och förbättringsarbetet
Landstingsövergripande

Varjedag-berättelser bidrar till en mer levande och tydlig värdegrund. Berättelserna stärker även förbättringsarbetet för att uppnå målet om en säkrare hälso- och sjukvård.

Höjd kvalitet inom akut neonatal intensivvård
Intensivvårdsavdelningen och neonatala avdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar

Genom stärkt kompetens och nya former för samverkan mellan IVA och Neo vaggan uppnås målet att även på ett mindre sjukhus kunna erbjuda akut neonatal intensivvård med bästa möjliga säkerhet och kvalitet. Samt att dessutom minska osäkerhet och stress bland berörd personal samt öka närhet och tillgänglighet för barnens föräldrar.

Landstinget kommer att delta med en delegation bestående av politiker, tjänstemän och företrädare från sjukvården vid konferensen

Mer information

Krister Björkegren, utvecklingsdirektör
070-3886052