Landstingsplan 2014-2016 och budget 2014

Pressmeddelande 2013-11-12

Landstinget står inför ett flertal utmaningar de kommande åren. För att klara dem behövs ökade intäkter.

Det framgår av förslaget till landstingsplan 2014-2016 och budget för 2014 som behandlades av landstingsstyrelsen på tisdagen.

Landstinget ska erbjuda den säkraste hälso- och sjukvården i landet, tillgängligheten till vården ska vara hög och en funktionell kollektivtrafik ska bidra till en fossilbränslefri region. Landstingets folkhögskolorna ska höja utbildningsnivån och stimulera till högre studier.

Men det finns också andra utmaningar; en åldrande befolkning med ökat vårdbehov, en snabbare medicinsk utveckling och begränsade resurser.

De hälsofrämjande insatserna ska fortsätta utvecklas. Det gäller inte minst de stora folksjukdomarna som hjärta-kärl, stroke, cancer och diabetes, men också den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga.

En annan utmaning är att utforma vården efter patientens behov. Det ska finnas en för patienten logisk kedja från första kontakt med vården tills man är färdigbehandlad. Vägen genom vården ska utgå från patientens behov och inte från den som ger vård. Mer makt och inflytande över den egna vården ska motivera patienter att följa behandling och ordination.

Avgörande för att nå målen inom vården är också att landstinget har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Generationsväxlingen kommande fem-sex år innebär att cirka 1 000 medarbetare går i pension. Utmaningen är att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.

Förutsättningen för att nå målen är en stark och uthållig ekonomi med kostnadsutvecklingen under kontroll så att det varje år genereras ett överskott för att landstinget ska klara sina långsiktiga åtaganden. För att klara detta föreslås en skattehöjning på 50 öre 2014. Något som ger 212 miljoner i ökade intäkter.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2014-16 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 42,7 miljoner kronor 2016.

Akutverksamhet

Akutmottagningarna vid Länssjukhuset i Kalmar och vid Västerviks sjukhus får förstärkt bemanning. Det är det senaste årens allt kraftigare tryck mot akutmottagningarna som är bakgrund till satsningen. Totalt utökas budgeten med 11 miljoner kronor från 2014. 8 miljoner i Kalmar och 3 i Västervik.

Radiologi

För att klara tillgängligheten till olika radiologiska undersökningar vid Länssjukhuset i Kalmar kommer budgeten att förstärkas med 3,6 miljoner kronor 2014 och ytterligare 1,6 från 2015. Anslag som ska användas för att öka bemanningen.

Ambulansverksamhet

Samtliga ambulansstationer i länet ska i fortsättningen vara 90 sekunders stationer. Det innebär en uppgradering i Virserum, Mörbylånga, Löttorp, Torsås och Gamleby. Samtidigt blir det också en så kallad lättvårdsambulans med placering vid Västerviks sjukhus. Kostnaderna ökar med 3,6 miljoner 2014 och ytterligare 3 miljoner 2015. Ett antal veckor sommartid kommer ambulansverksamheten på norra Öland att förstärkas.

Ätstörningsverksamhet i norr

För att utveckla en specialiserad ålders- och länsövergripande ätstörningsenhet i norra länet anslås 2,2 miljoner från 2014.

Första linjens psykiatri för barn och unga

En utökad verksamhet som omfattar barn och unga i åldern 6-18 år med psykisk ohälsa ska byggas upp inom primärvården. Då det handlar om en ny organisation och ett successivt införande anslås 1,3 miljoner 2014, 7,2 miljoner 2015 och 10,8 miljoner 2016 då verksamheten ska var fullt utbyggd. Verksamheten ska vara mobil och utgå från två orter, Västervik och Kalmar.

Övriga förändringar och ramjusteringar

 • För att säkra ekonomin för de fyra familjecentraler i Färjestaden, Borgholm, Smedby och Kalmar som beräknas starta under nästa år anslås ytterligare 700 000 kronor.

 • För att säkra hjälpmedelsförsörjningen justeras budgeten med 16 miljoner för att ligga i nivå med kostnaderna.

Tidigare beslut som genomförs 2014-15

En del beslut som togs redan i landstingsplanen 2013-2015 leder till verksamhetsutökningar under 2014-2015. Totalt handlar det om förändringar på 61,9 miljoner varav utvecklingsplanen för kollektivtrafiken står för 48,5 miljoner.

Dialysverksamhet

En utbyggnad av dialysverksamheten från 45 till 75 platser pågår vid länets sjukhus. Under 2014 ökar kostnaderna på driftsidan med 2,6 miljoner kronor.

Fler AT-läkare

Landstinget ökade under 2013 sitt årliga intag av AT-läkare från 30 till 38. Under 2014 kommer AT-utökning att kosta ytterligare 4,4 miljoner kronor och 2015 ytterligare 1,1 miljon.

Cancersatsning

Från 2015 kommer landstinget att teckna avtal med nya Skandionkliniken i Uppsala som blir den första kliniken i Norden som kan erbjuda avancerad protonstrålning. Omkring 25 patienter årligen från Kalmar län beräknas komma ifråga för denna behandling. Landstingets årliga kostnad beräknas till 3,5 miljoner kronor.

Bästa sjukhusmaten

Satsningen att erbjuda Sveriges bästa sjukhusmat fortsätter och ytterligare 1,8 miljoner kronor 2014. I huvudsak går pengarna till personalförstärkningar i form av måltidsvärdar.

