Landstingsplan 2013-2015 och budget 2013

Pressmeddelande 2012-11-13

Sveriges säkraste hälso- och sjukvård. En köfri vård. En vård formad efter patientens behov. En ännu mer attraktiv arbetsgivare. En ekonomi i balans.

Det är utmaningarna i landstingsplanen 2013-2015 och budget för 2013 som på tisdagen behandlades av landstingsstyrelsen.

Arbetet mot en nollvision när det gäller undvikbara vårdskador fortsätter. Siktet är inställt på att erbjuda Sveriges säkraste vård. Men också folkhälsoarbetet i länet är av avgörande betydelse för att nå bättre hälsa för invånarna. Det gäller inte minst de stora folksjukdomarna som hjärta-kärl, stroke, cancer och diabetes, men också den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga.

Inte heller tänker landstinget göra avkall på tillgängligheten. Landstingets mål 0-5-90 ligger fast. Det vill säga kontakt med hälsocentralen samma dag, högst fem dagars väntan för ett läkarbesök och högst 90 dagar tills man är färdigbehandlad. För cancerpatienter är målet att behandlingen ska påbörjas inom 28 dagar. Men det finns också andra mått på ökad tillgänglighet: patienten ska inte behöva vänta mer än 20 minuter för att komma fram på telefon till hälsocentralen, man ska få svar på provtagning inom 14 dagar och väntan på akuten ska vara högst tre timmar.

Den tredje utmaningen är att utforma vården efter patientens behov. Det ska finnas en för patienten logisk kedja från första kontakt med vården tills man är färdigbehandlad. Vägen genom vården ska utgå från patientens behov och inte från den som ger vård. Mer makt och inflytande över den egna vården ska motivera patienter att följa behandling och ordination.

Avgörande för att nå målen inom vården är också att landstinget har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Generationsväxlingen kommande fem-sex år innebär att cirka 1 000 medarbetare går i pension. Utmaningen är att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.

Förutsättningen för att nå målen är en stark och uthållig ekonomi med kostnadsutvecklingen under kontroll så att det varje år genereras ett överskott för att landstinget ska klara sina långsiktiga åtaganden.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2013-15 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 87 miljoner kronor 2015. Av dessa består 50 miljoner av en finansiell resurs avsedd för hälso- och sjukvården som under en följd av år haft svårigheter att hålla budgeten. En åldrande befolkning, nya medicinska möjligheter och god tillgänglighet till vård bidrar till ökade kostnader. Möjligheterna att med effektiviseringar möta kostnadsökningarna anses inte tillräckliga, därför utökas ramen.

Dialysverksamheten

Dialysverksamheten byggs under planperioden ut från 45 till 75 platser vid länets sjukhus. Huvuddelen består av självdialysplatser. Totalt blir det 20 nya platser vid Länssjukhuset i Kalmar, sju nya vid Västerviks sjukhus och tre vid Oskarshamns sjukhus. Utökningen innebär dels en utökning av personal men också investeringar i form av utrustning och ombyggnader.

På driftssidan ökar kostnaderna med 7,2 miljoner kronor 2013 och ytterligare 2,6 miljoner från 2014. 3,3 miljoner kronor kommer att användas till utrustning till de nya platserna under 2013-2014.

Cancervården

Cancervården har under senare år genomgått stora förändringar inom landstinget. Fler patienter har kunnat få sin cellgiftsbehandling i länet istället för att behöva åka till Linköping.

2013 beräknas också fler cancersjuka kunna få sin strålningsbehandling vid Länssjukhuset då ännu en strålkanon tas i bruk. Detta innebär att hemtagningen av patienter kan fortsätta enligt den plan som finns. Men för att klara uppgiften behövs ytterligare resurser motsvarande 4,5 miljoner kronor årligen utöver den utökning på 4,3 miljoner som redan anslagits för 2013.

Landstinget planerar att delta i en nationell studie när det gäller screeningmetoder för tidig upptäckt av tarmcancer. Det innebär en årlig kostnad på en miljon kronor.

Från 2015 kommer också landstinget att teckna avtal med nya Skandionkliniken i Uppsala som blir den första kliniken i Norden som kan erbjuda avancerad protonstrålning. Omkring 25 patienter årligen från Kalmar län beräknas komma ifråga för denna behandling. Landstingets årliga kostnad beräknas till 3,5 miljoner kronor.

