45 miljoner bättre än budget

Pressmeddelande 2012-12-06

Landstinget beräknas göra ett resultat på 152 miljoner kronor för 2012. Det framgår av årsprognosen i den ekonomiska månadsrapporten efter oktober.

I förhållande till delårsprognosen från augusti är det en försämring med tolv miljoner kronor främst beroende på en nedskrivning av skatteprognosen med 18 miljoner. Prognosen pekar dock på ett resultat som är 45 miljoner bättre än budget. En återbetalning av premier på avtalsförsäkringen på 80 miljoner kronor är huvudförklaringen den positiva budgetavvikelsen.

På utgiftssidan överskrids budgeten av förvaltningarna med sammanlagt 122 miljoner kronor. Detta uppvägs av att intäkterna beräknas bli 167 miljoner mer än budgeterat.

Tillgänglighet

Psykiatrin fortsätter att visa upp goda resultat när det gäller tillgänglighet. Barn- och ungdomspsykiatrin klarade i oktober nästan till 100 procent att ge tid till första besök inom 30 dagar. Till fördjupad utredning och behandling får alla tid inom 30 dagar.

När det gäller första besök till vuxenpsykiatrin får knappt 90 procent tid inom 60 dagar och 80 drygt inom 45 dagar, vilket är landstingets eget mål.

Också tillgängligheten till specialist på sjukhusen fortsätter att vara hög. I oktober fick 87 procent av de väntande tid för första besöket inom 60 dagar. Till behandling/operation fick 83 procent tid inom 60 dagar.

Hittills i år beräknas den så kallade kömiljarden ha gett landstinget 43 miljoner kronor. Prognosen för helåret är – om den goda tillgängligheten klaras – 50 miljoner kronor. Landstinget har under 2012 haft en högre tillgänglighet än 2011, men också en rad andra landsting har förbättrat sig. Därför kommer inte landstinget att nå upp till de 65 miljoner som kömiljarden gav förra året. Hade kömiljarden fördelats proportionellt skulle den inneburit drygt 24 miljoner kronor för Landstinget i Kalmar län.

När det gäller primärvården visar den senaste nationella mätningen under fyra veckor i oktober att Kalmar län har en betydligt högre tillgänglighet på telefon än riket i övrigt. 99 procent av samtalen till hälsocentraler eller privata mottagningar inom Hälsoval Kalmar län besvarades mot 93 procent för landet som helhet.

Mätningen visar också att 93 procent av patienterna i Kalmar län fick ett besök hos sin läkare på hälsocentralen inom sju dagar. Samma nivå som för landet som helhet.

Kvalitet och patientsäkerhet

Hygienläkare Per-Åke Jarnheimer och apotekare Ola Nordqvist presenterade hur långt arbetet med förbättra antibiotikaanvändningen nått inom landstinget. Målet är att minska icke nödvändig antibiotikaförskrivning.

En av nyheterna är att sjukhusen inom kort kommer att börja använda det så kallade "Infektionsverktyget". Det kommer att ge bättre möjligheter att följa upp när och hur man behandlar med antibiotika, samt följa läget för vårdrelaterade infektioner.

Inom Hälsoval har landstinget, som ett av de första i Sverige tagit fram ett verktyg, för att koppla infektionsdiagnoser till behandling, även detta för att följa upp behandlingsmönster på ett bättre sätt. Med bättre uppföljning har landstinget ännu bättre förutsättningar att jobba med att införliva av aktuella riktlinjer inom området.

När det gäller förskrivning av antibiotika i öppenvården har antalet recept per 1000 invånare de senaste tre åren legat tämligen konstant kring 350 recept i Kalmar län. Det placerar landstinget i mittskiktet i en jämförelse med övriga landsting. Det nationella målet är 250 recept per 1000 invånare och år. Dit har inget landsting ännu nått. Lägst notering har Västerbotten med 300 recept.

Beslut i korthet

  • Det är inte aktuellt att erbjuda gratis parkering vid länets sjukhus i kallelserna till dem som bor utanför sjukhusorterna. Det skulle i så fall innebära en systemförändring med ökade kostnader och en svårhanterlig administration. Det svaret ger landstingsstyrelsens majoritet på en motion från centerpartisterna Eva-Lena Fungmark och Veine Backenius. Liksom att en kupong för gratis resa med buss eller tåg skickas ut i kallelsen till vårdbesöket menar de att för dem som bor på landsbygden och inte har möjlighet att använda kollektivtrafiken borde en kupong med gratis parkering också kunna skickas ut. Den borgerliga minoriteten ville att landstingsstyrelsen skulle bifalla motionen. Motionen går vidare till landstingsfullmäktige för slutligt avgörande. Motionen går nu vidare till landstingsfullmäktige för slutligt avgörande.

  • Landstinget ser positivt på en utmaning från Kalmar kommun och att bli ett så kallat Fairtrade landsting. Något som innebär att landstinget tar ett större socialt och etiskt ansvar för det som inhandlas och konsumeras och därmed ta fram en handlingsplan för etiska krav vid upphandling. Under våren kommer arbetet med frågan att återrapporteras till landstingsstyrelsen.