Landstingsplan 2015-2017 och budget 2015

Pressmeddelande 2014-11-11

Folkhälsan i Kalmar län har en central plats i landstingsplanen för 2015-2017.

Det mest konkreta målet är att länet ska vara tobaksfritt 2025. För att nå dit läggs fokus på att ungdomar inte ska börja röka eller snusa. Det framgångsrika tobaksförebyggande arbetet på högstadiet – Tobaksfri Duo – kommer därför också att riktas mot gymnasieelever.

I folkhälsoarbetet lyfts också fram vikten av vardagsmotion och fysisk aktivitet genom olika satsningar. Det handlar dels om råd och stöd som ges via livsstilsmottagningarna på hälsocentralerna, dels om samarbeten med andra aktörer i samhället.

Ett annat tydligt mål i landstingsplanen är att öka tillgängligheten - 2018 ska vården i länet vara köfri. Patienten ska känna sig trygg med att veta vad som är nästa steg i en behandling och tid ska kunna bokas direkt vid en konsultation. Cancervården ska betraktas som akutsjukvård med starkt fokus på kortare ledtider och snabbare behandlingsstart. Målet om fyra veckor till behandling ska vidareutvecklas.

En tredje satsning gäller den framtida rekryteringen och att minska behovet av bemanningsbolag för att täcka vakanser. Senast 2017 ska kostnaden för bemanningsföretagen vara halverad genom en rad satsningar för att rekrytera läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Förutsättningen för att nå målen är en stark och uthållig ekonomi med kostnadsutvecklingen under kontroll så att det varje år genereras ett överskott för att landstinget ska klara sina långsiktiga åtaganden.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2015-17 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 57,1 miljoner kronor 2015. Störst är satsningarna inom personalområdet, drygt 27 miljoner kronor.

Fler medarbetare i specialistutbildning

Landstinget gör en ansträngning för att öka antalet läkare som genomgår utbildning till specialist, ST-läkare. Under 2015 anslås 20 miljoner kronor med målet att rekrytera 25 ST-läkare inom allmänmedicin och psykiatri med erbjudande om bra handledning och en attraktiv utbildningsmiljö. Samtidigt fullföljer också landstinget satsningen på fler AT-läkare som inleddes 2013.

Satsningen på att med full lön låta fler sjuksköterskor utbilda sig till specialistsjuksköterskor fortsätter. För 2015 anslås 2,3 miljoner kronor och för 2016 4,5 miljoner.

Läkarutbildning

4,5 miljoner anslås för 2015 till det förberedande arbetet med den decentraliserade läkarutbildning som landstinget och Linköpings universitet tecknat avtal om. Vårterminen 2018 kommer de första 20 studenterna till Länssjukhuset i Kalmar för att starta sin kliniska utbildning. Läkarutbildningen kommer att vara fullt utbyggd 2020 med 100 studenter.

Vård- och omsorgscollege

Under 2015 startar verksamheten som ett samarbete mellan landstinget, kommunerna och regionförbundet. Landstingets del beräknas till 300 000 kronor under 2015.

Cancervården

Utvecklingen av cancervården fortsätter. 6,2 miljoner avsätts för 2015 och 8,2 miljoner för 2016. Pengarna ska användas för förstärkning av kompetens och bemanning samt ökade kostnader för läkemedel inom cancerområdet.

Fokus är att korta ledtiderna. Ett av de sex löftena till cancerpatienterna är att alla ska få behandling inom 28 dagar. 2015 införs också vårdöverenskommelse, kontaktsjuksköterska, individuell vårdplan samt multidisciplinära konferenser för alla nyupptäckta cancerfall.

Under 2015 skapas en länsgemensam onkologisk klinik med verksamhet på länets sjukhus.

Under 2015 kommer Skandionkliniken i Uppsala att stå klar att ta emot sina första cancerpatienter. Kliniken är den första i Norden för protonterapi, ett alternativ till traditionell strålbehandling, främst vid behandling av barn. Landstinget i Kalmar kommer att vid behov remittera patienter dit.

Robotkirurgi

Förberedelser ska ske för att införa robotassisterad kirurgi vid Länssjukhuset i Kalmar nästa år. 15 miljoner finns avsatt i investeringsbudgeten för nödvändig utrustning.

I dag utförs 25 operationer årligen på patienter från länet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Dessutom köps ytterligare ett fåtal ingrepp utanför regionen. Denna operationsverksamhet planeras nu tas hem till länet.