Avgifter

Fri öppenvård för 85 år och äldre

Det blir avgiftsfria läkarbesök och sjukvårdande behandling för personer som fyllt 85 år från den 1 januari. Det innebär 5,8 miljoner kronor i minskade patientavgifter.

Inga avgifter i tvångsvården

Landstinget kommer i fortsättningen inte att ta ut någon vårdavgift av de patienter som tvångsvårdas. Därmed bli Landstinget i Kalmar län det fjärde landstinget i landet att införa en avgiftsbefrielse. Det beräknas minska intäkterna med 1,7 miljoner kronor

Kollektivtrafikavgifterna ligger stilla

Avgifterna i kollektivtrafiken kommer att vara oförändrade 2014. Därmed kommer KLT att ha samma taxor under minst två och ett halvt år. Senast avgifterna höjdes var 1 juli 2012, dessa avgifter gäller alltså i varje fall 2014 ut.

Dygnsavgifter

Dygnsavgiften för patienthotellet Nyckeln vid Länssjukhuset i Kalmar och dygnsavgifter för medföljande vårdare vid barns klimatresa har tidigare varit 80 kronor. Nu höjs den till 100, samma nivå som avgiften om man ligger inlagd på sjukhus.

Subvention av preventivmedel

Landstinget följer sedan 1 oktober rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting om subvention av preventivmedel. Den gäller numera alla kvinnor till och med 25 år, som enbart behöver betala 100 kronor vid köp av subventionerade preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Tandvårdstaxan

I genomsnitt justeras tandvårdstaxan upp med 6,2 procent. När det gäller taxan för allmäntandvård höjs den med 4,7 procent.

Investeringar

Under den kommande planperioden kommer landstingets investeringar att uppgå till 635 miljoner kronor, 352 avser inventarier och 283 miljoner fastigheter.

2014 avslutas ombyggnaderna av akutmottagningen, operation och sterilcentral vid Länssjukhuset i Kalmar. Vid Västerviks sjukhus sker ombyggnad för dialys, ögon, kliniskt träningscentrum, hudklinik och patienthotell.

Bygget av ett nytt kök och matsal vid Ölands Folkhögskola för totalt 20 miljoner kommer att inledas.

Landstinget kommer också att investera i ett vindkraftverk. 30 miljoner kronor avsätts för ändamålet.

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 127,1 miljoner för 2014. Det innebär en ekonomi i balans (ett positivt resultat) och att det finansiella målet om ett överskott på två procent i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag nås.

Resultatet de två nästkommande väntas öka marginellt. Med nuvarande förutsättningar hamnar resultaten på 131,1 miljoner 2015 och 136,2 miljoner 2016.

Kostnader

Landstingets driftbudget för 2014 slutar på en nettokostnad på drygt 6,2 miljarder kronor. De största enskilda posterna är:

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (de tre sjukhusen): 2,2 miljarder.

 • Köpt vård och läkemedel: 1,1 miljard.

 • Kalmar Länstrafik: 492 miljoner.

 • Hälsoval Kalmar län: 474 miljoner.

 • Psykiatriförvaltningen: 329 miljoner.

 • Landstingsservice: 327 miljoner.

Intäkter

Intäkterna som ska finansiera verksamheten består till 90 procent av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Skattesatsen föreslås höjas med 50 öre till 11.37. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 6,3 miljarder kronor. De viktigaste posterna är:

 • Skatteintäkter: 4,8 miljarder.

 • Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag: 997 miljoner.

 • Statsbidrag läkemedel: 540 miljoner.

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen presenterade de fyra allianspartierna ett 60-tal olika yrkanden i form av ändringar, strykningar eller tillägg till landstingsplanen, vilket ledde till åtta voteringar.

Till skillnad från majoriteten vill oppositionen höja skatten med 25 öre istället för 50 öre. Man lägger förslag om avgifter, effektiviseringar och utökningar som netto innebär 42 miljoner lägre kostnad än i majoritetens förslag 2014. Man vill också sänka landstingets resultatmål till en procent eller 64 miljoner. Alliansens budgetförslag slutar på ett resultat på 63,1 miljoner.

Under diskussionen kunde majoriteten och oppositionen också enas om gemensamma formuleringar när det gällde ett 20-tal av av alliansens förslag.

Alliansen reserverade sig till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att genomföra effektiviseringar inom kollektivtrafiken med 30 miljoner.

 • Att minska den ekonomiska ramen för landstingsdirektörens stab med 7 miljoner.

 • Att sälja mer vård till andra landsting. Exempelvis vid ortopedkliniken i Oskarshamn. Ökad intäkt med 5 miljoner.

 • Att avslå förslaget om gratis inom öppenvården för patienter över 85 år. Besparing 6 miljoner.

 • Att skapa en länsfärdtjänst inom Kalmar län, som komplement till färdtjänsten när det gäller resor inom länet.

 • Att fortsätta med Grön rehabilitering i Kalmar i egen regi. Kostnad 1, 1 miljoner.

 • Att investeringen i ett vindkraftverk utgår till förmån för upphandling av miljögodkänd vindkraft för hela landstingets behov.

 • Att flytta primärvårdsjourerna i Kalmar och Västervik till respektive sjukhus akutmottagning, precis som i Oskarshamn.

 • Att anslå en miljon kronor extra till cancervården för att intensifiera arbetet för att nå målet om högst fyra veckor väntan till behandling.

Landstingsplanen 2014-2016 och budget för 2014 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 27-28 november.