Psykiatrin

Både primärvården och specialistpsykiatrin får ökade resurser inom sina respektive uppdrag inom den psykiatriska vården.

Från 2014 kommer ansvaret och resurser för hela första linjens psykiatri när det gäller vuxna att överföras till uppdraget för Hälsoval Kalmar län. En omställningstid krävs bland annat för att säkra kompetensen inom primärvården innan uppdraget kan genomföras. För att garantera kortare väntetider redan 2013 tillförs primärvårdsförvaltningen en resursförstärkning motsvarande 4,5 miljoner kronor.

Psykiatriförvaltningen får en utökning med fyra miljoner årligen från 2013 för kvalitetssatsningar när det gäller forskning och utveckling, patientsäkerhet och ett strukturerat arbete för bättre kvalitet inom specialistpsykiatrin.

Fler AT-läkare

Landstinget kommer från 2013 att öka sitt årliga intag av AT-läkare från 30 till 38. Särskilda insatser kommer att göras mot primärvården och psykiatrin genom förlängda AT-block inom dessa områden. Läkarnas allmäntjänstgöring består av fyra utbildningsblock under 18-24 månader. Fullt utbyggd kommer utökning av AT-blocken att kosta 8,5 miljoner kronor 2015.

Sjukhusmaten

Landstingets mål är att erbjuda "Sveriges Bästa Sjukhusmat 2014". Patienterna ska i större utsträckning än i dag själv kunna påverka sin måltid, dels genom fler valmöjligheten och dels måltidsvärdar som står för service och kontinuitet i hela måltidskedjan.

Kostnadsökningar består i huvudsak av personalförstärkning i form av måltidsvärdar med totalt 4,2 miljoner kronor 2013, och från 2015 en årlig kostnadsökning med 5,5 miljoner.

Tidigare beslut som genomförs 2013

En del beslut som togs redan i landstingsplanen 2012-2014 leder till verksamhetsutökningar under 2013. Totalt handlar det om verksamhetsförändringar på 72,1 miljoner varav utvecklingsplanen för kollektivtrafiken står för 63 miljoner.

Fetmakirurgi och starroperationer

Under 2012 har en satsning på fetmakirurgi och gråstarrsoperationer skett. Under 2013 fullföljs detta med ytterligare en miljon till fetmakirurgi och en halv miljon för att öka antalet gråstarrsoperationer.

PCI-verksamheten

Utbyggnaden av PCI eller ballongvidgning vid förträngningar i hjärtats kranskärl fortsätter vid Länssjukhuset i Kalmar med en budgetutökning på 3,3 miljoner 2013.

Avgifter
Egenavgifter

Det blir inga förändringar av patientavgifterna för hälso- och sjukvården under 2012. Regeringen har däremot föreslaget en indexreglering av den högsta avgiften för sjukhusvård. Förändringen av taket innebär en höjning från 80 till 100 kronor. Antar riksdagen förslaget kommer landstinget att tillämpa avgiften.

Kontantfritt

Under 2013 ska landstinget bli kontantfritt. Patienterna erbjuds att betala med kort som är det etablerade betalningssättet i samhället. Fördelarna för landstinget är ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för landstingets medarbetare. De patienter eller kunder som inte betalar med kort kommer att erbjudas faktura utan faktureringsavgift.

Kollektivtrafikavgifter

En indexjustering av taxan inom kollektivtrafiken ska ske årligen utifrån branschindex. Utöver det kommer inga höjningar att ske av avgifterna funder 2013-2014.

Investeringar

De stora byggena vid de tre sjukhusen går nu mot sitt slut. Det märks i landstingets investeringsbudget där utgifterna för byggnader minskar till 369 miljoner för planperioden.

2013 genomförs de avslutande ombyggnaderna på akutmottagningen, operation, sterilcentral och för PCI-laboratorium vid Länssjukhuset i Kalmar. Vid Västerviks sjukhus sker planerade investeringar med en ombyggnad för dialys.

På Diagnostiskt centrum i Kalmar blir det ombyggnader för totalt 24,5 miljoner.