Fördelen med robottekniken är bland annat kortare vårdtider.

Självtester vid warfarinbehandling

Under 2015 kommer självtester vid blodförtunningsbehandling med warfarin att successivt införas. I slutet av 2017 beräknas 600 patienter kunna erbjudas denna möjlighet. 600 000 kronor avsätts 2015 för införandet samtidigt som utrustning för sammanlagt 5,2 miljoner beräknas köpas in till och med 2017.

Tobaksfri Duo

1,5 miljoner kronor satsas på Tobaksfri Duo också för ungdomar under gymnasietiden. Satsningen är en del i landstingets ambition om att Kalmar län ska vara tobaksfritt 2025.

Hepatit B

Under 2014 har redan fattats beslut om att inför vaccination mot hepatit B det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Kostnad 1,1 miljon kronor från 2015.

Första linjens psykiatri för barn och unga

En utökad verksamhet som omfattar barn och unga i åldern 6-18 år med psykisk ohälsa håller på att byggas upp inom primärvården. Då det handlar om en ny organisation och ett successivt införande ökar anslagen per år. För 2015 5,9 miljoner kronor och 3,6 miljoner 2016 då verksamheten ska var fullt utbyggd.

Tidigare beslut som genomförs 2015-16

En del beslut som togs redan i landstingsplanen 2014-2016 leder till verksamhetsutökningar under 2015-2016. Totalt handlar det om förändringar på 25,2 miljoner varav utvecklingsplanen för kollektivtrafiken står för 13,2 miljoner.

Avgifter

Enhetliga och enklare patientavgifter

Från 1 januari 2015 förenklas avgiftssystemet inom sjukvården. I praktiken blir det en och samma avgift vid alla vårdbesök, 200 kronor, oberoende av om det är en läkare, sjukgymnast eller sjuksköterska som står för konsultationen eller behandlingen.

Vissa avgifter försvinner helt som vid provtagning och röntgenundersökning. Även tilläggsavgiften vid hembesök försvinner. För telefonkonsultation, receptförnyelse och gruppbehandling/gruppbesök tas halv avgift på 100 kronor ut. Det nya avgiftssystemet bedöms vara kostnadsneutralt.

Högkostnadsskyddet blir oförändrat på 1 100 kronor.

En annan förändring är att patientavgiften vid riktade hälsokontroller som mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och undersökning av kroppspulsådern sänks till 100 kronor.

Under planperioden kommer också förutsättningarna för att sänka åldern för fri sjukvård för äldre att utredas.

Justering av kollektivtrafikavgifterna

Avgifterna inom kollektivtrafiken justeras 1 januari 2015 efter att ha varit oförändrade sedan 1 juli 2012. För enkelresa över en zon – den vanligaste resan i stadstrafik – blir priset i fortsättningen 25 kronor. Samtidigt blir taxan enhetlig oavsett om man köper biljett i Quickomat, via mobiltelefon eller om man betalar med kort på bussen. Väljer man att betala med Reskassa är priset för en enkelresa 20 kronor. Resor över fler zoner och 30-dagars resperiod justeras proportionellt.

I samband med prisjusteringen kommer också terminsavgifterna för skolkort att höjas.

Investeringar

Under den kommande planperioden kommer landstingets investeringar att uppgå till 607 miljoner kronor, 335 avser inventarier och 272 miljoner fastigheter.

De stora investeringarna nästa år handlar om nytt kök och matsal vid Ölands Folkhögskola för totalt 29 miljoner inklusive konstnärlig utsmyckning och att öppenvårdspsykiatrin i Vimmerby får nya lokaler också för 29 miljoner.

Samtidigt pågår förstudier och planering inför bygget av nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Västervik och Oskarshamn.

Projektering och hyresdiskussioner pågår när det gäller familjecentraler i Lindsdal, Torsås och Hultsfred. Medel finns avsatta för ökade hyreskostnader.

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 134,4 miljoner för 2015. Det innebär en ekonomi i balans (ett positivt resultat) och att det finansiella målet om ett överskott på två procent i förhållande till skatter, utjämning och generella statsbidrag nås.

Resultaten de två nästkommande väntas vara något lägre. Med nuvarande förutsättningar hamnar de på 124,9 miljoner 2016 och 110,6 miljoner 2017.

