Landstingsplan 2016-2018 och budget 2016

Pressmeddelande 2015-10-28

Nöjda invånare, god hälsa bland medborgarna och arbetsplatser som är attraktiva och utvecklande.

Det är de tre övergripande målen i landstingsplanen 2016-2018. På olika sätt vill landstinget utveckla arbetet för nå målen.

Medborgarna ska bemötas på ett bra sätt och med god service, patienter ska vara delaktiga i sin egen vård och vården ska vara köfri 2018 är något av det som prioriteras, men också att utveckla kollektivtrafiken så att den blir Sveriges mest uppskattade.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att förbättra folkhälsan fortsätter att stärkas under planperioden. Målet om ett tobaksfritt Kalmar län 2025 ligger fast. Ett av delmålen är att alla elever som slutar årskurs 9 ska vara tobaksfri. Andra prioriterade grupper är gravida kvinnor och personer med psykisk sjukdom. Informationssatsningen för att få medborgarna att röra sig mer fortsätter.

Landstinget kommer de kommande åren också att gå på bred offensiv för att rekrytera nya medarbetare. Det är ett arbete som sker både på lång och kort sikt. En utfasning av bemanningsbolagen påbörjas också. Senast 2017 ska kostnaderna för bemanningsbolagen vara halverade.

Landstingsplanen innehåller också 26 olika utredningsuppdrag som ska genomföras, bland annat ska förutsättningar för en digital hälsocentral undersökas, ett nytt regelverk för sjukresorna tas fram och en modell med erbjudande om heltidsanställning presenteras.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2016-18 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 23,2 miljoner kronor 2016. Främst handlar det om satsningar på primärvården.

Primärvården

Trycket på primärvården har ökat under de senaste åren. Det rör sig både om fler listade och fler patientkontakter som nya arbetsuppgifter och krav på samverkan som ökat. Därför avsätts 7 miljoner till förstärkning av ersättningsmodellen inom Hälsoval. Ytterligare 10 miljoner anslås till Hälsoval dels i form av en ny ersättning för att utveckla filialverksamhet i glesbygd samtidigt som det sker en allmän förstärkning i områden med låg befolkningstäthet.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin, som under flera år upplevt ett ökat patienttryck, får en förstärkning på 3 miljoner kronor.

Sjukvårdssvenska för invandrare

1,8 miljoner avsätts 2016 för planerade utbildningar i sjukvårdssvenska och praktik för nyanlända med vårdbakgrund.

Barn- och ungdomstandvård

Folktandvården har ett särskilt ansvar när det gäller barn- och ungdomstandvården. Efter en översyn av ersättningen sker en nivåhöjning på 35 kronor per barn, vilket innebär en ökad kostnad på 1,4 miljoner kronor.

Robotkirurgi

Förberedelser pågår för att införa robotassisterad kirurgi vid Länssjukhuset i Kalmar. Nästa år kommer upphandling av utrustning att ske, för vilket 15 miljoner tidigare avsatts. Ökade driftskostnader med 2,5 miljoner från 2017 och 5 miljoner från 2018 avsätts i landstingsplanen.

Tidigare beslut som genomförs 2016-18

En del beslut som tagits i tidigare landstingsplaner genomförs under 2016-2018. Det handlar om läkarutbildning, cancervård, specialistutbildning för sjuksköterskor, barn- och ungdomshälsan samt utvecklingsplan för kollektivtrafiken. Totalt handlar det om verksamhetsförändringar på 31,6 miljoner.

Avgifter

Patientavgift vid indirekt vårdkontakt

Från 1 januari 2016 tas en patient avgift på 100 kronor ut för indirekt vårdkontakt. Det innebär en överenskommen vårdkontakt som ersätter ett fysiskt besök, exempelvis telefonkonsultation, receptförnyelse, distanskonsultation via video, internet m m.

Kostnadsfri mammografi

Mammografiunderförsökningar för kvinnor 40-74 år blir kostnadsfria från 1 juli 2016, enligt förslag i regeringens budgetproposition. Landstinget kompenseras för kostnaden.

Glasögonbidrag

Också barn 8-19 år föreslås i budgetpropositionen få glasögonbidrag på motsvarande sätt som 0-7 år från den 1 januari 2016. Landstinget kompenseras för kostnaden.

Justering av kollektivtrafikavgifterna

Avgifterna inom kollektivtrafiken och egenavgifterna för färdtjänst justeras 1 januari 2016 med i genomsnitt 2,5 procent. Priset för enkelbiljetter och egenavgifter oavsett reslängd höjs med en kronor. För enkelresa över en zon – den vanligaste resan i stadstrafik – blir priset i fortsättningen 26 kronor. Väljer man att betala med Reskassa är priset för en enkelresa 21 kronor.

I samband med prisjusteringen införs också en ombordavgift på tio kronor vid köp av enkelbiljetter om inte biljetten betalas med reskassa.

Egenavgiften vid sjukresor höjs med 25 kronor och fribeloppet med 450 kronor till 2 250.

Investeringar

Under den kommande planperioden kommer landstingets investeringar att uppgå till 1 321 miljoner kronor, 419 avser inventarier och 902 miljoner fastigheter.