En rad andra projekt står också i tur att genomföras så fort förstudier och förslagshandlingar tagits fram. Det gäller:

• Lokaler för självdialys vid Länssjukhuset i Kalmar.

• Utökning av självdialysplatser vid Oskarshamns sjukhus.

• Lokaler för en samordnad kliniskt mikrobiologi, kemiskt laboratorium och patologi vid Länssjukhuset i Kalmar.

• Nybyggnad av hälsocentral, inklusive familjecentral, i Emmaboda.

• Lokaler för Gamleby hälsocentral.

• Tillagningskök vid Ölands folkhögskola.

I Oskarshamn ska landstinget teckna ett hyresavtal för ett nybygge för Kristinebergs hälsocentral, temporärt ordna lokaler för Blå Kustens hälsocentral vid Oskarshamns sjukhus och teckna en avsiktsförklaring när det gäller att hyra nya lokaler för Slottsgatans hälsocentral.

Också psykiatrin står inför stora byggprojekt kommande år

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 110 miljoner för 2013. Det innebär en ekonomi i balans (ett positivt resultat). Däremot nås inte det finansiella målet om ett överskott på två procent i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag.

Resultatet de två nästkommande åren i landstingsplanen väntas falla. Med nuvarande förutsättningar hamnar resultaten på 47 miljoner 2014 och 4,5 miljoner 2015.

Kostnader

Landstingets driftbudget för 2013 slutar på en nettokostnad på knappt 6 miljarder kronor. De största enskilda posterna är:

• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (de tre sjukhusen): 2,2 miljarder

• Köpt vård och läkemedel: 1,3 miljarder

• Hälsoval Kalmar län: 462 miljoner

• Kalmar Länstrafik: 437 miljoner

• Psykiatriförvaltningen: 315 miljoner

• Serviceförvaltningen: 294 miljoner

Intäkter

Intäkterna som ska finansiera verksamheten består i huvudsak av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Skattesatsen förblir oförändrat 10:87. Totalt budgeteras för intäkter på knappt 6,1 miljarder kronor. De viktigaste posterna är:

• Skatteintäkter: 4,5 miljarder

• Kommunalekonomisk utjämning: 949 miljoner

• Statsbidrag: 602 miljoner

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde presenterade de fyra allianspartierna 42 olika yrkanden i form av förändringar eller tillägg till landstingsplanen, vilket ledde till tio voteringar. Under diskussionen kunde majoriteten och oppositionen också enas om gemensamma formuleringar när det gällde 17 av alliansens förslag. Bland annat kom man överens över blockgränsen om att utreda ett patienthotell vid Västerviks sjukhus och att sträva efter att tillsammans med kommunerna bygga upp en Ungdomshälsa i kommunerna.

De satsningar som alliansen föreslår beräknas i förslaget kosta totalt tio miljoner kronor under budgetåret 2013. Det vill de borgerliga partierna finansiera genom att minska anslaget till centraladministrerad verksamhet med sju miljoner och finansiell resurs med tre miljoner kronor.

Alliansen reserverade sig till förmån för bland annat följande förslag:

• Att inrätta tidigare beslutade palliativa vårdplatser vid Västerviks sjukhus. Kostnad: en miljon kronor.

• Att inrätta äldreteam på Länssjukhuset i Kalmar för två miljoner kronor.

• Att göra ambulansstationerna i Gamleby och Mörbylånga till jourstationer från halvårsskiftet 2013 och ge ett uppdrag att samma sak ska ske i Löttorp och Torsås. Kostnad: fyra miljoner för 2013.

• Att satsa sammanlagt tre miljoner på olika utbildningsinsatser. Dels specialistutbildning för sjuksköterskor, dels gerontologi- och geriatrikubildning bland alla discipliner som möter äldre.

• Att utreda eventuell helikopterplatta vid sjukhusen i Västervik och Kalmar.

• Att utarbeta en väntetidsgaranti för patienter som av medicinska skäl behöver åka specialfordon i samband med sjukresa.

• Att tillåta sjukresor till den primärvårdsenhet man listat sig vid istället för som nu närmaste hälsocentral.

Landstingsplanen 2013-2015 och budget för 2013 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 28-29 november.