Kostnader

Landstingets driftbudget för 2015 slutar på en nettokostnad på knappt 6,5 miljarder kronor. De största enskilda posterna är:

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (de tre sjukhusen): 2,3 miljarder.
 • Köpt vård och läkemedel: 1,1 miljard.
 • Kalmar Länstrafik: 515 miljoner.Hälsoval Kalmar län: 436 miljoner.
 • Landstingsservice: 342 miljoner.Psykiatriförvaltningen: 337 miljoner.

Intäkter

Landstingets intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Skattesatsen blir oförändrad 11.37. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 6,6 miljarder kronor. De viktigaste posterna är:

 • Skatteintäkter: Knappt 5,1 miljarder.
 • Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag: 997 miljoner.
 • Statsbidrag läkemedel: 540 miljoner.

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen presenterade de fyra allianspartierna ett 60-tal olika yrkanden i form av ändringar, strykningar eller tillägg till landstingsplanen. Alliansen vill förstärka budgeten med 52 miljoner kronor genom besparingar, ökade krav på Kalmar Länstrafik och mer såld vård. 49 miljoner av dessa vill man bland annat använda för en satsning på primärvården, hälsopaket för bättre hälsa och att minska deltider inom vården. Alliansens yrkanden ledde till tolv voteringar. Samtidigt kunde majoriteten och alliansen under sammanträdet enas om gemensamma formuleringar när det gällde 18 av alliansens förslag.

Alliansen reserverade sig till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att avskaffa avgiften för riktade hälsoundersökningar som mammografi, gynekologisk cellprovskontroll och screening av kroppspulsåder. För PSA-prov vid hälsoundersökning ska avgiften sänkas till 100 kronor.
 • Att det tas fram ett regelverk som tillåter sjukresor mellan bostad och den primärvårdsenhet patienten valt att lista sig vid.
 • Att ta fram en kvalitetssäkringsplan för tågtrafiken i länet.
 • Att höja kraven på KLT till 50 procentig självfinansieringsgrad.
 • Att utreda behovet av helikopterplattor vid länets tre sjukhus.
 • Att öppna för att sälja mer vård till patienter från andra län. Landstinget bör ta fram en marknadsföringsstrategi för att locka utomlänspatienter.
 • Att bygga upp kliniska centra i Västervik och Kalmar för patienter med misstänkt cancer för att möjliggöra snabbare diagnosticering.
 • Att det under 2015 ska finnas samlade vårdplatser för palliativ vård vid samtliga tre sjukhus.
 • Att samlokalisera primärvårdsjourerna i Västervik och Kalmar med akutmottagningarna på sjukhusen, enligt samma modell som i Oskarshamn.
 • Att utöka ramen för den offentliga och privata primärvården med 12 miljoner kronor.
 • Att ta fram en handlingsplan för att genomföra ett hälsopaket, med insatser för förstärkt förebyggande arbete, för goda levnadsvanor bland barn, unga och vuxna som sker i samarbete med kommuner, myndigheter och näringsliv.Att införa hälsokurvan med hälsosamtal för alla 40-, 50- och 60-åringar.

Sverigedemokraterna vill i sitt budgetalternativ spara in sammanlagt 35 miljoner kronor. Den största posten är att spara in 20 miljoner i anslaget till regionförbundet. Den största enskilda satsning är att erbjuda gratis hälsokontroller till alla som fyller 30, 40, 50 och 60 år. SD lade drygt 30 olika yrkanden vid sammanträdet.

Sverigedemokraterna reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att erbjuda gratishälsokontroller för alla som fyller 30, 40, 50 och 60 år.
 • Att landstinget ska upplysa om religiös kirurgi och att ingen omskärelse ska få ske som inte är medicinskt motiverad.
 • Att landstinget ska utreda möjligheterna till fler jouröppna hälsocentraler. Att landstingets kärnverksamhet vid landstingets folkhögskolor ska bidra till att utveckla folkhälsan i länet.
 • Att landstingets kulturstöd används för att värna kulturarvet och kunskapen om vår gemensamma historia.
 • Att skolungdomar på högstadiet och gymnasiet ska bjudas in till informationsträffar och erbjudas feriejobb inom vården.
 • Att alla nyutexaminerad sjuksköterskor ska garanteras en fast anställning inom landstinget och att den om så önskas ska var på heltid.
 • Att beställning av hyrläkare från 2015 ska ske efter skärpt behovsanalys och efter godkännande av landstings- eller personaldirektör.

Landstingsplanen 2015-2017 och budget för 2015 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 27-28 november.