De stora investeringarna 2016-2018 handlar om nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, nya lokaler för landstingets olika verksamheter i Emmaboda samt nya lokaler för folktandvården i Vimmerby. Det handlar om investeringar på totalt 455 miljoner för dessa tre projekt.

Planering och förstudier för nya psykiatrilokaler i Oskarshamn och Västervik pågår. Också läkarutbildningen i Kalmar behöver lokaler. Det planeras ske genom en ombyggnad av en äldre byggnad på sjukhusområdet.

Andra investeringar som kommer att ske är en renovering av behandlingsbadet vid Länssjukhuset i Kalmar, nya lokaler för ambulansen i Ålem och en utökning av reservkraften till serverhallarna vid Länssjukhuset i Kalmar.

Diskussioner förekommer också med externa parter när det gäller olika lokaler.

I Gamleby är hälsocentralen för liten och någon om- och tillbyggnad är inte möjlig. Tillsammans med Tjustfastigheter och Västerviks kommun studeras alternativ till nybygge i egen regi. I Oskarshamn kommer hyresavtal att tecknas med Byggebo som kommer att bygga ny hälsocentral och folktandvård som landstinget kommer att hyra in sig i. I Mönsterås finns förslag på lokaler för hälsocentral, familjecentral och öppenvårdspsykiatri. Hyresavtal kommer att tecknas med Mönsterås kommun.

Projektering och hyresdiskussioner pågår när det gäller familjecentraler i Lindsdal och Torsås.

Ekonomi

Landstinget i Kalmar län budgeterar för ett överskott på 105,4 miljoner för 2016. Det innebär en ekonomi i balans (ett positivt resultat).

Resultaten de två nästkommande väntas vara något lägre. Med nuvarande förutsättningar hamnar de på 71,7 miljoner 2017 och 61,7 miljoner 2018.

Det innebär dock att det finansiella målet om två procents överskott av skatter, utjämning och statsbidrag inte kommer att nås under planperioden.

Kostnader

Landstingets driftbudget för 2016 slutar på en nettokostnad på knappt 6,7 miljarder kronor. De största enskilda posterna är:

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (de tre sjukhusen): 2,4 miljarder.
 • Köpt vård och läkemedel: 1,2 miljard.
 • Kalmar Länstrafik: 539 miljoner.
 • Hälsoval Kalmar län: 444 miljoner.
 • Landstingsservice: 362 miljoner.
 • Psykiatriförvaltningen: 352 miljoner.

Intäkter

Landstingets intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Skattesatsen blir oförändrad 11.37. Totalt budgeteras för intäkter på knappt 6,9 miljarder kronor. De viktigaste posterna är:

 • Skatteintäkter: Knappt 5,3 miljarder.
 • Kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag: 1 024 miljoner.
 • Statsbidrag läkemedel: 580 miljoner.

Oppositionens yrkanden

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen presenterade de fyra allianspartierna 57 olika yrkanden i form av ändringar, strykningar eller tillägg till landstingsplanen. I 6 av dem fick man också majoriteten med sig antingen genom bifall eller jämkningar.

Alliansen reserverade sig till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att administrationen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och service ska spara 50 miljoner kronor 2016 och 100 miljoner 2017.
 • Att utreda möjligheten att alla service vid ett av länets sjukhus handlas upp för att åstadkomma kostnadseffektiviseringar.
 • Att subventionen till KLT ska minska till 50 procent vilket innebär en besparing på 20 miljoner 2016 och 40 miljoner 2017.
 • Att skjuta till 15 miljoner kronor till Hälsoval.
 • Att ta bort avgifterna vid gynekologisk cellprovskontroll och screening av aortaaneurysm, kostnad tre miljoner kronor.
 • Att avskaffa ofrivilliga deltidstjänster.
 • Att utreda att flytta in primärvårdsjourerna till akutmottagningarna i Västervik och Kalmar.
 • Att inrätta vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin i Västervik eftersom detta saknas i norra länet.
 • Att inbjuda länets 40-, 50- och 60-åringar till hälsosamtal.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 37 yrkanden i samband med landstingsplanens behandling.

SD reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att erbjuda gratis hälsokontroller till alla som fyller 30, 40, 50 och 60 år. Kostnad 19 miljoner.
 • Att från 2017 dra in alla anslag till Byteatern, Reaktor Sydost, Dans i Sydost och Kalmar konstmuseum. Besparing på 15 miljoner kronor.
 • Att en sekulär klädkod ska införas i landstingets verksamheter.
 • Att en översyn ska göras av folkhögskolornas verksamhet så att utbildningars så mycket som möjligt riktas mot yrkesutbildningar eller förberedelseutbildningar.
 • Att utreda att införa olika avgifter på besök vid akutmottagning och inom primärvård för att styra över icke-akuta patienter från akutmottagningarna till hälsocentralerna.
 • Att landstinget skriver till regeringen om ett omedelbart moratorium när det gäller asylinvandring.

Landstingsplanen 2016-2018 och budget för 2016 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 18-19 november.